Siirry sisältöön

Ilmoitus toimenpiteestä

Tältä sivulta löydät tiedot seuraavista asioista

Lupapiste.fi -palvelu Rakennusjärjestys

Ilmoitusmenettelyn käyttäminen MRL 129 §

Kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen. Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen.

Ilmoitusmenettelystä säädetään tarkemmin asetuksella.

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoituksen hyväksyy delegointisäännön mukaisesti rakennustarkastaja tai toimistoarkkitehti.
Ilmoitus tehdään aina kirjallisesti.
Naapurin tiedottaminen hankkeen vireilletulosta on aina pakollinen.
Toimenpideilmoituksena käsiteltävien hankkeiden rajaus selviää Kurikan kaupungin rakennusjärjestyksestä.

Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on katsottava, että rakentaminen suoritetaan rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänen asianaan on myös osaltaan huolehtia rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tarkastuksesta (MRL 119§).

Töiden aloittamisesta ja valmistumisesta ilmoitetaan aina rakennusvalvontaan toimistosihteerille.

Luvan voimassaoloaika

Ilmoituksen hyväksyntä on voimassa kolme vuotta.

Toimenpideilmoituksen tekemiseen tarvittavat asiakirjat

Toimenpideilmoituksen tekemiseen tarvittavat asiakirjat

Mikäli tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä:

Peltoniemi Jukka
toimistoarkkitehti
jukka.peltoniemi@kurikka.fi
044 550 2667
Kivikko Sakari
rakennustarkastaja
sakari.kivikko@kurikka.fi
040 772 1670
Laiteenmäki Piia
rakennustarkastaja
piia.laiteenmaki@kurikka.fi
050 590 5835