Siirry sisältöön

Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilläolosta / Lakeuden Etappi Oy, Kurikan RE-pisteen maanrakentaminen

Lakeuden Etappi Oy hakee Kurikan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristölupaa jätteiden hyödyntämiseen Kurikkaan rakennettavan RE-pisteen maanrakentamisessa. Rakennettava RE-piste sijoittuu Nummen kaupunginosassa (Paulaharjun teollisuusalue) korttelissa 72 sijaitsevan nykyisen jäteaseman alueelle tontille 3 sekä viereisille tonteille 2 ja 4 (osoite Verstastie 16, Kurikka, kiinteistöt 301-3-72-3, 301-3-72-4 ja 301-3-72-2).

Lupaa haetaan jätteenpolton kuonasta erotellun mineraaliaineksen, betoni- ja tiilimurskeen sekä lasimurskeen hyödyntämiseen alueen kenttärakenteessa noin 10 500 m2:n kokoisella alueella. Jäteperäisiä rakennusmateriaaleja käytetään alueella yhteensä enintään 19 900 tonnia. Rakentaminen tapahtuu vuosina 2024-2025.

Ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaan lupaviranomaisen on annettava lupahakemus tiedoksi julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat viranomaisen verkkosivuilla ja pidettävä ne nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Tämä kuulutus on julkaistu 7.5.2024 Kurikan kaupungin verkkosivuilla.

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 7.5. – 13.6.2024 välisen ajan Kurikan internetsivustolla (www.kurikka.fi) > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset.

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat antaa kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet hakemuksen johdosta tulee tehdä kirjallisesti Kurikan kaupungin ympäristölautakunnalle (PL 500, 61301 Kurikka tai sähköpostitse: kurikan.kaupunki@kurikka.fi) osoitettuna 13.6.2024 mennessä. Asiakirjaan pyydetään merkitsemään asian käsittelyn diaarinumero KURIKKA/339/11.01.00/2024.

Asia voidaan ratkaista, vaikkei asianosainen ole antanut muistutusta.