Siirry sisältöön

Kuulutus Yrjö Latva-Luopa Oy:n maa-aineslupahakemuksen vireilläolosta

Yrjö Latva-Luopa Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa hiekan ja soran ottamiseen Kurikan kaupungin Koiviston kylässä (Pitkämö) sijaitsevalla tilalla Soramaa 301-402-15-0.

Maa-aineslupaa haetaan 80 000 m3-ktr:n kokonaisottomäärälle. Saman kiinteistön länsipuolella on voimassa oleva maa-aineslupa soran ja hiekan ottoon. Lupaa haetaan 10 vuodeksi.

Maa-aineslain 13 §:n mukaan lupaviranomaisen on annettava lupahakemus tiedoksi julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat viranomaisen verkkosivuilla ja pidettävä ne nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Tämä kuulutus on julkaistu 25.3.2024 Kurikan kaupungin verkkosivuilla.

Hakemusasiakirjat ja kuulutus ovat nähtävillä 25.3. – 2.5.2024 välisen ajan Kurikan kaupungin internet-sivustolla (www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset). Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat antaa kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet hakemuksen johdosta tulee tehdä kirjallisesti Kurikan kaupungin ympäristölautakunnalle (Koulupolku 5, 61300 Kurikka tai ymparistonsuojelu@kurikka.fi) osoitettuna 2.5.2024 mennessä. Muistutuksessa tulee mainita asian diaarinumero KURIKKA/278/11.03.03/2024. Asia voidaan ratkaista, vaikkei asianosainen ole antanut muistutusta.

Lisätietoja:

Franttila Jonna
ympäristöinsinööri
jonna.franttila@kurikka.fi
050 407 9834