Siirry sisältöön

Laitokset

Hyväksytty elintarvikehuoneisto, laitos

Jos elintarvikehuoneistossa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, huoneistolle on haettava hyväksyntää ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista (laitos). Hakemuksen yhteydessä valvontaviranomaiselle on esitettävä kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Toiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Lomakkeet

Laitokseksi ei kuitenkaan katsota elintarvikehuoneistoa, jossa alkutuotannon toimija harjoittaa elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäistä elintarvikkeiden valmistusta itse tuottamistaan alkutuotannon tuotteista, vaan tällainen toiminta kuuluu ilmoitusmenettelyn piiriin.

Ruokavirasto hyväksyy teurastamot ja riistan käsittelylaitokset sekä niiden yhteydessä olevat laitokset, mukaan lukien liikkuvat laitokset. Aluehallintovirasto hyväksyy poroteurastamot ja niiden yhteydessä olevat laitokset, mukaan lukien liikkuvat laitokset.

Laitoksille asetettavista vaatimuksista on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä antamassa asetuksessa (EY) 853/2004 sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa elintarvikehygieniasta 318/2021. Laitoksen hyväksymisen edellytyksenä on, että laitos on elintarvikelainsäädännössä säädettyjen vaatimusten mukainen.

Taulukko: edellyttääkö elintarviketoiminta rekisteröintiä tai hyväksynnän hakemista? Ruokavirasto

Linkit

Hyväksytyt elintarvikehuoneistot, Ruokavirasto
Elintarvikehuoneiston hyväksyminen, Ruokavirasto
Maito, Ruokavirasto
Liha, Ruokavirasto
Kananmuna, Ruokavirasto
Kala, Ruokavirasto
Siipikarja, Ruokavirasto
Elintarvikelaki 297/2021

Pusaa-Neste Saana
ympäristöterveysjohtaja
saana.pusaa-neste@kurikka.fi
0400 264 036
Asematie 5, 60800 Ilmajoki