Siirry sisältöön

Tiivistelmä Kurikan kaupunginhallituksen kokouksesta 9.10.2023

227 § Työllisyysalueen valmistelun käynnistämine: TE – 2024 uudistus
Esittelijä otti asian pois esityslistalta, esittelytekstiin oli tullut viimehetken muutoksia.

228 § Tilan Notko 164-401-8-136 myynti
Kaupunginhallitus päätti myydä tilan Notko (kiinteistötunnus 164-401-8-136) eniten tarjonneelle tarjoajalle hintaan 4502 € ja hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjapohjan ehtoineen käytettäväksi kiinteistökaupassa.

229 § Täyttölupa kiinteistöhoitajan tehtävään
Kaupunginhallitus päätti myöntää tekniselle lautakunnalle luvan täyttää kiinteistöhoitajan tehtävän 1.1.2023 alkaen toistaiseksi.

230 § Täyttölupa kokin tehtävään
Kaupunginhallitus päätti myöntää tekniselle lautakunnalle luvan täyttää kokin tehtävän toistaiseksi 1.12.2023 alkaen.

231 § Täyttölupien anominen varhaiskasvatuksen tehtäviin
Kaupunginhallitus päätti myöntää sivistyslautakunnalle luvan täyttää yksi varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä ja viisi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävää 1.1.2024 alkaen toistaiseksi.

232 § Lisämääräraha liikuntatoimen käyttötalouteen vuodelle 2023
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se 1) myöntää yli 65-vuotiaiden ohjatun ja tavoitteellisen voimaharjoittelun palvelusetelin kuluihin 60 000 euroa lisämäärärahaa vuodelle 2023. 2) myöntää liikunta-alueiden hoidosta syntyviin sisäisiin vuokriin 150 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2023. Vastaava summa merkitään tekniselle osastolle tuloarvion korotuksena. 3) myöntää lisäksi teknisen lautakunnan kunnallistekniikan liikunta-alueiden ylläpitomenoihin lisämäärärahan 150 000 euroa. 4) korottaa muiden rahoitustuottojen tuloarvioita 210 000 eurolla.

233 § Talousarviomuutokset 2023 hallinto- ja talousosasto
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2023 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset 1) JIK-tilaajalautakunnan kokouspalkkioihin lisätään -2.300 euron lisämääräraha. 2) verotulojen tuloarviota korotetaan 1.621.421 eurolla. 3) muiden rahoitustuottojen tuloarviota korotetaan 6.262.000 euroa. 4) korkokuluihin lisätään -520.000 euron lisämääräraha.

234 § Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2024
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto määrää vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 8,40 %.

235 § Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2024

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle määrättäväksi kaupungin vuoden 2024 kiinteistöveroprosenttien suuruudet seuraavasti:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
 • Vakituiseen asumiseen käytettävien asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,60
 • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,20
 • Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00- veroprosentti voimalaitoksille 3,10 sekä mikäli eduskunta muuttaa kiinteistöverolakia siten, että tulee määrätä erillinen yleinen kiinteistöveroprosentti maapohjalle
 • Yleinen rakennusten kiinteistöveroprosentti 0,93
 • Yleinen maapohjan kiinteistöveroprosentti kiinteistöverolain asettaman alarajan mukaisesti tai vähintään 0,93.

236 § Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2023
Kurikan kaupunginhallitus päätti, että Kurikka ei hae harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuodelle 2023.

237 § Lausunto- ja kuulemispyyntö valmiuslain valmistelusta
Kaupunginhallitus päätti merkitä asiantuntijalausunnon tiedoksi.

238 § Lausunto Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotuksesta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelmasta vuosille 2025 ja 2026

Kaupungin hallitus päätti, että lausuntoon lisätään maininnat koskien Kurikkaa:

 • Kurikan bioekosysteemihankkeesta
 • Naton harjoittelukeskus mahdollisuudesta Etelä-Pohjanmaalla
 • Kurikan ainutlaatuisesta pohjavedestä
 • Tiehankkeista ja rautatiestä
 • Kantatie 67 kehittämisestä

239 § Tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatiminen Mäntykankaan alueelle / kaavoitusaloite / ABO Wind OY
Kaupungin hallitus päätti 1) laittaa tuulivoimaa koskevan yleiskaavan laatimisen vireille Jalasjärven eteläosassa valtatie 3:sen länsipuolella Parkanon vastaisen kuntaraja-alueella. ABO Wind Oy vastaa kaikista YVA-menettelyn, kaavoituksen ja luvituksen sekä niihin liittyvien selvitysten kustannuksista kokonaisuudessaan; 2) lisäksi periä ABO Wind Oy:lta kaavoitusmaksuna 10 000 euroa kaupungille kaavoituksesta aiheutuvien henkilöstö- ja hallintokulujen kattamiseksi. Kaavoitusmaksu peritään kahdessa 5000 euron erässä siten, että ensimmäinen erä peritään, kun kaava on kuulutettu vireille ja toinen sitten, kun kaupunginvaltuusto on tehnyt osayleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen. Päätös voi olla myös kielteinen eikä vaikuta kaupungin oikeuteen periä takasmaksua. Mikäli kaupunginvaltuuston päätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen, peritään peritään ABO Wind Oy:lta muutoksenhaun hallinnollisen menettelyyn liittyvinä kustannuksina 500 euroa kustakin valitukseen annetusta vastineesta. Mikäli kaavaprosessi keskeytyy ennen kaupunginvaltuuston päätöstä, on Kurikan kaupungilla oikeus periä ABO Wind Oy:lta siihen saakka kaupungille koituneet kustannukset. Lisäksi erikseen peritään tarpeelliset kuulutus-, ilmoitus-, postitus- ja tulostuskustannukset sekä mahdollisesti muut kaupungille muodostuneet kulut, kuten yleisötilaisuuksien järjestämisestä koituvat kustannukset toteutuneen mukaan; 3) määrätä MRL 38 §:n mukaisen rakennuskiellon osayleiskaavan laatimisalueelle kolmeksi vuodeksi ja 4) määrätä päätös tulemaan voimaan ennen, kun se on saanut lainvoiman.

240 § Tuulivoimaa koskevan yleiskaavan laatiminen, Siltanevan alue (Metolaiskangas) / kaavoitusaloite / Winda Energy Oy
Kaupunginhallitus päätti, ettei tuulivoimaa koskevaa osayleiskaavaa toteuteta.

241 § Presidentinvaali 2024
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

242 § Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen 2024 presidentinvaalia varten
Kaupunginhallitus päätti asettaa 2024 presidentinvaalia varten kuhunkin äänestysalueeseen 1) vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä vähintään kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 2) vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä vähintään kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

243 § valtuustoaloite osakeomistuksen hajauttamisesta
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto 1) sijoittaa 700.000 euroa jokaiseen yhtiöön:

 • Viafin Service Oy
 • AFRY AB B
 • Essity AB B
 • Nordea Bank ABb
 • Tryg A/S
 • UPM Oyj
 • Volvo B

2) päättää delegoida osakkeiden valintapäätöksen kaupunginhallitukselle mahdollisten markkinamuutosten takia. 3) antaa valtuuden kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja hallintojohtajalle ostopäällikkönä allekirjoittaa kaikki tarvittavat sopimukset kaupankäynnin aloittamiseksi valikoituvan pankin tai pankkiiriliikkeen kanssa. 4) antaa valtuuden kaupunginhallituksen puheenjohtajalle tai hallintojohtajalle tarvittaessa siirtää kaupungin arvo-osuustili valikoituvaan pankkiin tai pankkiiriliikkeeseen. 5) antaa valtuuden hallintojohtajalle antaa kaupungin puolesta ostotoimeksiannot edellä mainittuihin osakkeisiin joustavasti ilman etukäteen määriteltyä rajahintaa. 6) päättää, että ostoja voi alkaa toteuttaa heti, kun kaupunginvaltuuston päätös saa lainvoiman ja että ostot toteutetaan myös ajallisesti joustavasti syksyn 2023 ja vuoden vaihteen 2024 välisenä aikana. 7) päättää 700.000 euron lisämäärärahasta talousarvioon 2023.

244 § Kurikan Kaukolämpö Oy:n nimenmuutos
Kurikan kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kurikan Kaukolämpö Oy:n nimenmuutoksen Kurikan Energia Oy:ksi 1.1.2024 alkaen.

245 § Toimikunnan perustaminen Säläisjärven perustamiseksi
Kaupunginhallitus päätti 1) asettaa toimikaudekseen Säläisjärven alueen kehittämistoimikunnan; 2) nimetä edustajakseen toimikuntaan Anna-Liisa Myllymäen, Kaija Nyystin ja Jouni Vallinin; 3) pyytää elinvoimaosastoa, teknistä osastoa ja vapaa-aikatoimea sekä Säläisjärven alueen keskeisiä toimijoita nimeämään edustajansa toimikuntaan.

246 § Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginhallitus päätti todeta kaupunginvaltuuston päätökset laillisiksi ja panna ne täytäntöön.

247 § Pöytäkirjoja
Kaupunginhallitus päätti merkitä pöytäkirjat tiedoksi ja totesi, että niissä ei ole käsiteltäviksi otettavia asioita.

248 § Tiedoksi saatettavat asiat
Kaupunginhallitus päätti merkitä asiat tiedoksi.