Siirry sisältöön

Toimenpidelupa

Tältä sivulta löydät tietoa seuraavista asioista:

Lupapiste.fi -palvelu Rakennusjärjestys

Toimenpidelupa MRL 126 §

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.

Toimenpidelupa tarvitaan myös rakennuksen julkisivun muuttamiseen sekä rakennusosan tai teknisen järjestelmän vaihtamiseen silloin, kun sillä voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen. Jos kyseessä on rakennus, jonka energiatehokkuutta ei tarvitse 117 g §:n 2 momentin nojalla parantaa, toimenpidelupaa ei kuitenkaan tarvita. (21.12.2012/958)

Lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu tämän lain mukaiseen katusuunnitelmaan, maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain (110/2007) mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan. (21.12.2012/958)

Toimenpideluvan myöntäminen

Toimenpideluvan myöntää delegointisäännön mukaisesti rakennustarkastaja tai toimistoarkkitehti. Toimenpideluvalla käsiteltävien hankkeiden rajaus selviää Kurikan kaupungin rakennusjärjestyksestä. Naapurien tiedottaminen hankkeen vireilletulosta on aina pakollinen lupakäsittelyn yhteydessä.

Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on katsottava, että rakentaminen suoritetaan rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänen asianaan on myös osaltaan huolehtia rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tarkastuksesta (MRL 119§).

Mikäli toimenpideluvassa on määrätty vastaavista työnjohtajista, rakentamiseen ryhtyvä hankkii työlle vaaditut vastaavat työnjohtajat.

Toimenpideluvan saavutettua lainvoimaisuuden

Rakennuksen paikalleen merkitseminen tilataan kaupungilta, jos merkitseminen on lupapäätöksen katselmukseksi kirjattu. Lisätietoja paikalleen mittaamisesta tästä.

Töiden aloittamisesta on aina ilmoitettava rakennusvalvontaan toimistosihteerille. Toimenpidelupapäätöksen mukaiset erityissuunnitelmat toimitetaan rakennusvalvontaan ennen suunnitelmien mukaisiin töihin ryhtymistä. Lisätietoja töiden aloittamisesta tästä.

Luvan voimassaoloaika Rakentaminen on aloitettava ja saatettava loppuun kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Loppukatselmus on tilattava rakennusvalvonnasta luvan voimassaoloaikana.


Toimenpideluvan hakemisessa tarvittavat asiakirjat

Toimenpideluvan hakemisessa tarvittavat asiakirjat

Mikäli tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä:

Peltoniemi Jukka
toimistoarkkitehti
jukka.peltoniemi@kurikka.fi
044 550 2667
Kivikko Sakari
rakennustarkastaja
sakari.kivikko@kurikka.fi
040 772 1670
Laiteenmäki Piia
rakennustarkastaja
piia.laiteenmaki@kurikka.fi
050 590 5835