Siirry sisältöön

Pohjavesi

Länsi-Kurikan (Jurvan alueen) pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on valmistunut 8.5.2023.

Entisen Jurvan kunnan alueen kattavaan pohjavesien suojelusuunnitelmaan sisältyy 6 vedenhankinnan kannalta tärkeää 1-luokan pohjavesialuetta ja 4 vedenhankintaan soveltuvaa 2-luokan pohjavesialuetta. Suunnitelmassa on arvioitu myös alueella toimivien vedenottamoiden suoja-alueiden tarpeellisuutta.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman tarkoitus on pyrkiä suojelemaan pohjavesialueita ehkäisemällä pohjaveden laadun heikkenemistä ja pohjavesipintojen liiallista laskua. Suojelun
ensisijaisena tavoitteena on kaikkien uusien riskien välttäminen ja olemassa olevien riskien minimointi. Suojelusuunnitelmaan kerätään tietoa pohjavesialueista, joita voidaan käyttää ohjeena ja apuna viranomaisvalvonnassa, maankäytön suunnittelussa sekä lupahakemusten käsittelyssä. Pohjavesitietoja hyödyntävät esimerkiksi vesihuoltolaitokset ja ympäristönsuojelu-, rakennus-, kaavoitus-, maaseutuelinkeino- ja terveydensuojeluviranomaiset sekä asukkaat ja toiminnanharjoittajat. Suunnitelmia käytetään apuna esimerkiksi maa-aines- ja
ympäristöluvissa.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman merkityksestä, sisältövaatimuksista ja laatimismenettelystä, mukaan lukien kuulemiset, on säädetty vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa (1263/2014).

Pohjavesien suojelusuunnitelmaan liittyviä karttoja ja muita lisätietoja voi tiedustella Kurikan kaupungin ympäristönsuojelusta.