Siirry sisältöön

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella sekä viemäriverkon alueella

Milloin jätevesijärjestelmä tulee uusia?

Haja-asutuksen jäteveden käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui keväällä 2017. Lainsäädännön uudistukseen mukaan kiinteistön, joka sijaitsee enintään 100 m päässä vesistöstä tai merestä tai pohjavesialueella, jätevesijärjestelmä tuli kunnostaa 31.10.2019 mennessä. Lainsäädännön piirii kuuluu asuinkiinteistöt sekä loma-asunnot.

Mikäli kiinteistö sijaitsee näiden edelllä mainittujen alueiden ulkopuolella, on järjestelmä uusittava puhdistusvaatimukset täyttäväksi, kun kiinteistöllä tehdään vesijärjestelmiä tai muuta suurempaa luvanvaraista remonttia tai tietynlaisia korjaus- tai muutostöitä.

Mikäli kiinteistöllä on rakennettu kokonaan uusi rakennus tai  muutoin tehty laajoja korjaus- ja muutostöitä, on kiinteistön tullut täyttää asetuksen vaatimukset vuoden 2004 alusta lähtien.

Jätevesijärjestelmän puhdistusvaatimukset ,kun kiinteistö ns. kuivalla maalla

Jätevesijärjestelmän tulee täyttää ympäristönsuojelulaissa vaaditut puhdistusvaatimukset (perustaso). Puhdistusmenetelmällä on vähennettävä jätevesistä:

  • 80 % orgaanisesta aineesta
  • 70% fosforista
  • 30% typestä

Perustasoa ankarampi puhdistusvaatimus (pohjavesialueet ja vesistöjen ranta-alueet)

Kunnat voivat antaa tätä tiukempia puhdistusvaatimuksia. Kurikan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu yllä mainittua perustasoa ankaremmat puhdistusvaatimukset pohjavesialueelle ja vesistöjen ranta-alueille. Tarkemmin puhdistuvaatimuksista sekä soveltuvista puhdistusmenetelmistä on kerrottu ympäristönsuojelumääräyksissä.

Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä

Kaikilla kiinteistöillä, joita ei ole liitetty viemäriverkostoon, tulee täyttää ja säilyttää:

  • selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä
  • käyttö- ja huolto-ohjeet jätevesijärjestelmästä
  • käyttöpäiväkirja

Lisätietoa jätevesijärjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohjeista:

Selvitys järjestelmästä Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen (YSL 156 d)

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 a §:ssä tarkoitetulla alueella enintään enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. 156 a §:n tarkoittamat alueet ovat 100 m etäisyydellä vesistöstä olevat alueet sekä pohjavesialueet.

Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat.

Poikkeamista tulee hakea kirjallisesti Kurikan kaupungin ympäristölautakunnalta. Lomakkeet liitteineen löytyvät ympäristövalvonnan sivuilta lomakepankista.

Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin (vesihuoltolaki 119/2001).

Kurikan alueella on Kurikan Vesihuolto Oy:n verkoston lisäksi vesiosuuskuntien viemäriverkkoja. Mikäli harkitset kiinteistösi liittämistä viemäriverkkoon ja et ole varma onko kiinteistösi lähellä verkostoa, ota yhteyttä ympäristönsuojeluun niin tarkistetaan kiinteistösi osalta asia.

Kurikan Vesihuolto Oy:n toiminta-alueet ovat nähtävillä vesihuollon omilla internet-sivuilla.