Siirry sisältöön

Tiivistelmä Kurikan kaupunginhallituksen kokouksesta 13.11.2023

257 § Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026
Kaupunginhallitus päätti 1) esittää talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 huomioiden esittelytekstissä mainitut muutokset kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi; 2) todeta, että kuntalain mukaista alijäämän kattamisvelvollisuutta ei ole; 3) valtuuttaa hallinto ja talousosaston talouspalveluyksikön tekemään talousarviokirjaan teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.
Seuraavin muutoksin:

 • Uimakoulukuljetukset palautetaan budjettikirjaan 19.000 euron edestä ja vielä lisätään 19.000 euron raha suoraan koulutoimen puolelle uimahallille
 • Lisätään käyttötalousosaan puuttuvan vapaa-aikalautakunnan 18.000 euron kustannus Kurikan Jäähalli Oy:n lähiajan tavoitteet kohtaan (s.74) lisätään, että palloiluhallin suunnittelu mm. jalkapallon ja pesäpallon tarpeisiin aloitetaan vuonna 2024
 • s. 86 kirjataan, että varhaiskasvatuksen rakennusinvestoinnit kohtaan lisätään, että Päiväkoti Sopevan toiminnot siirtyy uuteen päiväkotirakennukseen
 • s. 87 kohdassa vapaa-aikatoimen rakennukset kohtaan korjataan tekstiin, että Jurvan liikuntahallin peruskorjaus aloitetaan 2026. Tähän kohtaan lukuihin tulee myös muutos, että vuoden 2025 määräraha kasvaa 100.000 eurolla ja vuodelle 2026 400.000 eurolla.

258 § Talousarvion toteutuminen 1-9/2023
Kaupunginhallitus päätti merkitä talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-30.9.2023 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

259 § Konserniraportointi
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi seuraavien konserniyhtiöiden toimittamat osavuosiraportit 1.1.-30.9.2023:

 • Kurikan Vesihuolto Oy
 • Kiinteistö Oy Kärrykartano
 • Kiinteistö Oy Kurikan Teollisuussolu
 • Kurikan Kaukolämpö Oy
 • Ilmajoen Lämpö Oy
 • Lännen Aurinko Oy
 • Lännen Biokaasu Oy
 • Kurikan Toimitilat Oy

260 § Talousarvio 2023 lisämäärärahan anominen
Kaupunginhallitus päätti esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää 400.000 euron lisämäärärahan sivistystoimelle vuodelle 2023.

261 § Kiinteistön 164-403-9-153 osto takaisin Kurikan kaupungille
Kaupunginhallitus päätti ostaa Kiinteistön 164-403-9-153 takaisin Kurikan kaupungille hintaan 100 euroa ja hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan käytettäväksi kiinteistökaupassa.

262 § Jalasjärven kiuaskallion liikuntahallin korjaus ja laajennus teknisten ratkaisujen KVR-urakkana
Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

263 § Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2022 havaintoihin
Kaupunginhallitus päätti antaa tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan lausunnon arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista sekä toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

264 § Täyttöluvan anominen Lukion ja perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan tehtävään
(historia ja yhteiskuntaoppi)

Kaupunginhallitus päätti myöntää sivistyslautakunnalle luvan täyttää lukion ja perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan tehtävän (historia ja yhteiskuntaoppi) 1.8.2024 alkaen toistaiseksi, alkusijoituspaikkana Kurikan Lukio.

265 § Täyttöluvan anominen palveluohjaajan virkaan
Kaupunginhallitus päätti myöntää sivistyslautakunnalle luvan täyttää palveluohjaajan viran 1.1.2024 alkaen toistaiseksi.

266 § Työllisyysalueen valmistelun käynnistäminen: TE-2024 uudistus
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 1) Suupohjan työllisyysalueen työvoimapalveluiden järjestämistä koskevan suunnitelman; 2) esisopimuksen Suupohjan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen päivittämisestä muutettuna siten, että Kurikan kaupungin jäsenmäärä johtokunnassa on työvoimapohjan %-osuuteen perustuen 6 jäsentä. Tällöin johtokunnan kokonaisjäsenmääräksi muodostuisi 13. Lisäksi esisopimuksesta poistetaan lause: “Mikäli tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitaminen edellyttää investointeja rahoitetaan ne erillisrahoituksena sopimusten osapuolten kesken vastaavin osuuksin kuin perusrahoitus maksetaan”.

267 § Sopimus tietojärjestelmien ja tietoaineistojen hallinnasta sekä säilyttämisestä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa.
Kurikan kaupunginhallitus hyväksyi Etelä-Pohjanmaan kanssa tehtävän sopimuksen
tietojärjestelmien ja tietoaineistojen hallinnasta sekä säilyttämisestä.

268 § Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen 31.10.2023 § 118 monitoimi- ja tulostuslaitteiden
hankinnasta palveluineen

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

269 § Luottamustoimista eroaminen / Sari Riskumäki
Kaupunginhallitus päätti 1) myöntää Riskumäelle eron vammaisneuvoston jäsenyydestä ja valita hänen tilalleen Anne Mäki-Lohiluoman jäljellä olevaksi toimikaudeksi; 2) esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Riskumäelle eron kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä; 3) esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Riskumäelle eron sivistyslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

270 § Kaupungin viraston sulkeminen 27.12.2023 – 5.1.2024
Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin virastopalvelut pidetään suljettuna 27.12.2023 – 5.1.2024.

271 § Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginhallitus päätti todeta kaupunginvaltuuston päätökset laillisiksi ja panna ne täytäntöön.

272 § Pöytäkirjoja
Kaupunginhallitus päätti merkitä pöytäkirjat tiedoksi ja todeta, että niissä ei ole käsiteltäväksi otettavia asioita.

273 § Tiedoksi saatettavat asiat
Kaupunginhallitus päätti merkitä asiat tiedoksi.