Siirry sisältöön

Arviointi

YLEISIÄ ARVIOINTIPERIAATTEITA

Arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista. Tärkeää on myös, että opiskelija opettajan suorittaman arvioinnin ja itsearvioinnin perusteella pystyy tarvittaessa tarkentamaan tavoitteitaan ja työskentelytapojaan. Lukiokoulutuksessa arvioinnilla on kaksi keskeistä tehtävää: 

  1. Oppimisen tukeminen ja ohjaaminen. Tätä tehtävää toteuttaa kurssin/opintojakson aikana annettava palaute, formatiivinen arviointi. Palautteella kuvataan opiskelijan edistymistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Se on tärkeä osa opiskelijan ja opettajan vuorovaikutusta. Kurssin/opintojakson aikainen palaute sekä lukio-opintojen aikainen, opettajan tuella tehty itsearviointi ja vertaisarviointi auttavat opiskelijaa ymmärtämään omaa oppimistaan, tunnistamaan vahvuuksiaan, korjaamaan virheitään ja kehittämään työskentelyään niin, että oppimiselle asetetut tavoitteet voivat toteutua.
  2. Osaamiselle ja oppimiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen näkyväksi tekeminen. Tätä tehtävää toteuttaa osaamisen ja opitun arviointi, summatiivinen arviointi. Osaamisen arviointi perustuu todennettuun näyttöön siitä, kuinka hyvin ja missä määrin opiskelija on saavuttanut kurssille/opintojaksolle asetetut tavoitteet. Opintojakson arvosana määräytyy oppiaineen tavoitteiden, keskeisten sisältöjen, oppiaineessa määriteltyjen laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden sekä arviointiperusteiden mukaan. 

 
Kurssin/opintojakson arviointi

Arvioinnin perusteena ovat opetussuunnitelmassa määritellyt kurssi-/opintojakso-kohtaiset tavoitteet, jotka käydään läpi jokaisen kurssin/opintojakson alussa. Arvioinnin yksityiskohdista sovitaan opiskelijoiden kanssa.

Kurssin/opintojakson arvioinnista päättää opettaja. Opiskelijalla on oikeus saada tieto kurssin/opintojakson arviointiperusteista. Yleisten arviointiperusteiden lisäksi kunkin kurssin/opintojakson arviointiperusteet on selvitettävä opiskelijalle kurssin/opintojakson alussa. Epäselvissä tapauksissa opiskelijalla on oikeus saada selvitys saamastaan arvioinnista opintokokonaisuutta opettaneelta opettajalta. Yleensä kurssi-/opintojakso-arvosana annetaan arviointiviikolla pidettävän kokeen ja kurssin/opintojakson alussa määritellyn jatkuvan näytön perusteella. Kurssi/opintojakso arvostellaan joko numeroin (4 – 10) tai suoritettu (S) / hylätty (H). Arvostelutapa on mainittu oppaassa kunkin oppiaineen kohdalla. Kaikki kurssit/opintojaksot arvostellaan toisistaan riippumatta. Jokaisen jakson lopussa annetaan jaksoarvostelu jakson aikana päättyneistä kursseista/opintojaksoista. Aiheettomat poissaolot vaikuttavat aina alentavasti kurssi-/opintojaksoarvosanaan. 

Oppiaineen arviointi  

LOPS 2021: opiskelijan opintosuorituksista annetaan arvosana tai suoritusmerkintä opintojakson päätyttyä. Jos opintojakso koostuu useammasta saman oppimäärän moduulista, annetaan siitä yksi arvosana. Jos kyse on usean oppiaineen yhteisestä opintojaksosta, arvosanat annetaan oppiaineittain. Arvosanojen tulee perustua monipuoliseen oppimisen, osaamisen ja opitun näyttöön opintojakson tavoitteiden saavuttamisesta.

LOPS 2016 : Oppiaineen arvosana määräytyy aineen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien keskiarvon perusteella. Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit voivat vaikuttaa arvosanaa korottavasti. Äidinkieli ja kirjallisuus, englanti, ruotsi, matematiikka, historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, biologia ja maantiede sekä musiikki/kuvataide vähintään kahden kurssin aineina arvostellaan aina numeroin.

Arvioinnista tarkemmin lukiokoulutuksen opetussuunnitelmissa (LOPS 2021 ja LOPS 2016) sekä Jalasjärven lukion opintojakso vihkosessa lv. 2023-24.