Siirry sisältöön

Kurikan kaupunginvaltuuston kokouksen pöytäkirjan tiivistelmä, 1/2024, 12.2.2024

3 § Luottamustoimien päättyminen / Aaro Hakola

Kaupunginvaltuuston jäsen Aaro Hakola on menehtynyt.
Kaupunginvaltuusto

 1. totesi Aaro Hakolan luottamustoimet valtuutettuna ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajana päättyneiksi,
 2. totesi Vesa Porren Suomen Keskustasta nousevan varsinaiseksi valtuutetuksi valtuuston puheenjohtajan kutsusta,
 3. totesi keskusvaalilautakunnan määräävän uusia varavaltuutettuja valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä, ja
 4. valitsi tarkastuslautakunnan uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi Esa Mäki-Lohiluoman jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4 § Kaavoitusmaksujen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaavoitusmaksutaulukon. Maksut tulevat voimaan heti kaupunginvaltuuston päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

5 § Mäntykankaan tuulivoimalan osayleiskaava / Kaavoituksen käynnistämissopimuksen hyväksyminen ja maksun määrääminen

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Kurikan kaupungin ja ABO Wind Oy:n välisen sopimuksen kaavoituksen käynnistämisestä ja yhteistyöstä koskien Mäntykankaan Tuulivoimalan osayleiskaavoitusta.

6 § Iso-Hautanevan aurinkovoimalan osayleiskaava / Kaavoituksen käynnistämissopimuksen hyväksyminen ja maksun määrääminen

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Kurikan kaupungin ja 3 Flash Finland Oy:n välisen sopimuksen kaavoituksen käynnistämisestä ja yhteistyöstä koskien Iso-Hautanevan aurinkovoima osayleiskaavoitusta.

7 § Kaupungin avaava tase 2023

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä vuoden 2023 avaavan taseen muutokset tiedoksi.

8 § Määrärahamuutos vuoden 2024 investointimääräraha varhaiskasvatuksen rakennukset

Kaupunginvaltuusto päätti korottaa 952310 Varhaiskasvatuksen rakennusten investointeihin vuodelle 2024 tuloarviota 18.000 euroa ja myöntää lisämäärärahaa 18.000 euroa.

9 § JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös 30.11.2023

Kaupunginvaltuusto

 1. hyväksyi JIK ky:n käyttötalouden määrärahojen ylitykset ja tuloarvion alitukset asiaselostuksen mukaisesti JIK ky:n johtokunnan ehdottamalla tavalla;
 2. hyväksyi, että tilikauden 2023 alijäämä -299.082,20 euroa liitetään JIK ky:n taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille vuoden 2023 kirjanpidossa JIK ky:n johtokunnan ehdottamalla tavalla;
 3. hyväksyi tilinpäätöksen 1.1.2023-30.11.2023 Kurikan kaupungin tarkastuslautakunnan ja JIK ky:n tarkastuslautakunnan esitysten mukaisesti;
 4. merkitsi tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.2023-30.11.2023 tiedoksi Kurikan kaupungin tarkastuslautakunnan ja JIK ky:n tarkastuslautakunnan esitysten mukaisesti;
 5. myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2023-30.11.2023 Kurikan kaupungin tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.

10 § JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän loppuselvityksen hyväksyminen ja kuntayhtymän purkaminen

Kaupunginvaltuusto

 1. hyväksyi loppuselvityksen liitteineen JIK ky:n johtokunnan ja Kurikan kaupungin tarkastuslautakunnan ehdotusten mukaisesti;
 2. totesi ja päätti JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän puretuksi JIK ky:n johtokunnan hyväksymän loppuselvityksen ja JIK ky:n tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.

11 § Kurikan musiikkiopiston virkojen perustaminen

Kaupunginvaltuusto päätti perustaa viisi musiikkiopiston opettajan virkaa ja yhden musiikkiopiston rehtorin viran 1.8.2024 alkaen.

12 § Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen vaaterahasta

Kaupunginvaltuusto päätti todeta aloitteen loppuun käsitellyksi. Henkilöstöjaosto on aiemmin kokouksessaan 18.12.2023 § 32 päättänyt ehdottaa sivistyslautakunnalle, että se talousarvonsa puitteissa hankkii tarvittavia työvaatteita, joista käytetään nimitystä suojavaate.

13 § Valtuustoaloite Kurikan koulujen julistamisesta kännykkävapaiksi

Kaupunginvaltuusto päätti todeta aloitteen loppuun käsitellyksi. Sivistyslautakunta on aiemmin kokouksessaan 19.12.2023 § 89

 1. päättänyt hyväksyä, että Kurikan kaikki koulut julistetaan periaatteellisella julistuksella kännykkävapaiksi,
 2. todennut myös, että Kurikan kouluille on jo hankittu tai ollaan hankkimassa kännykkälokerikkoja, joihin oppilaat voivat kännykkänsä oppituntien ajaksi turvallisesti jättää. Lisäksi pyritään vähentämään välitunneilla tapahtuvaa kännykän käyttöä lisäämällä muuta välituntitoimintaa,
 3. päättänyt antaa asian tiedoksi kouluille, ja
 4. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

14 § Valtuustoaloite lasten liikuttamisesta

Kaupunginvaltuusto päätti todeta aloitteen loppuun käsitellyksi. Sivistyslautakunta on aiemmin kokouksessaan 19.12.2023 § 88 päättänyt muistuttaa kouluja ja päiväkoteja oppilaiden ja esioppilaiden monipuolisen liikkumisen tärkeydestä koulupäivän aikana ja ehdottaa koulupäivään sisältyvän liikunnan lisäämistä yhdeksi tulevan lapsiparlamentin ensimmäiseksi aiheeksi. Samalla lautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asia todetaan loppuun käsitellyksi.

15 § Kaupunginvaltuuston kokoukset

Kaupunginvaltuusto päätti, että

 1. kaupunginvaltuusto kokoontuu keväällä 2024 varsinaisiin kokouksiinsa pääsääntöisesti maanantaisin klo 18.00 alkaen seuraavasti: 18.3., 22.4., 20.5., 17.6.
 2. kaupunginvaltuusto kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa pääsääntöisesti Kurikan Kampuksella.

16 § Tiedoksi saatettavat asiat

Kaupunginvaltuustolle saatettiin tiedoksi, että Jalasjärven koulukeskuksen vihkiäisjuhla torstaina 22.2.2024. Juhlapuhujana Mari Kiviniemi. Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi.

17 § Valtuustoaloite Kurikkaan sijoitettavien tuulimyllyjen vähimmäisetäisyyksien määrittämisestä lähimpiin asuntoihin

Puheenjohtaja totesi, että valtuustoaloite menee asianmukaiseen valmisteluun.