Siirry sisältöön

Tiivistelmä Kurikan kaupunginhallituksen 3.4.2023 kokouksesta

76 § Maantien 6900 parantaminen välillä Mietaan nuorisoseura – Lohiluomantie ja maantien 17273 Hakunintien parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä, Kurikka. Kaupunginhallitus päätti, että Kurikan kaupunki antaa lausunnon (esitelty pöytäkirjassa tarkemmin) suunnitelmasta sekä vastineen muistutuksista, joita on annettu suunnitelmaa vastaan.

77 § Määräalan ostaminen yksityiseltä tilasta Hiekka 1:264. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kurikan kaupungin ja myyjien välillä tehtävän kiinteistökaupan ja kauppaa koskevan kauppakirjan, noin 2 561 m² suuruisesta määräalasta tilasta Hiekka myyntihinnalla 2750 euroa sekä valtuuttaa kaupungingeodeetin tarvittaessa tekemään vähäisiä teknisiä korjauksia myyjien tietoihin.

78 § Tilan Liuskamäki 1:417 ostaminen yksityiseltä. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kurikan kaupungin ja myyjien välillä tehtävän kiinteistökaupan ja kauppaa koskevan kauppakirjan tilasta Liuskamäki myyntihinnalla 108 300 euroa sekä valtuuttaa kaupungingeodeetin tarvittaessa tekemään vähäisiä teknisiä korjauksia myyjien tietoihin.

79 § Ilmoittajansuojelulainsäädännön edellyttämän ilmoituskanavan käyttöönotto Kurikan kaupungissa. Kaupunginhallitus päätti ottaa käyttöön sisäisen ilmoituskanavan lain Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä päätti organisaation harkittavissa olevien linjausten osalta seuraavasti: 1) Kurikan kaupunki hyväksyy nimettömät ilmoitukset 2) Kurikan kaupunki hyväksyy ilmoitukset vain henkilöiltä, jotka ovat työ- tai virkasuhteessa kaupunkiin 3) Kurikan kaupunki ottaa lähtökohtaisesti vastaan vain kirjallisia ilmoituksia sähköisen ilmoituskanavan kautta 4) Kurikan kaupunki sitoutuu käsittelemään sisäiseen ilmoituskanavaan saapuvat ilmoitukset saman tietosuojatun prosessin mukaisesti huolimatta siitä, kuuluuko ilmoitus ilmoittajansuojelulain 2 § mukaisen soveltamisalan piiriin vai ei 5) Kurikan kaupungin organisaatiossa ilmoitusten käsittelijöiksi nimetään hallintojohtaja, hallinnon suunnittelija ja controller.

80 § Hallinto- ja talousosaston määrärahaylityksiä vuonna 2022. Kaupunginhallitus päätti 1) hyväksyä luetellut keskushallinnon tulosyksiköiden vuoden talousarviomenojen ylitykset vuodelle 2022 ja 2) esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy luetellut valtuustoon nähden sitovien erien talousarviomenojen ylitykset ja tulojen alitukset vuodelle 2022.

81 § Ylitys vuoden 2022 talousarviossa. Tilaajalautakunta päätti esittää Kurikan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy tilaajalautakunnan talousarvion nettomenojen ylityksen vuodelle 2022.

82 § JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2022 menomäärärahojen ylitys. Kurikan kaupunginhallitus päätti merkitä JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunnan päätöksen tiedoksi ja esittää asian tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

83 § JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätös. Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

84 § Täyttöluvan anominen neljään koulunkäynninohjaajan toimeen. Kaupunginhallitus päätti merkitä sivistyslautakunnan antaman selvityksen tiedoksi ja antaa sivistyslautakunnalle täyttöluvan neljän koulunkäynninohjaajan toimen täyttämiseen 7.8.2023 alkaen.

85 § Täyttöluvan anominen perusopetuksen ja lukion yhteisen lehtorin virkaan. Kaupunginhallitus päätti myöntää sivistyslautakunnalle luvan täyttää perusopetuksen ja lukion lehtorin viran (musiikki) 1.8.2023 alkaen toistaiseksi, alkusijoituspaikkana Jalasjärven yläaste.

86 § Täyttöluvan anominen perusopetuksen ja lukion päätoimisen tuntiopettajan tehtävään. Kaupunginhallitus päätti myöntää sivistyslautakunnalle luvan saada täyttää toistaiseksi 1.8.2023 alkaen perusopetuksen ja lukion päätoimisen tuntiopettajan tehtävän (uskonto ja psykologia).

87 § Kaupunginhallituksen jäsenten vaali. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto 1) valitsee kaupunginhallitukseen toimikaudeksi 1.6.2023 – 31.5.2025 yksitoista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet ja 2) valitsee jäsenten keskuudesta kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan.

88 § Kurikan kaupungin hakemus JTF-rahoituksesta ja puu-, bio- ja kiertotalousterminaalin rakentamiseen. Asia jätettiin pöydälle.

89 § Yhteistoimintamenettelyn aloittaminen. Kaupunginhallitus päätti käynnistää yhteistoimintamenettelyn koulunkäyntiavustajien lomauttamiseksi tuotannollisista syistä koulujen loma-aikoina 5.6.2023 – 31.5.2024 välisenä aikana.

90 § Sopimus yhteistyöstä Kurikan kaupungissa sijaitsevan Panfurin kohteen lisätutkimuksista ja niiden raportoinnista Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa

Kurikan kaupunginhallitus päätti 1) hyväksyä sopimusluonnoksen mukaisen kustannusten jaon Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa Panfurin kiinteistön puhdistuksen suunnittelusta, raportoinnista ja puhdistuksen uudesta vaiheesta ja 2) esittää edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi 32 000 euron lisämäärärahaa suunnittelun uudelle vaiheelle