Siirry sisältöön

Rakennuslupa

Tältä sivulta löydät tietoa seuraavista asioista:


Rakennuslupa MRL 125 §

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.

Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Muuta kuin edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.

Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen. Rakennuslupaa ei kuitenkaan tarvita, jos kyseessä on «rakennus», jonka energiatehokkuutta ei tarvitse 117 g §:n 2 momentin nojalla parantaa. (21.12.2012/958)

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin. Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella loma-asunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen. Vähittäiskaupan suuryksikön toteuttamisella on katsottava olevan edellä tarkoitettua vaikutusta maankäyttöön, jollei aluetta ole asemakaavassa erityisesti osoitettu tähän tarkoitukseen.

Määräajan paikallaan pysytettävää rakennusta varten rakennuslupaan voidaan asettaa määräaika.


Rakennusluvan myöntäminen

Rakennusluvan myöntää Ympäristölautakunta tai delegointisäännön mukaisesti rakennustarkastaja tai toimistoarkkitehti.

Ennen rakennusluvan myöntämistä lupakäsittelijä pyytää tarvittaessa lausunnot muilta viranomaisilta. Lisäksi saatetaan pitää katselmuksia rakennuspaikalla mm. naapurien kuulemiseksi. Naapurien tiedottaminen hankkeen vireilletulosta on aina pakollinen lupakäsittelyn yhteydessä.

Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on katsottava, että rakentaminen suoritetaan rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänen asianaan on myös osaltaan huolehtia rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tarkastuksesta (MRL 119§).

Rakennustyömaalla on oltava vastaava työnjohtaja, jonka rakentamiseen ryhtyvä hankkii.

Rakennusluvan saavutettua lainvoimaisuuden

Rakennuksen paikalleen merkitseminen tilataan kaupungilta, jos merkitseminen on lupapäätöksen katselmukseksi kirjattu. Lisätietoja rakennuksen paikalleen merkitsemisestä.

Töiden aloittaminen on aina ilmoitettava rakennusvalvontaan toimistosihteerille.

Mikäli aloituskokous on lupapäätöksessä kirjattu katselmukseksi, on aloituskokous tilattava rakennusvalvonnasta rakennusten paikalleen mittaamisen jälkeen. Aloituskokouksessa on oltava läsnä rakennushankkeeseen ryhtyvä, vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija sekä rakennusvalvonnan edustaja. Kokouksessa käydään läpi lupaehdot, rakennushankkeen osapuolten vastuut ja velvollisuudet sekä sovitaan tarkemmin työn edistymisen kannalta tärkeistä menettelytavoista.

Pääsuunnittelija toimittaa rakennuslupapäätöksen mukaiset erityissuunnitelmat rakennusvalvontaan hyvissä ajoin ennen kyseisten suunnitelmien mukaisiin töihin ryhtymistä. Erityissuunnitelmat on tarkastettava seuraamusluokkien mukaisesti ja varustettava pääsuunnittelijan allekirjoituksella ennen rakennusvalvontaan toimittamista.

Luvan voimassaoloaika

Rakentaminen on aloitettava kolmen vuoden aikana ja saatettava loppuun viidessä vuodessa luvan myöntämisestä. Määräaikoihin on mahdollista saada jatkoa hakemuksesta. Loppukatselmus on tilattava rakennusvalvonnasta luvan voimassaoloaikana.

Rakennusluvan hakemisessa tarvittavat asiakirjat

Rakennusluvan hakemiseen tarvittavat asiakirjat

Mikäli tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä:

Peltoniemi Jukka
toimistoarkkitehti
jukka.peltoniemi@kurikka.fi
044 550 2667
Kivikko Sakari
rakennustarkastaja
sakari.kivikko@kurikka.fi
040 772 1670
Laiteenmäki Piia
rakennustarkastaja
piia.laiteenmaki@kurikka.fi
050 590 5835