Siirry sisältöön

Kurikan kaupunginvaltuuston kokouksen pöytäkirjan tiivistelmä 18.3.2024

20§ Kunnaneläinlääkärin viran perustaminen

Kaupunginvaltuusto päätti perustaa hallinto- ja talousosastolle kunnaneläinlääkärin viran 1.4.2024 alkaen.

Kunnaneläinlääkäreiden sijaisten rekrytointi esimerkiksi kesän ajalle on erittäin haastavaa. Sijaisten puutteen vuoksi eläinlääkäreille on kertynyt säästövapaita ja esimerkiksi sairauspoissaoloihin on lähes mahdotonta saada sijaista. Yhden uuden kunnaneläinlääkärin viran (kiertävä) perustaminen ja vakituinen täyttäminen turvaa Kurikan kaupungin eläinlääkäripalvelujen resurssit.

21§ Nuorisovaltuuston toimintasäännön päivittäminen

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä nuorisovaltuuston toimintasäännön muutokset.

Nuorisovaltuuston toimintasääntö on viimeksi päivitetty kaupunginvaltuuston päätöksellä 2.5.2022 § 37. Kauden 2022-2024 nuorisovaltuusto on kokenut tarpeelliseksi päivittää toimintasääntöä. Nuorisovaltuusto on laatinut tarpeelliseksi koetut muutokset toimintasääntöön syksyn 2023 aikana.

22§ Eroanomus teknisestä lautakunnasta ja elinvoimalautakunnasta / Esa Mäki-Lohiluoma

Kaupunginvaltuusto päätti 1) myöntää Esa Mäki-Lohiluomalle eron teknisen lautakunnan jäsenen ja elinvoimalautakunnan varajäsenen tehtävistä; 2) valita tekniseen lautakuntaan jäseneksi Vesa Porren jäljellä olevaksi toimikaudeksi; 3) valita elinvoimalautakuntaan varajäseneksi Susanna Ollilan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

23§ Salkkuraportti kaupungin saamien osinkojen uudelleen sijoittamisesta

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi 30.10.2023 päätettyjen osakeostojen toteutuksen ja salkkuraportin.

24§ Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2022 havaintoihin

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.11.2023 käsitellyt lautakuntien antamat vastaukset arviointikertomukseen.

Lautakuntien sekä hallinto- ja talousosaston lausunnot on koottu liitteenä olevaksi koosteeksi, joka toimii kaupunginhallituksen lausuntona arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista sekä toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

25§ Tiedoksi saatettavat asiat

Tiedoksi saatettavaa asiaa ei ollut.

26§ Valtuustoaloite toimivallan selkiyttämisestä rakennushankkeissa

Kaupunginvaltuutettu Taisto Leppälä ja muuta allekirjoittaneet jättivät seuraavan valtuustoaloitteen:

”Tilahankkeiden yleissuunnitteluohjeiden viimeisin versio on tullut voimaan vuonna 2005. Viime vuosina on ollut eri käytäntöjä toimivallan käytössä rakennushankkeissa hallintosäännön nykykirjauksillakin.

Allekirjoittaneet tahtovat, että Kurikan kaupungin tilahankkeiden yleissuunnitteluohjeet ja hallintosääntö päivitetään. Tavoitteena on, että hankkeiden euromääräisiin kustannusarvioihin sidottu toimivallan jako on selkeä.

Tämä tarkoittaa että esimerkiksi hankesuunnitelman yli 4 miljoonan euron hankkeissa hyväksyisi jatkossa kaupunginvaltuusto. Yleissuunnitteluohjeen termistö päivitettäisiin myös yhteneväiseksi hallintosäännön kanssa.”

27§ Valtuustoaloite Jurvassa sijaitsevan Rannankyläntien 1,5 km osuuden päällystäminen

Kokoomuksen valtuustorhmä jätti seuraavan valtuustoaloitteen:

”Kurikan Jurvassa sijaitsevan Rannankyläntien 1,5km osuuden päällystäminen kaupungin ja Elyn toimesta, sekä mahdollisesti myös alueen kansanedustajien avustuksella.

Tämän tieosuuden varrella on rekisteröitynä monia suuria ja kasvavia yrityksiä. Tietä käyttävät myös monet alueen maanviljelijät. Tie isolle peltoalueelle kulkee tätä tieosuutta pitkin, joten tiellä on runsaasti raskaampaa liikennettä.

Tämän tieosuuden päällystäminen palvelee myös muita tienkäyttäjiä, mm. maitoauto kulkee päivittäin.”

28§ Valtuustoaloite kurikkalaisten nuorten äänen saamiseksi kuuluviin

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olavi Kandolin jätti seuraavan valtuustoaloitteen: ”Aloite kurikkalaisten nuorten äänen saamiseksi kuuluviin

Nuorisovaltuustolta asioiden etenemisestä saamani negatiivisen palautteen mukaan katson, että Kurikan kaupungissa tulee saada nuorten ääni huomattavasti paremmin kuuluviin. Tämä aloite lisää nuortemme osallistamista kaupungin päätöksentekoon sekä osallistamista kaupungin kehittämiseen nuorillemme myönteisempään suuntaan. Katson tämän sitouttavan nuoriamme yhteisön toimintaan. Kun nuoret pääsevät näin osallistumaan itsensä näköisen kunnan rakentamiseen niin todennäköisyys heidän jäämiselle tai palaamiselle kuntaan on suurempi.

Esitän, että Kurikan kaupungin nuorisovaltuustolle annetaan toimielimenä suora aloiteoikeus Kurikan Kaupunginvaltuuston kokouksiin.”