Siirry sisältöön

Tiivistelmä Kurikan kaupunginvaltuuston kokouksesta 30.10.2023

85 § Työllisyysalueen valmistelun käynnistäminen: TE-2024 uudistus
Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 1) Suupohjan työvoimapalveluiden järjestämistä koskevan suunnitelman; 2) esisopimuksen Suupohjan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen päivittämisestä muutettuna siten, että Kurikan kaupungin jäsenmäärä johtokunnassa on työvoimapohjan %-osuuteen perustuen 6 jäsentä. Tällöin johtokunnan kokonaisjäsenmääräksi muodostuisi 13. Lisäksi esisopimuksesta poistetaan lause “Mikäli tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitaminen edellyttää investointeja, rahoitetaan ne erillisrahoituksella sopimusten osapuolten kesken vastaavin osuuksin kuin perusrahoitusta maksetaan.” 3) järjestämislain mukaisen poikkeuslupahakemuksen.

86 § Lisämääräraha liikuntatoimen käyttötalouteen 2023
Kaupunginvaltuusto päätti 1) myöntää yli 65-vuotiaiden ohjatun ja tavoitteellisen voimaharjoittelun palvelusetelin kuluihin 60 000 euroa lisämäärärahaa vuodelle 2023. 2) myöntää liikunta-alueiden hoidosta syntyviin sisäisiin vuokriin 150 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2023. Vastaava summa merkitään tekniselle osastolle tuloarvion korotuksena. 3) myöntää lisäksi teknisen lautakunnan kunnallistekniikan liikunta-alueiden ylläpitomenoihin lisämäärärahan 150 000 euroa. 4) korottaa muiden rahoitustuottojen tuloarvioita 210 000 eurolla.

87 § Talousarviomuutokset 2023 hallinto- ja talousosasto
Kaupunginvaltuusto päätti, että vuoden 2024 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset:

 • JIK-tilaajalautakunnan kokouspalkkioihin lisätään -2.300 euron lisämääräraha.
 • Verotulojen tuloarviota korotetaan 1.621.421 eurolla.
 • Muiden rahoitustuottojen tuloarvioita korotetaan 6.262.000 euroa.
 • Korkokuluihin lisätään -520.000 euron lisämääräraha.

88 § Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2024
Kaupunginvaltuusto päätti määrätä vuoden 2024 veroprosentiksi 8,40 %.

89 § Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2024
Kaupunginvaltuusto päätti määrätä kaupungin vuoden 2024 kiinteistöveroprosenttien suuruudet seuraavasti:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
 • Vakituiseen asumiseen käytettävien asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,60
 • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,20
 • Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00
 • Veroprosentti voimalaitoksille 3,10

Sekä mikäli eduskunta muuttaa kiinteistöverolakia siten, että tulee määrätä erillinen yleinen kiinteistöveroprosentti maapohjalle

 • Yleinen rakennusten kiinteistöveroprosentti 0,93
 • Yleinen maapohjan kiinteistöveroprosentti kiinteistöverolain asettaman alarajan mukaisesti tai vähintään 0,93.

90 § Valtuustoaloite osakeomistuksen hajauttamisesta
Kaupunginvaltuusto päätti 1) sijoittaa 700.000 euroa vuoden 2022 tuloksen ylijäämästä seuraavaan osakekoriin, 100.000 euroa jokaiseen yhtiöön:

 • Viafin Service Oy
 • AFRY AB B
 • Essity AB B
 • Nordea Bank ABb
 • Tryg A/S
 • UPM Oyj
 • Volvo B

2) päättää delegoida osakkeiden valintapäätöksen kaupunginhallitukselle mahdollisten markkinamuutosten takia. 3) antaa valtuudet kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja hallintojohtajalle osastopäällikkönä allekirjoittaa kaikki tarvittavat sopimukset kaupankäynnin aloittamiseksi valikoituvan pankin tai pankkiiriliikkeen kanssa. 4) antaa valtuudet kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja hallintojohtajalle tarvittaessa siirtää kaupungin arvo-osuustili valikoituvaan pankkiin tai pankkiiriliikkeeseen. 5) antaa valtuudet hallintojohtajalla antaa kaupungin puolesta ostotoimeksiannot edellä mainittuihin osakkeisiin joustavasti ilman etukäteen määriteltyä rajahintaa. 6) päättää, että osastoja voi alkaa toteuttaa heti kun kaupunginvaltuuston päätös saa lainvoiman ja että ostot toteutetaan myös ajallisesti joustavasti syksyn 2023 ja vuoden vaihteen 2024 välisen aikana. 7) päättää 700.000 euron lisämäärärahasta talousarvioon 2023.

91 § Tiedoksi saatettavat asiat
Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi seuraavan asian:

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö on 27.10.2023 myöntänyt Kurikan kaupungille taiteen perusopetuksen koulutuksen järjestämisluvan. Taiteenalat, joita lupa koskee ovat musiikki ja tanssi.

92 § Valtuustoaloite lasten liikuttamisesta
Puheenjohtaja päätti todeta, että valtuustoaloite menee asianmukaiseen valmisteluun.