Siirry sisältöön

Osayleiskaava Lylyharju

Osayleiskaavan kuvaus:

Ilmatar Lylyharju Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Kurikan kaupungin etelärajalle. Suunnittelualue sijoittuu kokonaisuudessaan Kurikan kaupungin ja Kihniön ja Parkanon kuntien alueille. Suunnittelualueelle suunnitellaan enintään 16 uuden tuulivoimalan rakentamista, josta alustavasti 5 voimalaa sijoittuu Kurikan kaupungin alueelle.
Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 290 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 6-10 megawattia (MW), jolloin kokonaisteho olisi arviolta noin 50-150 MW.
Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti.

Kaavahankkeen yhteydessä toteutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettely.

Tuulipuiston tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. Osayleiskaavan suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä lieventää rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.

Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet.

Maankäyttö- ja rakennuslaki:
 • Kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta ja maapolitiikan harjoittamisesta alueellaan. (Mrl 20§)
 • Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella.
  Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.
  Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain. (Mrl 35§)
 • Kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. (Mrl 36§)

Käsittelyvaiheet:

 1. Kaupunginhallitus:
  • 15.2.2021 §45 (päätös tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laadinnasta)
 2. Ympäristölautakunta:
  • 28.4.2021 §24
 3. Kuulutus vireille:
  • 3.6.2021
 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä:
  • 3.6.-6.8.2021
  • 22.6.2021 Yleisötilaisuus (sähköisenä)
 5. Ympäristölautakunta
  • 1.2.2023 §1
 6. Osayleiskaavaluonnos
  • Nähtävänä 1.3.-14.4.2023
  • Yleisötilaisuus torstaina 9.3.2023 klo (17.30) 18.00-20:30,
   Puumilan taitotalo, Kuruntie 1-3, Kihniö
 7. …Ympäristölautakunta
 8. …Kaavaehdotus nähtävänä
 9. …Ympäristölautakunta
 10. …Kaupunginhallitus
 11. …Kaupunginvaltuusto
  • Päätös tuulivoimaa koskeva osayleiskaavasta (Mrl 37§)
  • Valitusaika kaupunginvaltuuston päätöksestä 30vrk
 12. Kaupunginhallitus
  • Kuulutus päätöksen voimaantulosta kun kaava on saavuttanut lainvoimaisuuden.
   (Mra 93§)

Lylyharjun osayleiskaava-aineisto, luonnosvaihe:

Oyk liitteet:

Suunnitelma-alueen sijainti:

YVA

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on meneillään. Ennen kuin tuulivoimaa koskeva kaavaehdotus asetetaan nähtäville, on YVA-prosessi viety päätökseen ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on käytössä laadittaessa kaavaehdotusta.

Tietoa Pirkanmaan ELY:n hallinnoimasta ympäristövaikutusten arviointiprosessista löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta

Sulonen Kati
kaupungingeodeetti
kati.sulonen@kurikka.fi
044 735 5441
Peltoniemi Jukka
toimistoarkkitehti
jukka.peltoniemi@kurikka.fi
044 550 2667
Kurikan kaupungin kirjaamo
kurikan.kaupunki@kurikka.fi
(06) 451 3555 vaihde ark. klo 9–15
Laurintie 21, 61300 Kurikka