Siirry sisältöön

Kuulutus K. Ala-Krekola ky:n maa-aineslupahakemuksen vireilläolosta

K. Ala-Krekola ky hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa hiekan ja soran ottamiseen Kurikan kaupungin Koiviston kylässä (Niinistönjärventie) sijaitsevalle tilalle Viitala 301-402-6-204.

Kyseessä on uusi toiminta. Maa-aineslupaa haetaan enintään 63 772 m3-ktr:n kokonaisottomäärälle siten, että arvioitu vuotuinen otto on noin 4251 m3-ktr. Maa-aineslupaa haetaan 15 vuoden ajaksi.

Hakija hakee lupaa aloittaa toiminta vakuutta vastaan ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Maa-aineslain 13 §:n mukaan lupaviranomaisen on annettava lupahakemus tiedoksi julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat viranomaisen verkkosivuilla ja pidettävä ne nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Tämä kuulutus on julkaistu 25.3.2024 Kurikan kaupungin verkkosivuilla.

Hakemusasiakirjat ja kuulutus ovat nähtävillä 25.3. – 2.5.2024 välisen ajan Kurikan kaupungin internet-sivustolla (www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset).

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat antaa kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet hakemuksen johdosta tulee tehdä kirjallisesti Kurikan kaupungin ympäristölautakunnalle (Koulupolku 5, 61300 Kurikka tai ymparistonsuojelu@kurikka.fi) osoitettuna 2.5.2024 mennessä. Muistutuksessa pyydetään mainitsemaan asian diaarinumero KURIKKA/262/2024. Asia voidaan ratkaista, vaikkei asianosainen ole antanut muistutusta.

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta

Lisätietoja:

Franttila Jonna
ympäristöinsinööri
jonna.franttila@kurikka.fi
050 407 9834