Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen kokouksen tiivistelmä 27.5.2024

123 § Hankintaoikaisuvaatimus / Koulukuljetusten hankinta ajalle 1.8.2024-31.7.2026

Kaupunginhallitus päätti merkitä sivistyslautakunnan päätöksen tiedoksi.

21.5.2024 sivistyslautakunta päätti hyväksyä oikaisuvaatimuksen siten, että sivistysjohtajan viranhaltijapäätös 16.4.2024 § 16 kumotaan ja Urpolan Liikenne Ky:ltä pyydetään kirjallista selvitystä poikkeuksellisen alhaisesta tarjoushinnasta osa-alueella Jurva.

124 § Vastine markkinaoikeudelle / Koulukuljetusten hankinta ajalle 1.8.2024-31.7.2026

Kaupunginhallitus päätti

1) hyväksyä ja antaa markkinaoikeudelle PTC Services Oy:n laatiman markkinaoikeusvastineen ja

2) valtuuttaa PTC Services Oy:n käyttämään Kurikan kaupungin puhevaltaa markkinaoikeudessa.

125 § Kurikan kaupungin tietoturvan ja tietosuojan arviointi KPMG:n tarkastusraportti

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi KPMG:n tietoturva- ja tietosuojaraportin ja johdon päivityksen tehdyistä toimenpiteistä ja niiden kiireellisyysjärjestyksestä.

126 § Kiinteistö Oy Kärrykartanon lainan takaaminen

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että

1) kaupunginvaltuusto myöntää Kurikan kaupungin omavelkaisen takauksen (100 %) Kiinteistö Oy Kärrykartanolle Kuntarahoitus Oyj:lta otettavalle 2 300 000 euron lainalle esittelytekstissä yksilöidysti mainituin lainaehdoin.

2) kaupungin omavelkainen takaus on voimassa niin kauan, kunnes kaikki päävelkasitoumuksen mukaiset velallisen vastuut ovat lopullisesti ja peruuttamattomasti maksettu luotonantajalle takaisin.

3) takausprovisiota ei peritä, koska konserniohjeen mukaan sosiaaliseen asuntotuotantoon myönnetyistä takauksista ei peritä takausprovisiota.

4) takaus kattaa täysimääräisesti velkapääoman lisäksi velan liitännäiskustannukset, kuten korot, viivästyskorot, kulut ja maksut.

127 § Elinvoimaosaston luottokortit

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen.

Elinvoimalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että yritysasiantuntijoiden käyttöön hankitaan luottokortit 1000 euron luottorajalla työtehtävien hoitamista varten.

128 § Kummipäättäjän nimeäminen nuorisovaltuustolle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä kummipäättäjäksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan Olavi Kandolinin.

129 § Täyttölupa kolmeen kokin tehtävään

Kaupunginhallitus päätti myöntää tekniselle lautakunnalle luvan täyttää kokin tehtävät toistaiseksi 1.8.2024 alkaen.

130 § Täyttölupa rakennustöiden valvojan tehtävään

Kaupunginhallitus päätti myöntää tekniselle lautakunnalle luvan täyttää rakennustöiden valvojan tehtävän toistaiseksi 1.7.2024 alkaen.

131 § Valtuustoaloite Jurvassa sijaitsevan Rannankyläntien 1,5 km osuuden päällystämisestä

Kaupunginhallitus

1) esittää yhteistyökeskusteluissa ELY-keskukselle Rannankyläntien kunnostamista ja päällystämistä.

2) esittää kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

132 § Valtuustoaloite Jurvan Liiketien uudelleen päällystämisestä ja kuljetuksista aiheutuneiden vikojen korjaamisesta

Kaupunginhallitus

1) esittää yhteistyökeskusteluissa ELY-keskukselle Liiketien uudelleen päällystämistä ja toteaa, että vaurioiden ennallistaminen ja korjaaminen kuuluu tienosan omistajalle ja tienpitäjälle.

2) esittää kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

133 § Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti todeta kaupunginvaltuuston päätökset laillisiksi ja panna ne täytäntöön.

134 § Pöytäkirjoja

Kaupunginhallitus päätti merkitä pöytäkirjat tiedoksi ja todeta, että niissä ei ole käsiteltäväksi otettavia asioita.

135 § Tiedoksi saatettavat asiat

Merkittiin tiedoksi, että aluehallintoviraston päätöksellä 27.5.2024 Kurikan Urheilupuiston pesäpallokentän saneeraus on saanut valtionavustusta 210.000 euroa.

Merkittiin tiedoksi, että Kurikka on liittynyt FCG:n Kunnat ja kiinteistöt -verkostohankkeeseen (sote- ja pelakiinteistöt).