Siirry sisältöön

Ympäristölupa ja ilmoitus

Ympäristölupa

Ympäristölupa tarvitaan niille toimialoille, joiden toiminnasta saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Kaikki ympäristövaikutukset (kuten. jätteet, päästöt ilmaan, jätevedet, melu) otetaan tasavertaisina huomioon lupahakemusta käsiteltäessä.

Ympäristölupaa tarvitsevat toiminnot luetellaan Ympäristönsuojelulain 4. luvussa ja aina luvanvaraiset toiminnot tarkemmin lain liitteessä 1.

Ilmoitusmenettely

Jotkut toiminnat ovat siirtyneet luvanvaraisista ilmoituksenvaraisiksi. Eläinsuojat tiettyyn kokoluokkaan asti ovat suurin ilmoituksenvarainen ryhmä. Ympäristönsuojelulain liitteessä 4 on listaus kaikista ilmoituksenvaraisista toiminnoista.

Lupahakemuksen ja ilmoituksen käsittely

Ympäristönsuojeluasetuksen 1 ja 2 §:ssä määritellään, käsitteleekö ympäristöluvan valtion vai kunnan lupaviranomainen. Valtion lupaviranomainen on aluehallintovirasto ja kunnan lupaviranomainen Kurikassa on ympäristölautakunta.

Kurikan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat luvat ja ilmoitukset voi jättää käsiteltäväksi sähköisen asiointipalvelun kautta.

Lupapiste.fi

Luvat ja ilmoitukset voi jättää käsiteltäväksi myös paperisena tai sähköpostilla Ympäristöhallinnon sivuilta löytyvien lomakkeiden ja ohjeiden avulla.

Linkki ympäristöhallinnon sivuille

Ympäristölupahakemuksen käsittely kunnassa kestää keskimäärin 3-4 kuukautta. Ilmoituksen käsittely kestää enintään 120 päivää, mutta pääsääntöisesti noin 2 kuukautta. Ensin lupahakemus/ilmoitus kuulutetaan (30 pv), siitä tiedotetaan naapureille ja pyydetään tarvittavat lausunnot. Päätöksen asiassa tekee ympäristölautakunta, tai joissakin tapauksissa ympäristöviranhaltija. Päätöksestä on 30 päivän valitusoikeus. Ympäristölupa- ja ilmoituspäätöksistä valitetaan Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Ympäristölupa- ja ilmoituskäsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Lisätietoja ympäristönsuojeluviranomaisen taksoista:

Kurikan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Muut ilmoitukset

Maatalouden ilmoitukset

Aumausilmoitus

Lannan tai muun orgaanisen lannoitteen aumauksesta on tehtävä ilmoitus Kurikan kaupungin ympäristönsuojeluun joko sähköisen asioinnin kautta (Lupapiste.fi) tai lomakepankista löytyvällä lomakkeella.

Aumauksella ei voida korvata lannan varastointitilan puutetta, vaan aumaukselle tulee olla työtekniset tai hygieeniset perustelut. Kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti auman etäisyys naapurin asuin- tai lomarakennuksesta tai yrityskiinteistöstä tulee olla vähintään 100 m sekä määräysten 17 §:n 1. momentissa määritellyllä alueella vähintään 300 m. Lisäksi auman perustamisessa on noudatettava nitraattiasetuksen määräyksiä: Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta eikä alle viiden metrin etäisyydelle ojasta. Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 senttimetrin nestettä sitova kerros ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Lisäksi aumantekopaikalta on poistettava lumi ja alusta on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy.

Ilmoitus lannan levittämisestä poikkeustilanteessa

Nitraattiasetuksen (1250/2014) mukaan lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa.

Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta tehdään Kurikan kaupungin ympäristönsuojeluun 31.10. mennessä joko sähköisen asioinnin kautta (Lupapiste.fi) tai lomakepankista löytyvällä lomakkeella. Lanta on levitettävä pellolle siten, että valumia vesiin ei tapahdu eikä pohjamaan tiivistymisvaaraa ole. Lantaa ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan.

Lupapiste.fi

Betoni- ja tiilijätteen käyttö maanrakennuksessa

Jätteen hyödyntäminen maanrakennuksessa vaatii joko ns. MARA-ilmoituksen ELY-keskukseen tai ympäristöluvan riippuen jätteen laadusta ja hyödyntämispaikasta. Syntypaikalla hyödynnettävien vähäisten määrien (joihin ei liity ammattimaista jätteenkäsittelyä) käsittelystä määrätään Kurikan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä.

Ilmoituslomake ja lisätietoa jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa löytyy Ympäristöhallinnon sivuilta kertaluonteisen toiminnan ilmoitusmenettely-kohdasta.

Linkki ympäristöhallinnon sivulle
Salonen Miia
ympäristöinsinööri
miia.salonen@kurikka.fi
050 362 9543
Franttila Jonna
ympäristöinsinööri
jonna.franttila@kurikka.fi
050 407 9834