Siirry sisältöön

Opinto-opas

Opinto-opas päivitetty 24.4.2024

Taustatietoa oppilaitoksesta

Jalasjärven musiikkiopiston kannatusyhdistys, joka toimi nimenomaan oppilaitoksena, perustettiin 7.5.1971. Musiikkioppilaitostoiminta kunnallistettiin vuonna 1985, ja kannatusyhdistys jäi tukiyhdistykseksi, joka toimii edelleen. Vuonna 1997 Jalasjärven musiikkiopisto liittyi Alajärven musiikkiopiston kanssa, joka takasi molemmille lakisääteisen valtionavun Alajärven kaupungin alaisuudessa. Jalasjärven kunnan tehtyä kuntaliitoksen Kurikan kaupungin kanssa laajentunut Kurikka liittyi toiminta-alueeseen 1.1.2017.

Alajärven musiikkiopisto perustettiin vuonna 1979 ja toiminta käynnistyi vuonna 1980. Toiminta-alue laajeni Soinin kuntaan vuonna 1985. Musiikkiopiston hallintoa varten on toiminta-alueen kuntien edustajista muodostettu johtokunta, joka kuuluu Alajärven sivistyslautakunnan alaisuuteen.

Kurikan musiikkiopisto aloittaa itsenäisenä toimijana 1.8.2024. Kurikan kaupunki sai järjestämisluvan Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaiseen opetukseen 27.10.2023.  (VN/15103/2023-OKM-5)

31.7.2024 saakka musiikkiopisto toimii vielä omana tulosyksikkönä osana Alajärven kaupungin ylläpitämää Alajärven musiikkiopistoa.

 Kurikassa opiskelee noin 370 oppilasta, kolmessa pääopetuspisteessä; Jalasjärven, Jurvan ja Kurikan alueella. Henkilökuntaan kuuluu 20 opettajaa, rehtori ja toimistosihteeri.

Koulutustehtävä

Alajärven musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikin opetusta Alajärvellä, Kurikassa sekä Soinissa antaen valmiuksia luovaan ja monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin. Opetus tapahtuu johtokunnan hyväksymän opetussuunnitelman ja vuosittain laadittavan toimintasuunnitelman mukaan.

Opetus- ja loma-ajat työvuonna 2023-2024

Syyslukukauden 2023 viikkolukujärjestyksen mukainen opetus alkaa maanantaina 14.8. Erilaisia projekteja ja viikonloppukoulutuksia sekä leirejä on koko lukuvuoden aikana erikseen sovituin ajoin.

 • Syysloma on 16.–22.10.
 • Syyskausi päättyy ke 20.12.
 • Kevätkausi 2024 alkaa loppiaisen jälkeen ma 8.1.
 • Talviloma on 26.2.–3.3.
 • Lukuvuoden opetus päättyy pe 24.5.2024 mennessä.

Opetusviikkoja on 35, mutta viikonpäivälle osuva itsenäisyyspäivä ja vappu vähentää opetuspäivien määrää. Lisäksi vuoden mittaan voi olla kolme projektiviikkoa, jolloin opetus järjestetään lukujärjestyksestä poikkeavalla tavalla eikä yksilösoittotunteja välttämättä pidetä. Kaksi musiikkiopiston järjestämää konserttia, jossa oppilas esiintyy oman opettajansa läsnä ollessa lukuvuoden aikana, voidaan myös lukea yhdeksi oppitunniksi. Opettajan sairastumisen takia peruuntuneita tunteja ei pidetä, mikäli opettaja on poissa enintään 3 kertaa lukukaudessa. Oppilaasta johtuvasta syystä pitämättä jääneitä tunteja opettajan ei tarvitse korvata. Opetus tapahtuu pääosin iltaisin.

Opetusta järjestetään pääosin:

 • Jalasjärven koulukeskuksella; piano-opetusta pianoluokassa ja muut instrumentit Jalasjärven kirkonkylän koulun luokissa
 • Kurikassa: Uudella Tuiskulan koululla sijaitsee musiikkiopiston tilat. Opetusta voi olla myös koulun puolella.
 • Jurvassa: Jurvan yhtenäiskoululla (ent. Peuran koulu) ja piano-opetusta Jurvan seurakuntasalissa.
 •  Opetusta voidaan järjestää myös sopimusten mukaan oppilaan omalla koululla, jos tämä kätevintä näin on.

Lukukausimaksut

Lukukausimaksut peritään sekä syys- että kevätlukukaudelta. Lukukausimaksu on oppilaspaikkakohtainen. Lukukausimaksuun sisältyy pääaineen, musiikin hahmotusopintojen ja oppilaitoksen järjestämien valinnaiskurssien opetus sekä yhteissoittotunnit. Sivuaineesta peritään erillinen lukukausimaksu. Lukukausimaksuista päättää musiikkiopiston johtokunta. Vuonna 2023– 2024 maksut ovat seuraavat:

 • Perusaste (perusopinnot), musiikkiopistoaste ja aikuisosasto 195 €
  • Sisarusalennus: Saman perheen perusasteella ja musiikkiopistoasteella opiskelevien lasten kesken sovelletaan alennusta 30 € kustakin oppilaasta, (vähennetään aina seuraavalta sisarukselta edelliseen verrattuna, esim. 3 sisarusta: ensimmäinen sisarus maksaa 195 euroa, seuraava 165 euroa, seuraava 135 euroa jne.).
 • Musiikkileikkikoulu & musiikkivalmennus 80 € / vauvamuskari 50 €
  • Sisarusalennus: Saman perheen musiikkileikkikoulussa tai soitinvalmennuksessa opiskelevien kesken alennus on 20 € sisarukselta vastaavasti kuten yllä.
 • Soitinvalmennus 110 €
 • Sivuaine 120 €  (jos haluaa opiskella myös toista soitinta pääinstrumentin rinnalla)
 • Sisäänkirjaamismaksu uusilta perusasteen, musiikkiopistoasteen ja aikuisosaston oppilailta 20 €
 • Soitinvuokra musiikkioppilaitoksen lainasoittimista lukukaudessa 25 € / muovinen 20 €
 • Musiikin perusteet (vain ulkopuolisilta, tai tutkintomaksuna) 80 €
 • Erillinen kurssitutkintomaksu (solistiset aineet) 100 €

Muita määräyksiä

Alajärven musiikkiopiston toiminta-alueen ulkopuolelta tulevilta oppilailta edellytetään kotikunnan tai hänen huoltajan antamaa sitoumusta oppilaasta aiheutuvien nettokustannusten korvaamisesta. (Perustuu sopimukseen Alajärven ja Kurikan kaupunkien kanssa musiikkiopiston opetuksen järjestämisestä).

Keskeyttäneeltä oppilaalta peritään koko lukukausimaksu, mikäli hän on käynyt tunneilla enemmän kuin puolet lukukaudesta – puolimaksu peritään, mikäli oppilas on käynyt lukukaudesta puolet tai vähemmän. Poikkeuksia edelliseen myönnetään vain, mikäli oppilaalla on jokin poikkeuksellinen hyvä syy esim. äkillinen sairaudesta tai loukkaantumisesta johtuva pakollinen poissaolo.

Musiikkileikkikoulumaksuja sovelletaan soitinopetusta joustavammin ja oppilaat saavat alussa käydä pari tutustumiskertaa vapaasti ilman maksua.

Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on lapsen luovuuden, musiikillisten valmiuksien ja itsetunnon kehittäminen. Alajärven musiikkiopistossa varhaisiän musiikkikasvatuksen laskennallinen laajuus on 100 tuntia ja se jakautuu kolmelle vuodelle. Varhaisiän musiikkikasvatus on tarkoitettu 0–8 -vuotiaille lapsille ja se toteutetaan musiikkileikkikoulun perhe-, leikki- ja soitinryhmissä. Musiikkileikkikouluun oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Musiikkileikkikoulun opinto-ohjelma sisältää laulua, soittimiin tutustumista, musiikin kuuntelua, nuotti- ja rytmiopin sekä säveltapailun alkeita musiikkileikkien avulla. Opetusta on yleensä kerran viikossa. Opetusryhmässä on noin viidestä kymmeneen oppilasta.

Musiikkileikkikoulun jälkeen oppilaiden on luontevaa jatkaa musiikkiopistossa joko soitinvalmennuksessa tai hakea perustason oppilaaksi.

Musiikin perusopinnot

Perusopintojen tarkoituksena on innostaa oppilas musiikin tavoitteelliseen opiskeluun ja musiikillisten taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Opetusta annetaan seuraavissa solistisissa aineissa: piano, jousisoittimet (viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso), puupuhaltimet (huilu, nokkahuilu, klarinetti, saksofoni, oboe), vaskipuhaltimet (trumpetti, alttotorvi, käyrätorvi, tenoritorvi, baritonitorvi, pasuuna, tuuba), lyömäsoittimet, harmonikka, harppu, kitara, urut ja yksinlaulu. Harvinaisimpien soittimien opetustarjonta vaihtelee toimipisteittäin.

Jokaisella oppilaalla on solistinen pääaine. Henkilökohtaisen soittotunnin pituus on normaalisti 30– 60 minuuttia viikossa. Oppilas osallistuu myös musiikin hahmotusaineiden opetukseen, jota on tyypillisesti 30–90 minuuttia viikossa. Oppilaat osallistuvat orkesteriin, kamarimusiikkiin ja/tai kuoroon sekä suorittavat muita valinnaisia opintoja. Solistisen sivuaineen opetusta voi anoa, kun pääaineessa on edetty riittävän pitkälle. Syksystä 2018 käyttöön otetun uuden opetussuunnitelman mukaan osaaminen on määritelty erikseen kuvatuissa tavoitetauluissa.

Musiikin syventävät opinnot 

Musiikin perustason jälkeen opintoja on mahdollisuus syventää musiikkiopistotasolla. Musiikin syventävissä opinnoissa oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla koulutuksen järjestäjän tarjonnan pohjalta. Oppilaan oman suunnitelman mukaisesti opintojen on myös tarkoitus antaa valmiudet pyrkiä musiikin ammattiopintoihin. Musiikkiopistotasollakin on mahdollisuus myös sivuaineen opiskeluun. Oppitunnin pituus on pääaineessa 45–60 minuuttia ja mahdollisessa sivuaineessa 30-45 minuuttia viikossa. Uuden opetussuunnitelman mukaiset opinnot huipentuvat lopputyöhön.

Aikuisosasto

Aikuisten opetuksessa noudatetaan musiikin laajan oppimäärän tavoitteita ja sisältöjä.

Opiskelu musiikkiopistossa

Musiikkiopistossa opiskelu on tavoitteellista ja opintokokonaisuuksin tasolta toiselle etenevää. Oppilaat antavat monenlaisia näyttöjä edistymisestään opintojensa aikana. Edistyminen musiikkiopinnoissa perustuu jatkuvaan, säännölliseen harjoitteluun ja vaatii omakohtaista innostusta, suunnitelmallisuutta, itsekuria ja ahkeruutta. Oppilaat harjoittelevat soittotehtävänsä kotona sen ohjauksen mukaan, mitä oppitunneilla ovat saaneet. Huoltajien tuki musiikin opiskelussa on tärkeä.

Oppilaat esiintyvät oppilaskonserteissa ja muissa tilaisuuksissa. Esiintymisten tarkoituksena on hankkia kokemusta monenlaisista esiintymistilanteista. Ne tarjoavat myös sopivia välitavoitteita opinnoille. Osa esiintymisistä järjestetään niin, että oppilas saa niistä palautetta myös muilta kuin omalta opettajaltaan.

Ensimmäinen vuosi on koevuosi. Mikäli oppilas ei ole motivoitunut tavoitteelliseen musiikin opiskeluun, opettajan tulee keskustella oppilaan ja tämän huoltajien kanssa tilanteesta johtopäätösten tekemiseksi.

Uuden opetussuunnitelman opintojen ryhmittely

Oppilaat noudattavat vuoden 2018 opetussuunnitelmaa, joka perustuu Opetushallituksen syksyllä 2017 antamiin taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin.

Uudessa opetussuunnitelmassa opinnot on ryhmitelty viideksi opintokokonaisuudeksi sekä lopputyöksi. Kukin opintokokonaisuus sisältää instrumenttiopintoja, hahmotusopintoja ja valinnaisia opintoja.

Perusopinnot

1. Opintokokonaisuus: Ensi sävelet
2. Opintokokonaisuus: Sävelistä musisointiin
3. Opintokokonaisuus: Musisoinnista tulkintaan
4. Opintokokonaisuus: Tulkinnasta taiteeseen
Syventävät opinnot
5. Opintokokonaisuus: Kohti muusikkoutta
6. Lopputyö

Opintojen yksilöllistäminen

Oppimäärää voidaan tarvittaessa yksilöllistää, jotta se vastaa oppilaan opiskelu- ja oppimisedellytyksiä. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa.

Opintojen arviointi ja seuranta

Kukin opettaja vastaa omalta osaltaan oppiaineidensa tavoitteiden saavuttamisesta ja palautteen antamisesta oppilaille. Oppilaat antavat näyttöjä osaamisestaan myös useampijäsenisille lautakunnille, jotka antavat sanallista palautetta kuulemastaan. Lisäksi oppilaat harjaantuvat säännölliseen itsearviointiin. Uuden opetussuunnitelman mukaisten opintojen päättötodistukseen merkitään sanallinen arvio oppilaan opinnoista. Sanallinen arvio kuvaa oppilaan edistymistä ja hänen saavuttamaansa osaamista suhteessa opintojen tavoitteisiin.

Konserttitoiminta ja esiintymiset

Musiikin opiskelun tavoitteiden ja erityisesti esiintymistottumuksen saavuttamiseksi oppilaille pyritään antamaan riittävästi mahdollisuuksia musiikin esittämiseen. Säännöllisesti toistuvat musiikkiopiston ja toimialueen kuntien järjestämät musiikkitilaisuudet, musiikki-illat, oppilaskonsertit, koulu- ja hoivakotivierailut jne. antavat tähän mahdollisuuden.

On suotavaa, että oppilaat osallistuvat em. tilaisuuksiin myös kuulijoina. On myös tärkeää, että oppilaan kotiväki ja tuttavat ovat seuraamassa oppilaan esitystä. Näin he osoittavat kiinnostuksensa ja tukevat oppilasta. Musiikkiopiston konserteissa noudatetaan hyviä toimintatapoja.

Tukiyhdistykset

Jalasjärven musiikkiopiston kannatusyhdistys ry (Jalasjärvi)

Musiikkiopiston Kurikan kannatusyhdistys ry (Kurikka)

Kannatusyhdistykset koostuvat musiikin ystävistä, jotka haluavat antaa oman panoksensa musiikkiopistossa opiskelevien nuorten harrastuksen tukemiseksi. Toiminnan tarkoituksena on edistää oppilaiden opiskelua ja tehdä tunnetuksi musiikkiopiston toimintaa. Opiskelua tuetaan mm. hankkimalla nuotteja, soittimia ym. materiaalia, jakamalla stipendejä, kustantamalla vapaaoppilaspaikkoja sekä tukemalla konserttimatkoja ja tapahtumia. Varoja kerätään järjestämällä konsertteja ja oppilaille esiintymismahdollisuuksia korvausta vastaan. Myös arpajaisia järjestetään ja myydään erilaisia julkaisuja, kuten CD-levyjä. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia. Maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun olet mukana tulemassa ja edistämässä paikkakuntamme nuorten musiikkiharrastusta.

Kastehelmi Kulmala
toimistosihteeri
kastehelmi.kulmala@kurikka.fi
040 151 1657