Siirry sisältöön

Kurikan kaupunginhallitus 22.1.2024, pöytäkirjan tiivistelmä

19 § Lausunto / Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n kaavaluonnos

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n kaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti maakuntakaavan kannalta keskeisten viranomaisten ja yhteisöjen lausuttavana. Maakuntahallitus käsitteli maakuntakaavaehdotuksen kokouksessaan 27.11.2023 ja päätti lausuntojen pyytämisestä aikavälillä 30.11.2023-10.1.2024, jolloin maakuntakaavaehdotuksesta voivat jättää lausunnon ne tahot, joilta sitä on lausuntopyynnössä pyydetty. Kaupunki on pyytänyt lausunnon antamiselle jatkoaikaa. Liitto on myöntänyt jatkoaikaa 29.1.2024 asti. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan hyväksyä ehdotuksen lausunnosta seuraavin lisäyksin: Kaupunginhallitus päätti delegoida kaupungingeodeetille, liikuntatoimen päällikölle ja kulttuuripäällikölle ulkoilu- ja virkistysalueiden luetteloinnin ja edellyttää merkittävimpien alueiden lisäämistä Kurikan alueella maakuntakaavaan. Viheryhteystarvekäytävät poistetaan maakuntakaavasta. Tuulivoima-aluetta ei rajoiteta Kurikan Kröninkankaalla maakuntakaavassa.

20 § Kurikan kaupungin lausunto / Hallintolain 34 §:n ja työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain 16 §:n mukainen kuuleminen työllisyysalueen muodostamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat päätöstä, jonka mukaan Isojoen kunta, Karijoen kunta, Kauhajoen kaupunki, Kristiinankaupungin kaupunki, Kurikan kaupunki ja Teuvan kunta muodostavat työllisyysalueen (Suupohjan työllisyysalue). Hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Kaupunginhallitus päätti antaa työ- ja elinkeinoministeriölle liitteenä olevan lausunnon ja valtuuttaa kaupunginjohtajan tarvittaessa täydentämään lausuntoa.

21 § Poistosuunnitelmien muutokset

Kaupunginhallitus päätti 1) kirjata taseesta 31.12.2023 Kiinteistö Oy Pohjanmaan Nikkarikeskuksen osakkeiden tasearvon 44,00 euroa, 2) muuttaa Jyrän päiväkodin rakennuksen hyödykkeiden poistosuunnitelmaa siten, että ne tulevat poistetuiksi 1.1.2026 mennessä, 3) Jalasjärven koulukeskuksen ja Sote-keskuksen uudisrakennuksille 30 vuoden poistoajan, 4) muuttaa Tuiskulan koulun poistoaikaa 1.1.2024 alkaen siten, että kohde tulee poistettua 30 vuodessa valmistumisestaan.

22 § Päätökset kunnan valtionosuuksista ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2024

Valtionosuuspäätökset vuodelle 2024 on tehty loppuvuodesta 2023. Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, jota hallinnoi valtiovarainministeriö (VM) ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Lisäksi valtionosuuksien yhteydessä kunnille maksetaan verotulomenetysten korvaus ja kotikuntakorvaukset.

Kuntien valtionosuudet ovat yhteensä noin 3,3 miljardia euroa vuonna 2023. Kuntien valtionosuudet vähentyvät 271 miljoonalla eurolla eli 7,5 prosentilla vuonna 2024 verrattuna edellisvuoteen. Asukasta kohden muutos on -51 euroa/asukas. Syynä ovat vuonna 2022 arvioidusta ylittyneet sote-kustannukset ja sote-uudistuksen rahoitusmalli. Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi valtiovarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset ja päätti tyytyä päätöksiin.

23 § Jalasjärven Urheiluhalli Oy:n fuusioiminen Kurikan Toimitilat Oy:öön

Kurikan kaupunki on ostanut kauppakirjalla Jalasjärven Urheiluhalli Oy:lta Mäkilammi 8:278 -nimisen tilalla sijaitsevat rakennukset (kiinteistötunnus 164-403-8-728) 14.450 euron kauppahinnalla (Kupolihalli 1285 m2 ja kuntosali 406 m2). Maapohjan lainhuuto on kaupungilla. Kiinteistölle rakennetut uudisrakennukset on tämän jälkeen rakennettu kaupungin taseeseen kaupungin talousarviossa varatulla määrärahalla. Kurikan kaupunki omistaa 100-prosenttisesti Jalasjärven Urheiluhalli Oy:n. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

24 § Täyttölupa toimistosihteerin tehtävään

Musiikkiopiston toiminta alkaa Kurikan kaupungin toimintana 1.8.2024. Musiikkiopistotoiminnan järjestämiseen tarvitaan toimistosihteerin työpanosta. Toimistosihteerin tehtävänkuvaan kuuluvat mm. oppilashallinto-ohjelman ylläpito, laskutus ja raportointi. Työ on alkuvaiheessa kokopäiväisesti musiikkiopiston tehtäviä (kaksi enimmäistä lukukautta). Myöhemmin musiikkiopiston arvioitu tarve on 3 päivää viikossa ja toimistosihteerille osoitetaan muuta toimistotyötä kaupungin sisältä 2 päivää viikossa. Kaupunginhallitus päätti antaa hallinto- ja talousosastolle täyttöluvan toimistosihteerin tehtävään 1.2.2024 lukien toistaiseksi.