Siirry sisältöön

Kehityksen ja oppimisen tuki

Varhaiserityiskasvatus on lapsen tuen tarpeen mahdollisimman varhaista tunnistamista, hoitamista ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin ohjaamista. Tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsen tuen tarpeen kasautumista ja pitkittymistä sekä vahvistaa lapsen oppimisvalmiuksia.

Varhaiserityiskasvatuksen työtavat ovat osa varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Niitä otetaan käyttöön silloin, kun lapsen kehitykseen liittyy erityistarpeita, jotka tarvitsevat yksilöllistä huomiointia. Kurikan varhaiskasvatuksessa  on käytössä tuen tasot, jonka avulla lapsen tuen tarvetta ja tukitoimia suunnitellaan ja arvioidaan yhdessä vanhempien kanssa säännöllisesti. Lapsen yksilöllisiin tuen tarpeisiin vastataan tehostetun ja erityisen tuen keinoin.

Kurikassa toimivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat, jotka yhdessä vanhempien ja henkilökunnan kanssa suunnittelevat tehostetun ja erityisen tuen toteuttamisen mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat mukana moniammatillisessa yhteistyössä.

Yhteistyökumppaneina voivat tarvittaessa toimia perhekeskuksen työntekijät, kuten toimintaterapeutti, puheterapeutti, neuvolan terveydenhoitajat ja lääkäri, fysioterapeutti sekä psykologi. Yhteistyötä tehdään myös lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden, opettajien sekä kuntoutusohjaajan kanssa.

Erityisopetukseen varhaiskasvatuksessa ovat oikeutettuja lapset, jotka tarvitsevat tehostettua tai erityistä tukea kasvussaan ja oppimisessaan.

 Tuen tarvetta voi esiintyä mm:

 – puheen ja kielen kehityksen alueella                         
 – sosiaalisessa ja tunne-elämän kehityksessä
 – käyttäytymisessä
 – motoriikassa
 – tarkkaavaisuudessa ja keskittymisessä
 – hahmottamisessa

Lapsen tuen tarpeen laajuudesta riippuen lapselle voidaan kohdentaa harkinnanvaraisesti rakenteellisia tukitoimia. Rakenteellisten tukitoimien tarkoituksena on auttaa lasta selviämään päivästä ryhmän täysivaltaisena jäsenenä tehostetun tai erityisen tuen tarpeesta huolimatta. Rakenteellisia tukitoimia ovat ryhmäkoon pienentäminen, erityisavustajan tuki ja struktuuri (suunnitellun toiminnan rakenne), lasten keskinäinen sekä kasvattajien ja lasten välinen hyvä vuorovaikutus, lasten oman toiminnan ohjaus, ryhmätoiminta ja tavoitteellinen lapsen eri kehityksen osa-alueiden tukeminen.

Käyntiosoite: Kurikan kaupunki, varhaiserityiskasvatus, Kärrytie1, 61300 Kurikka

Linkit:
www.familiaclub.fi
www.papunet.fi
www.NMI.fi
www.mll.fi

Kolmiportainen tuki

Uudistettu perusopetuslaki velvoittaa antamaan oikea-aikaista, -tasoista ja -laatuista tukea jokaiselle oppilaalle. Kurikan varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön tuen tasot lapsen tarpeiden mukaan. Lapsen tuki järjestetään portaittain arvioiden tuen riittävyyttä ja resurssien lisäämisen tarvetta. Varhaiskasvatuksessa kaikki lapset ovat oikeutettuja yleiseen tukeen, jolloin lapselle tehdään Lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelma.

Jos yleinen tuki ei riitä, lapsi on oikeutettu tehostettuun tukeen, jolloin lapsesta tehdään pedagoginen arvio ja laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma/esioppilaan oppimissuunnitelma. Jos lapselle ei tehostettu tuki ole riittävä, hän tarvitsee erityistä tukea. Tällöin lapsesta tehdään pedagoginen selvitys ja erityisen tuen päätös. Hänelle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Esiopetuksessa toimii perusopetuslain velvoitteen mukaisesti oppilashuoltoryhmä, jossa käsitellään lapsen tarvitseman kehityksen ja oppimisen tuen järjestämistä sekä esiopetuksen arviointiin ja pedagogiikan kehittämiseen liittyviä yleisiä asioita. Myös muilla alle esikouluikäisillä on mahdollisuus moniammatillisen ryhmän kokoontumiseen.

Kolmiportainen tuki kaavio