Siirry sisältöön

Poissaolot

HUOM! Alla olevassa tekstissä mainitaan vain kurssit, mutta asiasisältö on sama opintojaksoittain opiskelevien opiskelijoiden osalta. 

Lukiokoulutuksessa kurssin/opintojakson arviointi perustuu monipuoliseen oppimisen, osaamisen ja opitun näyttöön opintojakson tavoitteiden saavuttamisesta. Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan tiedot, taidot ja työskentely. Tuntityöskentelyn arviointi on osa monipuolista arviointia.

 Lukio-opetus on lähiopetusta ja kurssimuotoista. Kurssimuotoisuus tarkoittaa sitä, että yksittäinen kurssi suoritetaan pääsääntöisesti yhden jakson aikana. Opintojaksoja voidaan suorittaa useamman jakson aikana, mutta suurin osa opintojaksoista on laajuudeltaan kahden (2) opintopisteen laajuisia ja kestävät yhden jakson ajan.

 Opiskelijan tulee osallistua opetukseen ja aiheettomat poissaolot voivat estää kurssin arvioimisen. Pääsääntönä on, että yli kuuden tunnin poissaolo kurssilta/opintojaksolta estää kurssin/opintojakson arvioimisen. Sairauksien takia tulleet poissaolot arvioidaan aina erikseen, mutta aiheettomien poissaolojen takia kurssilta/opintojaksolta yli kuusi oppituntia poissaolleiden opiskelijoiden arvosana merkitään keskeytyneeksi (K). Tällöin kurssia/opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti, vaan kurssi pitää suorittaa uudestaan.

 Kaikki etukäteen tiedossa olevat lyhyet poissaolot on ilmoitettava opettajalle tai ryhmänohjaajalle. Hyväksytty poissaolon syy on sairaus tai rehtorin, ryhmänohjaajan tai opettajan antama lupa. Etukäteen voi pätevän syyn nojalla anoa lupaa poissaoloon: 

  • yksittäiseksi oppitunniksi ao. opettajalta
  • Lupa korkeintaan kolmen (3) päivän vapaaseen anotaan ryhmänohjaajalta. Se tehdään WILMAN kautta.
  • Yli kolmen päivän vapaat ja arviointiviikkoa koskevat vapaat anotaan rehtorilta erillisellä lomakkeella. Anomuslomake löytyy hallinnon lomaketelineestä ja on ladattavissa lukion verkkosivuilta PDF-tiedostona.
  • Alaikäisen osalta hakemuksen tekee huoltaja.

Kaikista äkillisistä poissaoloista, esimerkiksi sairastumisesta, ilmoitetaan ensisijaisesti ryhmänohjaajalle. Alle 18-vuotiaan opiskelijan osalta poissaolot ilmoittaa ja selvittää opiskelijan huoltaja ja 18 vuotta täyttänyt opiskelija itse. Äkillinen poissaolo tulee ilmoittaa mahdollisimman nopeasti. Pyydettäessä opiskelijan tulee toimittaa todistus terveydentilasta johtuvasta poissaolosta. Todistuksen voivat kirjoittaa esimerkiksi kouluterveydenhoitaja tai lääkäri.

18 vuotta täyttänyt opiskelija voi antaa huoltajalleen oikeuden nähdä opiskeluun liittyvät tietonsa wilman kautta. Muutoin 18 vuotta täyttäneen opiskelijan huoltaja ei enää näe nuoren wilmamerkintöjä. 

Jos opiskelija on sairauden tai muun hyväksyttävän syyn takia ollut poissa arviointiviikon kokeesta tai vastaavasta, hänen kurssinsa/opintojaksonsa voidaan arvostella myöhemmin. Jotta opiskelija ei menetä oikeuttaan osallistua arviontiviikon kokeeseen, on sairaudesta toimitettava lääkärin tai kouluterveydenhoitajan todistus. Kurssi/opintojakso arvioidaan kurssin päätyttyä. Jos jostakin syystä ei kurssi-/opintojaksoarvosanaa voida antaa ajallaan, on puuttuvat näytöt annettava opettajalle kurssin/opintojakson päättymistä seuraavan jakson aikana. Tällöin kurssi arvioidaan täydennettäväksi (T). 

Mikäli kurssin/opintojakson suorittamiseen kuuluu arviointiviikolla suoritettava koe, siihen on osallistuttava. Ilman lääkärin tai kouluterveydenhoitajan todistusta kokeesta pois jääminen johtaa siihen, että kurssista tulee K (eikä 4) ja koko kurssi on käytävä uudelleen. Kolmesta myöhästymisestä saman oppiaineen tunneilta kirjataan yksi poissaolo.