Siirry sisältöön

Tiivistelmä Kurikan kaupunginhallituksen kokouksesta 21.8.2023

176 § AIKO-hankkeeseen osallistuminen
Etelä-Pohjanmaan liitossa on ollut haettavana AIKO-rahoitusta, joka on tarkoitettu alueiden resilienssin vahvistamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä, ennakoidun rakennemuutoksen toimiin, elinkeinojen uudistumiseen sekä älykkääseen sopeutumiseen ennakoidun rakennemuutoksen toimiin. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hankehakemuksen ja kaupungin 14 903,32 euron omarahoitusosuuden. Omarahoitusosuus katetaan elinvoimaosaston määrärahoista.

177 § Kiinteistön 164-403-12-382 kauppakirjan mukaisen sopimussakon periminen
Kaupunginhallitus päätti periä kiinteistön 164-403-12-382 kauppakirjan mukaisen sopimussakon (10.000 euroa) ostajalta kiinteistön rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä.

178 § Maa-alueen varaaminen Kärjenmäeltä Epobet Oy:lle
Kaupunginhallitus päätti 1) varata Epobet Oy:lle liikekartan mukaiset vapaat maa-alueet kortteleista 704 ja 705 2) että, varaus on voimassa yhden (1) vuoden verran alkaen päätöksen lainvoimaisuudesta; 3) varausmaksuksi 200 euroa. Mikäli Epobet Oy ostaa varatun alueen itselleen varausaikana, hyvitetään varausmaksu kauppasummasta.

179 § Ympäristösihteerin viran täyttölupa
Kaupunginhallitus päätti 1) myöntää luvan täyttää ympäristösihteerin virka toistaiseksi 1.9.2023 alkaen; 2) edellyttää virkaan valittavalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa; 3) käyttää virantäytössä kuuden kuukauden koeaikaa.

180 § Hankkeen käynnistäminen – Kurikan hydrogeologinen tiedeinstituutti
Kaupunginhallitus päätti 1) hyväksyä Kurikan hydrogeologinen tiedeinstituutti -hankkeen käynnistämisen ja edistämisen yhteistyössä Kurikan Vesihuolto Oy:n kanssa sekä em. hankkeen huomioimisen kaupungin vuoden 2024 talousarviossa ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelmissa. 2) antaa hankkeen suunnitelmat tiedoksi sivistyslautakunnalle.

181 § Konserniraportointi
Konserniohjeiden mukaan tytäryhtiön tulee raportoida kaupunginhallitukselle toiminnastaan vuosittain 15.8. mennessä ajalta 1.1.–30.6. ja 31.10. mennessä ajalta 1.1.–30.9. Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi.

182 § Kurikan kaupungin omistuksen lisääminen Järvinet Oy:ssa
Kurikan kaupunginhallitus päätti 1) ostaa Järvinet Oy:lta 25 A-sarjan osaketta hintaan 5.000 euroa 2) liittyä Järvinet Oy:n osakassopimukseen 3) nimetä syksyn ylimääräisessä yhtiökokouksessa kaupungin edustajaksi Järvinet Oy:n hallitukseen ensimmäiselle kaudelle hallintojohtaja Petri Lammassaaren

183 § Kurikan kaupungin omistajastrategia
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Verona Consultingin tarjouksen omistajastrategian rakentamisesta ja toteuttamisesta Kurikan kaupungille.

184 § Lasten ja nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kannanotto 20.3.2023: mielenterveys- ja päihdepalvelut
Kaupunginhallitus 1) päätti, että lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen saatavuutta ja riittävää henkilöstömitoitusta edistetään yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa, ja 2) vie asian tiedoksi sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavalle Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle

185 § Juhlatoimikunnan perustaminen
Kaupunginhallitus päätti 1) perustaa juhlatoimikunnan toimikaudekseen, 2) hyväksyä juhlatoimikunnan tehtävänkuvauksen, 3) merkitä tiedoksi vapaa-aikalautakunnan nimeämät edustajat, ja 4) nimetä toimikuntaan kaupunginhallituksen edustajan.

Juhlatoimikunnan tehtävät:
• Käydä keskustelua juhlien järjestämisperiaatteista, aikatauluista ja työnjaosta
• Varmistaa juhliin liittyvä tiedonkulku kaupungin, seurakunnan ja järjestöjen välillä ja kuntalaisten suuntaan
• Antaa evästystä ja tukea juhlien ohjelman suunnitteluun ja juhlajärjestelyihin
• Ottaa kantaa juhlien talousarvioon ja mahdollisiin määrärahatarpeisiin

Juhlatoimikunnan jäsenet
• Jarkko Siekkinen, Kurikan seurakunta
• Tuomo Rinta-Tassi, Kurikan Reserviläiset
• Esko Leppä, Jalasjärven Reserviläiset
• Jaakko Liinamaa, Jurvan Reserviläiset
• Kulttuuripäällikkö
• Julia Lehtinen, vapaa-aikalautakunnan edustaja
• Kaupunginhallituksen edustaja Mikko Säntti

186 § Kulttuuriympäristötoimikunnan perustaminen
Kaupunginhallitus päätti 1) perustaa kulttuuriympäristötoimikunnan toimikaudekseen, 2) hyväksyä kulttuuriympäristötoimikunnan tehtävänkuvauksen, ja 3) merkitä tiedoksi vapaa-aikalautakunnan nimeämät jäsenet.

Kulttuuriympäristötoimikunnan tehtävät:
• Pohtia ja käsitellä Kurikan kulttuuriympäristöön liittyviä asioita
• Koota ja välittää tietoa
• Muodostaa yhteisiä näkemyksiä ja kannanottoja
• Tuottaa ideoita kulttuuriympäristön huomioimiseksi kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa

Kulttuuriympäristötoimikunnan jäsenet
• Riitta Jaakkola, maisemasuunnittelija
• Airi Kentala, arkkitehti
• Seppo Kangas, eläkeläinen
• Pirjo Laine, eläkeläinen
• Heikki Sariola, kirkkoherra
• Hilkka Haapamäki, Jalasjärvi-Seura
• Kirsti Juntura, Jurva-Seura
• Marianne Koskimies-Envall, Puuseppämuseo
• Kurikka-Seuran edustaja
• Mari Kittilä, vapaa-aikalautakunnan edustaja
• Kulttuuripäällikkö
• Kaupungingeodeetti
• Rakennusvalvonnan edustaja

187 § Hanna Sisko Helena Kivelän perintö
Hanna Sisko Helena Kivelä on kuollut 4.2.2023 viimeisenä kotikuntanaan Kurikka. Häneltä ei jäänyt perimään oikeutettuja sukulaisia, joten hänen omaisuutensa on tullut perintökaaren 5 luvun mukaisesti valtiolle. Valtion oikeutta perillisittä kuolleiden kuolinpesiin valvoo valtiokonttori. Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla on oikeus hakea kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle. Kuolinpesään kuuluvan kiinteistön sijaintikunta voi hakea kiinteistöä.

kaupunginhallitus päättää hakea valtiokonttorilta Hanna Sisko Helena Kivelän kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi Kurikan kaupungille käyttötarkoituksena vauvaraha vastasyntyneille.

188 § Valtuustoaloite vauvarahasta
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti 1) hyväksyä Mervi Kujanpää-Mannilan esityksen, että Hanna Sisko Helena Kivelän mahdollisista perintörahoista saatavat varat ohjataan aloitteen mukaiseen tarkoitukseen vauvarahaksi. ja 2) esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

189 § Pankkitilien käyttöoikeudet
Kaupunginhallitus päätti, että 1.8.2023 lukien 1) maksuliikenteessä käytettävien pankkitilien käyttöoikeus on kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusalla, elinvoimajohtaja Juha Luukolla, hallintojohtaja Petri Lammassaarella ja vs. talousjohtaja Marjukka Kätevällä. 2) lisäksi annetaan tilien lopetus- ja yhdistelyoikeus tarvittaessa. 3) muiden tilien osalta käyttöoikeudet säilyvät ennallaan.

190 § Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginhallitus päätti todeta kaupunginvaltuuston päätökset laillisiksi ja panna ne täytäntöön.

191 § Tietopyyntö Kurikan kaupungin konsernijohdolle
Kaupunginhallitus päätti antaa kuntalaisen konsernijohdolle osoittamaan kyselyyn valmistelutekstissä muotoillun vastauksen.

192 § Mauno Takamäen vahingonkorvausvaatimus
Mauno Takamäki vaatii 18.6.2023 päivätyllä kirjeellä Kurikan kaupungilta 65 400 euron vahingonkorvausta Ponsivuoren ja Rustarin tuulivoimapuistojen melun aiheuttamista haitoista asumiseen ja elämiseen. Kaupunginhallitus päätti, että Kurikan kaupunki kiistää vahingonkorvausvaatimuksen määrältään ja perusteeltaan, koska syy-yhteydestä korvattavaan vahinkoon ja sen määrään ei ole näyttöä.

193 § Teknisen johtajan viran täyttö
Hallintosäännön 41 §:n mukaan teknisen johtajan valinnan tekee kaupunginvaltuusto. Teknisen johtajan virka on ollut haettavana 15.8.2023 klo 15.00 mennessä. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 20, joista kelpoisuusehdot täyttäviä 10. Kaupunginhallitus päätti kutsua hakijoista haastatteluun Riikka Koskelan, Anu Muurimäen, Tuulikki Rantasen, Marko Viljanmaan sekä Vesa-Jukka Vornasen.