Siirry sisältöön

Lupa rakentaa

Rakennusvalvonnan lomakkeet:

Lupapiste.fi – palvelu on otettu käyttöön Kurikan kaupungin alueella 1.1.2021 lähtien. Palvelun kautta haetaan mrl:n mukaisia lupia.

Päätösten sähköinen julkipanolista, joka päivityy, löytyy täältä.

Rakentamisen luvat:

1. Rakennuslupa (MRL 125§)
2. Toimenpidelupa (MRL 126§)
3. Ilmoitus toimenpiteestä (MRL 129§)

Muut luvat:

4. Purkamislupa/-ilmoitus (MRL 127§)
5. Maisematyölupa (MRL 128§)

Rakennuslupa

Rakennusluvan myöntää Ympäristölautakunta tai rakennustarkastaja / toimistoarkkitehti johtosäännössä määrätyllä tavalla.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen, eli lupa saavuttaa rakennustarkastajan tai toimistoarkkitehdin päätöksestä lainvoiman 14 päivän kuluttua antopäivästä ellei siitä ole tehty ko. aikana oikaisuvaatimusta ympäristölautakunnalle. Ympäristölautakunnan päätökset saavuttavat lainvoiman valitusajan jälkeen, joka on 30 vuorokautta.

Ennen rakennusluvan myöntämistä rakennuslupaviranomainen pyytää lausunnot pelastusviranomaisilta, ympäristöviranomaisilta ja tarvittaessa muilta viranomaisilta. Lisäksi saatetaan pitää katselmuksia rakennuspaikalla mm. naapurien kuulemiseksi. Naapurin tiedottaminen hankkeen vireilletulosta on aina pakollinen lupakäsittelyn yhteydessä.

Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on katsottava, että rakentaminen suoritetaan rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänen asianaan on myös osaltaan huolehtia rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tarkastuksesta (MRL 119§).

Rakennusluvan saavutettua lainvoimaisuuden

Töiden aloittaminen ilmoitetaan rakennusvalvontaan. Aloituskokouksessa ovat läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä, vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija sekä rakennusvalvonnan edustaja. Kokouksessa sovitaan tarkemmin työn edistymisen kannalta tärkeät menettelytavat sekä rakennushankkeen osapuolten vastuut ja velvollisuudet. Aloituskokouksen tarpeellisuus ilmoitetaan lupapäätöksessä. Rakennuslupapäätöksen mukaiset lisäselvitykset ja -suunnitelmat toimitetaan rakennusvalvontaan ennen töihin ryhtymistä. Lisäselvitykset ja -suunnitelmat tarkistaa ja hyväksyy pääsuunnittelija. Mittausesimies merkitsee rakennuksen maastoon ja antaa sokkelikorkeuden.

Rakentamisen aikana järjestetään katselmuksia (määritelty rakennusluvassa), esimerkiksi:

 • aloituskokous
 • pohjakatselmus, kun maaperän laatu on nähtävissä
 • perustuskatselmus, kun raudoitus on nähtävissä
 • rakennekatselmus, kun kantavat rakenteet on tuettu
 • paloteknisten asioiden katselmus
 • osittainen loppukatselmus (käyttöönotto) tarvittaessa, mikäli rakennus otetaan käyttöön ennen loppukatselmusta (turvallisuuteen liittyvät asiat)
 • loppukatselmus

Vastaava työnjohtaja tarkistaa kohteet ja täyttää tarkastusasiakirjan ennen viranomaisen katselmusta. Katselmusta pyydetään rakennusvalvontatoimistosta noin viikkoa ennen kuin määrätty vaihe rakentamisessa saavutetaan, Jos katselmuksia ei ole pyydetty tai ilmoitettu, tulee siitä merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan.     

Vastaava työnjohtaja

Rakennustyömaalla on oltava vastaava työnjohtaja, jonka rakentamiseen ryhtyvä hankkii.

Vastaavan työnjohtajan tehtävät:

 • Tarkastusasiakirjan täyttäminen ja katselmuksista huolehtiminen.
 • Rakennustyön käytännön suoritusten ohjaaminen niin, että työt tehdään hyvää rakentamistapaa noudattaen ja ammattitaidolla.
 • Rakentamismääräyksien ja -ohjeiden noudattamisesta huolehtiminen.

Erityisen tärkeitä valvottavia kohteita rakennuksessa ovat

 • perustukset
 • kapillaarisen vedennousun katkaisu
 • kantavat rakenteet
 • rakennuksen kokonaisjäykistys
 • eristykset
 • palo-osastoinnit, eristäminen ja suojaetäisyydet
 • kosteat / märkätilat
 • ylä- / alapohjan tuuletukset
 • viimeistelty työn laatu

Luvan voimassaoloaika

Rakentaminen on aloitettava kolmen vuoden aikana ja saatettava loppuun viidessä vuodessa luvan myöntämisestä. Määräaikoihin on mahdollista saada jatkoa hakemuksesta.

Ilmoitus toimenpiteestä

Ilmoituksen toimenpiteestä tekemiseen vaadittavat asiakirjat:
1. Hakemuslomake 1 kpl
2. Asemapiirustus 2 kpl
3. Rakennuspiirustukset 2 kpl
4. Omistusoikeuden todistus, lainhuuto-otteen jäljennös 1 kpl
 

Laiteenmäki Piia
rakennustarkastaja
piia.laiteenmaki@kurikka.fi
050 590 5835
Kivikko Sakari
rakennustarkastaja
sakari.kivikko@kurikka.fi
040 772 1670
Peltoniemi Jukka
toimistoarkkitehti
jukka.peltoniemi@kurikka.fi
044 550 2667