Siirry sisältöön

Kurikan kaupunginhallituksen kokouksien pöytäkirjatiivistelmät 10.3.2024 ja 11.3.2024

Kaupunginhallitus 10.3.2024

§51 Kurikan sote-keskuksen valmistuskeittiö

Kaupunginhallitus kokoontui ylimääräiseen kaupunginhallituksen kokoukseen puheenjohtajan kutsusta.

Kaupunginhallitus päätti linjata, että tekninen lautakunta ottaa valmisteltavaksi Kurikan sote-valmistuskeittiöiden investointiohjelman.

Kaupunginhallitus 11.3.2024

§52 Yhteistoimintamenettelyn aloittaminen

Hallintosäännön 51 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää henkilöstön lomauttamisen. Aiempina vuosina koulunkäynninohjaajat on lomautettu koulujen loma-ajoiksi, ellei heille ole ollut määrättävissä vuosilomaa ko. ajalle tai heille ei työsopimuksessa ole sovittu työn ja palkanmaksun keskeytyksestä.

Kaupunginhallitus päätti käynnistää yhteistoimintamenettelyn koulunkäynninohjaajien lomauttamiseksi tuotannollisista syistä koulujen loma-aikoina 3.6.2024-31.5.2025 välisenä aikana.

§53 Kunnaneläinlääkärin viran perustaminen

Kurikan kaupungilla on tällä hetkellä seitsemän kunnaneläinlääkärin virkaa ja yksi valvontaeläinlääkärin virka. Sijaisten puutteen vuoksi eläinlääkäreille on kertynyt säästövapaita ja sairauspoissaoloihin on vaikeaa saada sijaista. Yhden uuden kunnaneläinlääkärin viran (kiertävä) perustaminen ja vakituinen täyttäminen turvaa Kurikan kaupungin eläinlääkäripalvelujen resurssit.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että hallinto- ja talousosastolle perustetaan kunnaneläinlääkärin virka 1.4.2024.

§54 Ympäristötarkastajan viran täyttölupa

Kaupunginhallitus päätti 1) myöntää luvan täyttää ympäristötarkastajan virka toistaiseksi 1.3.2024 alkaen; 2) edellyttää virkaan valittavalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa; 3) käyttää virantäytössä kuuden kuukauden koeaikaa.

§55 Paikkatietoasiantuntijan tehtävän täyttölupa

Kaupunginhallitus päätti 1) myöntää luvan täyttää paikkatietoasiantuntijan tehtävän toistaiseksi 1.3.2024 alkaen; 2) edellyttää tehtävään valittavalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa; 3) käyttää tehtävän täytössä kuuden kuukauden koeaikaa.

§56 Täyttölupa työvalmentajan määräaikaiseen tehtävään

Kaupunginhallitus päätti myöntää elinvoimalautakunnalle luvan täyttää työvalmentajan määräaikaisen tehtävän ajalle 1.2.2024–31.12.2024.

§57 Täyttölupien anominen opettajan virkoihin ja tehtäviin

Kaupunginhallitus päätti myöntää sivistyslautakunnalle luvan täyttää seuraavat tehtävät toistaiseksi 1.8.2024 alkaen:
lukion ja perusopetuksen yhteisen lehtorin virka (matematiikka ja kemia), Jalasjärven lukio
perusopetuksen ja lukion yhteisen lehtorin virka (oppilaanohjaus), Kurikan yhteiskoulu
perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan tehtävä (kotitalous), Jalasjärven yläaste
perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan tehtävä (matematiikka ja fysiikka/kemia),
Kurikan yhteiskoulu
perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan tehtävä (musiikki), Kurikan yhteiskoulu

§58 Nuorisovaltuuston toimintasäännön päivittäminen

Nuorisovaltuuston toimintasääntö on viimeksi päivitetty kaupunginvaltuuston päätöksellä 2.5.2022. Nuorisovaltuusto on kokenut tarpeelliseksi päivittää toimintasääntöä ja on laatinut tarpeelliseksi koetut muutokset toimintasääntöön syksyn 2023 aikana.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy nuorisovaltuuston toimintasäännön muutokset.

§59 Julkiset taidehankinnat Kurikassa

Kaupunginhallitus päätti vapaa-aikalautakunnan esityksen mukaisesti, että 1) taidehankinnan suuruusluokka huomioidaan talousarviossa samassa yhteydessä, kun varataan investointiraha rakentamiseen; 2) aloitetaan taidehankinnan valmistelu uuteen Kurikka-taloon ja haetaan siihen Taiken valtionavustusta lokakuun 2024 haussa.

§60 Palveluseteliensääntökirjan päivittäminen yli 65-vuotiaiden ohjattuun ja tavoitteelliseen voimaharjoitteluun

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päivitetyn sääntökirjan yli 65-vuotiaiden ohjattuun ja tavoitteelliseen voimaharjoitteluun.

§61 Avustuksen myöntäminen Pohjalainen Rakennusperintö ry:lle

Pohjalainen Rakennusperintö ry järjestää Jalasjärvellä elokuussa 2024 kahden viikon mittaisen mittauspiirustusleirin, jolla dokumentoidaan pohjalaisia tuulimyllyjä. Leirille osallistuvat arkkitehdit kuuluvat kansainväliseen VERNADOC-verkostoon ja ovat erikoistuneet tarkkoihin käsivaraisiin mittauspiirustuksiin.

Kaupunginhallitus päätti myöntää Pohjalainen Rakennusperintö ry:lle kaupunginhallituksen avustuksista 6 000 euroa ja päättää, että kaupunki osallistuu kuntamarkkinoinnin ja -viestinnän osalta hankkeeseen.

§62 Valtioneuvoston päätös Isojoen, Karijoen ja Teuvan kuntien sekä Kauhajoen, Kristiinankaupungin ja Kurikan kaupunkien muodostaman työllisyysalueen muodostamisesta ja Kaskisten Kaupungin kuulumisesta Pohjanmaan työllisyysalueeseen

Kaupunginhallitus päätti merkitä valtioneuvoston päätöksen tiedoksi.

§63 Yhteistyö hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen kesken Varmistetaan ruoka-apu Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen toteutuksessa

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue haki syksyllä 2023 Sosiaali- ja terveysministeriöltä valtionavustusta ruoka-aputoiminnan järjestämiseen vuodeksi 2024 alueellisella hankkeella. Hankkeelle myönnettiin valtionavustusta 65 880 euroa.

Kaupunginhallitus päättää 1) hyväksyä liitteenä olevan yhteistyösopimuksen ja 2) nimetä yhteistyöverkostoon edustajaksi palvelupäällikkö Maarit Annalan ja varaedustajaksi vs. talousjohtaja Marjukka Kätevän.

§64 Salkkuraportti kaupungin saaminen osinkojen uudelleen sijoittamisesta

Kurikan kaupunginvaltuusto on 30.10.2023 § 90 kohdalla tehnyt päätöksen osakeomistusten hajauttamisesta siten, että markkinoilta saaduista osingoista osa uudelleenallokoidaan markkinoille esitetyllä tavalla.

Kaupunginhallitus päätti esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi 30.10.2023 päätettyjen osakeostojen toteutuksen ja salkkuraportin.

§65 Europarlamenttivaalit 2024

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 29.5-4.6.2024.

Kaupunginhallitus päätti määrätä europarlamenttivaalien 2024 ennakkoäänestyspaikat, ennakkoäänestysajat ja vaalipäivän äänestyspaikat.

§66 Vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettaminen 2024 europarlamenttivaaleja varten

Kaupunginhallitus päättää asettaa 2024 europarlamenttivaaleja varten kuhunkin äänestysalueeseen 1) vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä vähintään kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan; 2) vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä vähintään kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

§67 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus päätti todeta kaupunginvaltuuston päätökset laillisiksi ja panna ne täytäntöön.