Siirry sisältöön

Kurikan kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjatiivistelmä 25.3.2024

§70 Tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatiminen Ruohoinenmäen alueelle / kaavoitusaloite / Solarwind Finland Oy

Kaupunginhallitus päätti 1) laittaa tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen vireille Jalasjärven Ruohoinenmäen alueella; 2) päättää hyväksyä liitteenä olevan Kurikan kaupungin ja Solarwind Finland Oy:n välisen sopimuksen kaavoituksen käynnistämisestä ja yhteistyöstä koskien Ruohoinenmäen Tuulivoimalan osayleiskaavoitusta valtuuston päättämien kaavoitusta koskevien maksuehtojen mukaisesti; 3) määrätä MRL 38 §:n mukaisen rakennuskiellon osayleiskaavan laatimisalueelle kolmeksi vuodeksi ja 4) määrätä päätös tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

§71 Koulujen lakkauttaminen oppilasrajan perusteella

Kaupunginhallitus päätti esittää yhteenvetona ja tarkennettavaksi kaupunginvaltuustolle kaupunginvaltuuston 29.8.2022 § 106 tekemää päätöstä seuraavasti:

1) Koulujen oppilasrajaksi asetetaan 40 oppilasta kevätlukukauden loppuun mennessä. Mikäli oppilasmäärä alittaa 40 oppilasta, niin koulu suljetaan seuraavan kevätlukukauden loputtua.

  • Oppilasmäärälaskenta toteutetaan koulutyön päättymisen jälkeisenä arkipäivänä. Perusopetusasetuksen mukaan koulutyö päättyy viikon 22 viimeisenä arkipäivänä.
  • Oppilasmäärälaskennassa otetaan huomioon kaikki kyseistä koulua käyvät oppilaat.

2) Mikäli koulurakennuksessa ilmenee merkittäviä investointitarpeita, niin tilanne arvioidaan uudelleen koulukohtaisesti.

  • Mikäli toiminnan edellytyksenä on normaalin vuosihuollon ylittävät toimenpiteet, niin tilanne arvioidaan uudelleen koulukohtaisesti.
  • Lisäksi tilannetta arvioidaan kokonaisvaltaisesti.

3) Mikäli lakkauttamisesta aiheutuvat kuljetusmatkat muodostuisivat kohtuuttomiksi, arvioidaan tilanne koulukohtaisesti.

  • Oppilaalle järjestettävä päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia (Perusopetuslaki 628/1998, 32 §). Tällä tarkoitetaan sitä, että yhtenäkään koulupäivänä koulumatkan laskennallinen kesto odotuksineen ei saa ylittää mainittuja aikarajoja.§72 Selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen vaikutuksista

72 § Selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen vaikutuksista

Tekninen osasto on tarkistanut huoneistoneliöt ja niihin on täydennetty valmistuneen sote-keskushankkeen ja rakentamiseen edenneen perhekeskuksen huoneistoneliötiedot. Kurikan kaupungin konsernijäsenten omistamien tilojen huoneistoneliöt on tarkistettu yhtiöiden toimitusjohtajilta.

Yksityisten omistamien sote-tilojen osalta välivuokrausmallit ovat poistuneet perhekeskuksen väistötiloja lukuunottamatta ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue vuokraa kyseiset tilat suoraan omistajilta. Taulukossa esitetyt tiedot ovat yksityisiltä vuokratut sote-tilat 31.12.2022 tilanteessa.

Kaupunginhallitus päätti merkitä loppuraportin tiedoksi.

§73 Tuiskulan koulurakennusten ja kiinteistöjen myynti

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä tarjouksen ja myydä Tuiskulan vanhat koulurakennukset, rakennelmat ja kiinteistöt liitteenä olevan kauppakirjan ehtojen mukaisesti korkeimman tarjouksen tehneelle Vesa Mäkyselle hintaan 20 102 euroa.

§74 Pässilän majan ja tilan Hautamäki myynti

Kaupunginhallitus päätti, että tila Hautamäki (kiinteistötunnus 301-433-8-86) laitetaan julkiseen myyntiin rakennuksineen. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkeimman tarjouksen, koska metsän arvo on 26 800 euroa 1.2.2024 tehdyn arvion mukaisesti.

§75 Valtuustoaloite kiinteistöjen liittymien puhtaanapidosta talvella

Kaupunginhallitus päätti merkitä teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksi ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

§76 Hallinto- ja talousosaston määrärahaylityksiä vuonna 2023

Kaupunginhallitus päätti 1) hyväksyä luetellut keskushallinnon tulosyksiköiden vuoden talousarviomenojen ylitykset vuodelle 2023 ja 2) esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy luetellut valtuustoon nähden sitovien erien talousarviomenojen ylitykset ja tulojen alitukset vuodelle 2023.

§77 Hankkeen käynnistäminen – Kurikan hydrogeologinen tiedeinstituutti

Kaupunginhallitus päätti 1) hyväksyä Kurikan Hydrogeologisen tiedon kokoamisverkosto -hankkeen käynnistämisen; 2) hyväksyä hankkeen työntekijän töiden aloituksen ennen ELY-keskuksen lopullista päätöstä, joka on luvattu viimeistään 31.5.2024.

§78 Osallistuminen SeAMKin aloituspaikkojen lisäämiseen

Kaupunginhallitus päätti myöntää SeAMKille 52 130 euron rahoituksen aloituspaikkojen määrän kasvattamiseen. Rahoitus katetaan elinvoimalautakunnan yhteistoimintaosuuksista ja jaksotetaan viidelle vuodelle. Lisäksi kaupunginhallitus esittää SeAMKille toiveen, että Kurikan konepajateollisuuden tarvitseman automaatio- ja konetekniikan insinöörien aloituspaikkojen tarve huomioitaisiin jatkohauissa.