Siirry sisältöön

Maisematyölupa

Lupapiste.fi -palvelu

Maisematyölupa MRL 128 §

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

1) asemakaava-alueella;

2) ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään;

3) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, lukuun ottamatta puiden kaatamista yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella; eikä

4) alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty. (13.6.2018/465)

(21.4.2017/230)
Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan. (2.2.2007/112)

Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettu lupa.

Ohjeistus puunkaatolupa-asioista asemakaava- ja osayleiskaava-alueella

  • Asemakaava- ja osayleiskaava-alueella sijaitsevan tontin puunkaadosta tulee aina ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan, jolloin lupatarve selvitetään.
  • Omakotitalotontilla puunkaato voi olla luvanvaraista, jos puulla on maisemallista tai kaupunkikuvallista arvoa.
  • Asunto-osakeyhtiöiden tai muiden vastaavien toimijoiden täytyy hakea tontillaan sijaitsevien puiden kaatoa varten maisematyölupa. Hakemuksessa tulee olla asemapiirustuksesta otettu kopio, johon kaadettavat puut ovat merkitty ( laji, kappalemäärä). Lisäksi hakemuksen liitteenä tulee olla ote tai jäljennös asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta, jossa asiaa on käsitelty. Naapureita on myös kuultava, jos puusto sijaitsee tontin rajan läheisyydessä.
  • Täytyy myös aina huolehtia, että tontille jää riittävästi kasvillisuutta. Tarvittaessa tulee istuttaa sopiva määrä uusia puutarhapuita kaadettujen tilalle.

Lataa tästä maisematyöluvan esite

Mikäli tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä:

Kivikko Sakari
rakennustarkastaja
sakari.kivikko@kurikka.fi
040 772 1670
Laiteenmäki Piia
rakennustarkastaja
piia.laiteenmaki@kurikka.fi
050 590 5835
Peltoniemi Jukka
toimistoarkkitehti
jukka.peltoniemi@kurikka.fi
044 550 2667