Siirry sisältöön

Kurikan kaupunginvaltuuston kokouksen pöytäkirjan tiivistelmä 29.4.2024

31§ Henkilöstökertomus 2023

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä henkilöstökertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi.

32§ Asemakaava 03 Nummi kortteli 86, katu ja virkistysalue (Paulaharjuntie, Koulupolku, Nummentie)

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaava-asian MRL 52 §:n mukaisesti.

33§ Asemakaava 18 Jurvan kirkonkylä korttelinosa 274 (Peurantie)

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaava-asian MRL 52 §:n mukaisesti.

34§ Koulujen lakkauttaminen oppilasrajan perusteella

Kaupunginvaltuusto päätti tarkentaa 29.8.2022 § 106 tekemäänsä päätöstä seuraavasti:

1) Koulujen oppilasrajaksi asetetaan 40 oppilasta kevätlukukauden loppuun mennessä. Mikäli oppilasmäärä alittaa 40 oppilasta, niin koulu suljetaan seuraavan kevätlukukauden loputtua.

  • Oppilasmäärälaskenta toteutetaan koulutyön päättymisen jälkeisenä arkipäivänä. Perusopetusasetuksen mukaan koulutyö päättyy viikon 22 viimeisenä arkipäivänä.
  • Oppilasmäärälaskennassa otetaan huomioon kaikki kyseistä koulua käyvät oppilaat.

2) Mikäli koulurakennuksessa ilmenee merkittäviä investointitarpeita, niin tilanne arvioidaan uudelleen koulukohtaisesti.

  • Mikäli toiminnan edellytyksenä on normaalin vuosihuollon ylittävät toimenpiteet, niin tilanne arvioidaan uudelleen koulukohtaisesti.
  • Lisäksi tilannetta arvioidaan kokonaisvaltaisesti.

3) Mikäli lakkauttamisesta aiheutuvat kuljetusmatkat muodostuisivat kohtuuttomiksi, arvioidaan tilanne koulukohtaisesti.

  • Oppilaalle järjestettävä päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia (Perusopetuslaki 628/1998, 32 §). Tällä tarkoitetaan sitä, että yhtenäkään koulupäivänä koulumatkan laskennallinen kesto odotuksineen ei saa ylittää mainittuja aikarajoja.

35§ Jalasjärven Jalas r.y.:n lainahakemus ELY-rahoitteiseen Pukkioniemen pesäpallokentän kehittäminen tapahtuma-areenaksi -hankkeeseen

Kaupunginvaltuusto päätti, että

1) Jalasjärven Jalas r.y.:lle myönnetään 91.000 euroa hankeaikaista lainaa. Laina tulee maksaa viimeistään 31.12.2025. Lainan korko on 6 kk euribor + 0,5 %. Viitekorko on vähintään 0 %. Vastavakuudeksi sovitaan panttikirja Jalasjärven Kiuaskallion Rinnekahvilaan tai vaihtoehtoisesti henkilötakaus.

2) talousarviota muutetaan kasvattamalla antolainasaamisten lisäystä 91.000 euroa ja rahoittamalla tämä muista rahoitustuotoista.

Valtuustoryhmien puolesta lisättiin päätökseen yksimielinen toimenpide-aloite: ”Korkotason nousun myötä omarahoitusosuus kasvaa hankkeissa, jotka vaativat ulkopuolista hankeaikaista rahoitusta. Jokaisen ulkopuolisen euron löytäminen hankkeisiin on haastavaa yhdistyksille. Tämän vuoksi toivomme valmistelun kautta tuotavan päätettäväksi järjestelmän, jolla voidaan tämä omarahoitusosuuden kasvu kompensoida kuitenkin niin, että kaupungin riskit huomioidaan.”

36§ Hallinto- ja talousosaston määrärahaylityksiä vuonna 2023

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä luetellut valtuustoon nähden sitovien erien talousarviomenojen ylitykset ja tulojen alitukset vuodelle 2023.

37§ Vapaa-aikalautakunnan määrärahaylitykset vuonna 2023

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä vapaa-aikalautakunnan valtuustoon nähden sitovan erän nettomenon ylityksen vuodelle 2023.

38§ Lisämäärärahan anominen vuoden 2024 talousarvioon

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää 45 000 euron lisämäärärahan vapaa-aikatoimelle vuodelle 2024 ja lisämääräraha katetaan muista rahoitustuotoista.

39§ Täyttölupa ja lisämääräraha koulunuorisotyöntekijöiden tehtäviin

Kaupunginvaltuusto päättI myöntää 32 000 euron lisämäärärahan vapaa-aikatoimelle vuodelle 2024 ja lisämääräraha katetaan muista rahoitustuotoista.

40§ Valtuustoaloite lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi

Kaupunginvaltuusto päätti todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

Vapaa-aikalautakunta on aiemmin kokouksessaan 26.3.2024 § 26 päättänyt merkitä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle alla mainitut toimenpiteet tiedoksi ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kurikan liikuntatoimi organisoi valtuustoseminaarin lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyen 29.1.2024. Seminaarissa käytiin läpi toimialoittain toimenpide-ehdotuksia ja toimintasuunnitelmia lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Koulunuorisotyön laajentamista Kurikan yhteiskoululle ja Jurvan yhtenäiskoululle pidettiin erittäin tärkeänä ja se asia on etenemässä vapaa-aikalautakunnan kautta. Lisäksi perheliikuntaneuvonta on käynnistymässä Avilta saadun avustuksen turvin. Muita toimenpiteitä viedään eteenpäin vuoden 2024 aikana tai ensi vuoden talousarviosuunnittelun kautta.

41§ Valtuustoaloite kiinteistöjen liittymien puhtaanapidosta talvella

Kaupunginvaltuusto päätti todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

Tekninen lautakunta on aiemmin kokouksessaan 20.3.2024 § 14 1) todennut, että voimassa oleviin talvikunnossapitosopimuksiin ei tehdä muutoksia toimintamalliin, joka aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia talvikunnossapidossa 2) päättänyt esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

42§ Sidonnaisuusilmoitukset

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

43§ Tilintarkastuspalveluiden hankinta, optio vuosille 2025-2027

Kaupunginvaltuusto päätti käyttää option Kurikan kaupungin ja Kurikan kaupungin kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastussopimuksen jatkamiselle vuosien 2025-2027 lakisääteisen hallinnon ja talouden tarkastuksen suorittamiseksi.

44§ Tiedoksi saatettavat asiat

Tiedoksi saatettavia asioita ei ollut.

45§ Valtuustoaloite hankintastrategian uudistamisesta

Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen esittäen, että kaupunkimme hankintastrategia uudistetaan ottamaan huomioon luetellut paikallista yrittäjyyttä ja taloutta tukevat seikat.

46§ Valtuustoaloite kiusaamisen ehkäisemiseksi Kurikassa

Valtuutettu Julia Lehtinen ja muut allekirjoittaneet jättivät valtuustoaloitteen kiusaamisen ehkäisemiseksi Kurikassa sisältäen mm. Kurikan kaikissa kouluissa käyttöön otettavan anonyymin hyvinvointikyselyn kerran lukukaudessa.

47§ Valtuustoaloite Kurikka-mainoksista maakuntaan

Valtuutettu Aaro Nurmela ja muut allekirjoittaneet jättivät valtuustoaloitteen Kurikka-mainoksista maakuntaan, mainospaikkoina esimerkiksi Ideapark Seinäjoki ja 3-tien tienvarsi.

48§ Valtuustoaloite Jalasjärven possukoulun ja Kurikan vanhan lukion purkupäätösten uudelleenarvioinnista

Varavaltuutettu Eija Mäntymäki ja muut allekirjoittaneet jättivät valtuustoaloitteen, jossa esitetään Jalasjärven vanhaan yläaste-possukouluun ja Kurikan Lukioon suunniteltujen purkupäätösten perumisesta ja tilojen käyttämisen jatkamisesta toistaiseksi, sillä tällä hetkellä tiloille on vielä tarvetta.

49§ Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylän rakentamismahdollisuuksien tutkimisesta Jaakontien asuntoalueelta Levajoen ylitse Jurvan keskustaan

Valtuutettu Anna-Liisa Myllymäki ja muut allekirjoittaneet jättivät valtuustoaloitteen kevyen liikenteen väylän rakentamismahdollisuuksien tutkimisesta Jaakontien asuntoalueelta Levajoen ylitse Jurvan keskustaan, joka lyhentäisi matkaa alueen palveluiden ääreen.

50§ Valtuustoaloite Jurvan Liiketien uudelleen päällystämisestä ja kuljetuksista aiheutuneiden vikojen korjaamisesta

Valtuutettu Anna-Liisa Myllymäki ja muut allekirjoittaneet jättivät valtuustoaloitteen Jurvan Liiketien uudelleen päällystämisestä ja kuljetuksista aiheutuneiden vikojen korjaamisesta.

51§ Valtuustoaloite maksuttoman ja yhdenvertaisen toisen asteen koulutuksen turvaamiseksi

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ja muut allekirjoittaneet jättivät valtuustoaloitteen maksuttoman ja yhdenvertaisen toisen asteen koulutuksen turvaamiseksi Suomen hallituksen huhtikuun kehysriihessä päätettyä rajoittaa toisen asteen opiskelijoiden maksuttomia oppimateriaaleja ja ylioppilastutkintomaksuja sen vuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 18 vuotta.