Siirry sisältöön

Ilmoituksenvarainen toiminta

Valvontaviranomaisen tehtävänä on edistää ja valvoa terveydensuojelua siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Valvonta-alueen kohteisiin tehdään tarkastuksia valvontasuunnitelman mukaisesti ja tarvittaessa kuluttajien tekemien ilmoitusten perusteella.

Toiminnan aloittaminen tai olennainen muuttaminen

Toimijan tulee tehdä vähintään 30 vuorokautta ennen kirjallinen ilmoitus seuraavien toimintojen perustamisesta tai käyttöönotosta:

  • majoitusliike
  • yleisölle avoin kuntosali ja muun liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli, uimala ja uimaranta
  • päiväkoti ja kerho
  • esikoulu, koulu tai oppilaitos
  • jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö sekä vastaanottokeskus
  • solariumliike, tatuointiliike ja kauneushoitola sekä muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä
  • sellainen muu huoneisto, laitos tai toiminta, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa
  • talousveden otto omilla laitteilla käytettäväksi osana julkista tai kaupallista toimintaa
  • ostovesilaitos
  • yhteisessä käytössä oleva vedenottamo tai vesisäiliö (vähintään 50 hlö tai 10 m3/vrk)

Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Uuden toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnanharjoittajan vaihtumisesta kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.- Toiminnanharjoittajan tulee olla yhteydessä tarvittaessa myös muihin viranomaisiin, kuten rakennus- ja palotarkastajaan.

Ilppa

Lomakkeet


Neuvonta

Neuvontaa annetaan lainsäädännön soveltamisesta koskevissa kysymyksissä. Yksityiskohtaisia neuvoja siitä, kuinka toimijan tulisi järjestää toimintansa vastaamaan lainsäädännön vaatimuksia, ei anneta.

Ohje kauneushoitolan ja muun vastaavan ihon käsittelyä harjoittavan huoneiston perustamisesta 
Ohje majoitustoiminnan perustamisessa huomioon otettavia seikkoja

Kauneudenhoitoalan oppimisympäristö; Uusi viranomaisten tarjoama verkko-oppimisympäristö, joka kokoaa yhteen kauneudenhoitoalan tuotteisiin ja palveluihin liittyviä lainsäädännön vaatimuksia ja ohjeita:

Tunnentuotteeni: Kaikki kurssit

Terveydensuojelulain edellyttämä omavalvonta

Terveydensuojelulain 2 §:n mukaan toiminnanharjoittajalla on omavalvontavelvollisuus. Omavalvonta tarkoittaa sitä, että toiminnanharjoittaja tunnistaa toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja seuraa niihin vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi toiminnanharjoittajan tulee toimia riskien hallitsemiseksi ja estää terveyshaittojen syntymistä mahdollisuuksien mukaan. Riskien tunnistamisella ja seurannalla on ennaltaehkäisevä vaikutus terveyshaittojen syntymiseen. Omavalvontaan sisältyy terveydellisiin olosuhteisiin liittyvien ilmoitusten ja toimenpiteiden kirjaaminen ja dokumenttien säilyttäminen. Suositeltavaa on laatia kirjallinen omavalvontasuunnitelma, joka on osaltaan myös hyvä väline esimerkiksi henkilökunnan perehdyttämistä varten.

Omavalvontavelvoite koskee sekä terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoitusvelvollisia toimintoja (esim. päiväkodit, majoitusliikkeet ja uimahallit) että muita elinympäristöön vaikuttavan toiminnan harjoittajia (esim. kampaamot, yksityiset uima-altaat, kokoontumishuoneistot).

Terveydensuojeluviranomainen valvoo ilmoitusvelvollisten toimintojen terveydellisiin olosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä, arvioi omavalvonnan toimivuutta ja kuinka toiminnanharjoittaja täyttää huolehtimisvelvollisuutensa. Toiminnanharjoittajaa voidaan pyytää esittämään, miten toimintaan vaikuttavat riskit on tunnistettu, miten niiden vakavuus on arvioitu ja mitä riskien hallintakeinoja toiminnanharjoittaja on ottanut käyttöönsä.

Ohje

Linkkejä

Terveydensuojelulaki (763/1994)
Terveydensuojeluasetus (1280/1994)
Suomen rakentamismääräyskokoelma
Ilmoituksenvarainen toiminta, Valvira
Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden soveltamisohje, Valvira

Hanka Sari
terveystarkastaja (virkavapaalla)
Jyläskoski Minna
terveystarkastaja
minna.jylaskoski@kurikka.fi
040 590 3949
Asematie 5, 60800 Ilmajoki
Laakkonen Saana
terveystarkastaja
saana.laakkonen@kurikka.fi
044 790 2456
Asematie 5, 60800 Ilmajoki
Tietäväinen Sanna
terveystarkastaja (virkavapaalla)
Piirto Sanna
vs. terveystarkastaja
sanna.piirto@kurikka.fi
0500 266 987
Asematie 5, 60800 Ilmajoki