Siirry sisältöön

Tiivistelmä kaupunginhallituksen kokouksesta 5.6.2023

133 § Tonttien 301-003-72-2 ja 301-003-72-4 myynti Lakeuden Etappi Oy:lle. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kurikan kaupungin ja Lakeuden Etappi Oy:n välillä tehtävän kaupan tonteista 301-003-72-2 ja 301-003-72-4 hintaan 8 151 euroa sekä liitteenä olevan kauppakirjan.

134 § Tilan Notko 164-401-8-136 myynti. Kaupunginhallitus päätti asettaa tilan Notko (kiinteistötunnus 164-401-8-136) julkiseen myyntiin.

135 § Kurikka-talon arkkitehtuurikilpailun järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä muutetun ehdotuksen: 1) että, Kurikka-talon suunnittelusta järjestetään arkkitehtuurikilpailu; 2)
esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että arkkitehtuurikilpailun järjestämiseksi myönnetään 220 000 euron lisämääräraha sisältäen konsultointikustannukset.

136 § Investoinnit, määrärahasiirrot ja lisämäärärahat. Kaupunginhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että 1) perhekeskuksen
lisämääräraha 1 176 000 euroa katetaan suurimmaksi osaksi sote-keskuksen määräraha-alituksella. Lisäksi perhekeskukselle myönnetään 46 000 euron lisämääräraha. 2) Jalasjärven koulukeskushankkeelle myönnetään 1 050 000 euron lisämääräraha. 3) Kiuaskallion liikuntahallihankkeelle myönnetään 512 000 euron lisämääräraha. 4) edellä mainitut määrärahaylitykset katetaan muista rahoitustuotoista.

137 § Valtuustoaloite Kurikan liikennepuistojen kunnostamisesta. Kaupunginhallitus päätti merkitä teknisen lautakunnan vastauksen aloitteeseen tiedoksi ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

138 § Valtuustoaloite grilli- ja pienpanimofestareista. Kaupunginhallitus päätti merkitä elinvoimalautakunnan vastauksen aloitteeseen tiedoksi ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

139 § Tekninen johtaja Isto Virtasen koeajan päättyminen. Kaupunginhallitus päätti esittää teknisen johtajan koeajan päättymisen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

140 § Täyttöluvat maatalouslomittajan tehtäviin. Kaupunginhallitus päätti myöntää täyttöluvat osa-aikaisen maatalouslomittajan tehtäviin 1.7.2023 alkaen.

141 § Täyttölupien anominen varhaiskasvatuksen toimiin. Kaupunginhallitus päätti myöntää sivistyslautakunnalle luvan saada täyttää yksi varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä, kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävää, ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävää 1.8.2023 alkaen toistaiseksi.

142 § Tuntikehitys perusopetuksessa ja lukioissa lukuvuonna 2023–2024. Kaupunginhallitus hyväksyi Olavi Kandolinin ehdotuksen, että Jalasjärven yläasteelle lisätään 25 tuntia ja Kurikan yhteiskoululle 18 tuntia perusopetukseen yläkoulujen tuntikehykseen ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 43 tunnin lisäyksen perusopetuksen yläkoulujen
tuntikehykseen. Tämä tuntikehyksen lisäys kustannuksineen on otettava huomioon kevätlukukauden osalta vuoden 2024 talousarviossa kustannukseltaan ja syyslukukauden 2023 osalta lisämäärärahana noin 60 000 euroa.

144 § Rahavarojen ja arvopaperien tarkastajien valinta. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 1.6.2023–31.5.2025 hallinto- ja talousosaston hallussa olevien rahavarojen ja
arvopaperien tarkastajiksi Kaija Nyystin ja Anna-Liisa Myllymäen.

145 § Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä toimikaudeksi 1.6.2023–31.5.2025 edustajansa lautakuntiin seuraavasti: elinvoimalautakunta – Haapamäki Jari, sivistyslautakunta – Säntti Mikko, Tekninen lautakunta – Alajoki Jarmo, tilaajalautakunta – Autio Aku, vapaa-aikalautakunta – Parkkonen Voitto, ympäristölautakunta – Kananoja Arja, ympäristöterveyslautakunta – Myllymäki Anna-Liisa.

146 § Henkilöstöjaoston jäsenten vaali. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti 1) valita henkilöstöjaostoon toimikaudeksi 1.6.2023–31.5.2025 seuraavat henkilöt: Alajoki Jarmo (varajäsen Viitala Marko), Säntti Mikko (varajäsen Ravila Esko), Myllymäki Anna-Liisa (varajäsen Kinnari Ann-Sofia), Kantti Marja-Leena (varajäsen Penttilä Reija), Povalisina Anastassia (varajäsen Vainionpää Hilda), Haanpää Janne (varajäsen Yli-Hakuni Keijo), Koskela Tarja, (varajäsen Korpinen Ville) 2) valita henkilöstöjaoston puheenjohtajaksi Jarmo Alajoen ja varapuheenjohtajaksi Mikko Säntin.

147 § Kunniamerkkitoimikunnan nimeäminen. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti 1) nimetä kunniamerkkitoimikuntaan toimikaudeksi 1.6.2023–31.5.2025 jäseniksi Mikko Säntin, Heidi Rajamäen, Mervi Kujanpää-Mannilan ja Voitto Parkkosen sekä valita heistä toimikunnan puheenjohtajaksi Voitto Parkkosen; 2) nimetä toimikuntaan tiedottajan ja kaupunginarkistonhoitajan.

148 § Vammaisneuvoston toimikausi. Kaupunginhallitus päätti, että vammaisneuvosto jatkaa samalla kokoonpanolla toimikauden 1.6.2023–31.5.2025.

149 § Vanhusneuvoston toimikausi. Kaupunginhallitus päätti, että vanhusneuvosto jatkaa samalla kokoonpanolla toimikauden 1.6.2023–31.5.2025.

150 § Valtuutettujen aloitteet. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi tehdyt toimenpiteet ja toteaa loppuun käsitellyt aloitteet.

151 § Vaasan hallinto-oikeuden päätös JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksen 29.6.2022 § 22 hallintoriita-asiassa. Kaupunginhallitus merkitsi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen 31.05.2023 tiedoksi.

152 § Lasten ja nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kannanotto 20.3.2023: mielenterveys- ja päihdepalvelut. Kaupunginhallitus päätti antaa lasten ja nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kannanoton vapaa-aikalautakunnan valmisteltavaksi.

153 § Kaupunginhallituksen kokoukset. Kaupunginhallitus päätti, että 1) kaupunginhallitus kokoontuu syksyllä 2023 alustavan suunnitelman mukaan varsinaisiin kokouksiinsa pääsääntöisesti
maanantaisin klo 16.00 alkaen seuraavasti: 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 9.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12.,
2) mikäli varsinainen kokouspäivä on juhlapäivä, kokous pidetään seuraavana arkipäivänä,
3) kaupunginhallitus kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa pääsääntöisesti Kurikan Kampuksella,
4) kaupunginhallitukselle ei lähetetä kokouskutsua, vaan esityslista toimii kokouskutsuna,
5) esityslista lähetetään sähköisessä muodossa viimeistään kokousta edeltävän viikon torstaina,
6) kutsu ylimääräisiin kokouksiin annetaan suullisesti tai kirjallisesti.

154 § Kaupunginvaltuuston kokoukset. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että 1) kaupunginvaltuusto kokoontuu syksyllä 2023 varsinaisiin kokouksiinsa pääsääntöisesti maanantaisin klo 18.00 alkaen seuraavasti: 25.9., 23.10., 4.12.
2) kaupunginvaltuusto kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa pääsääntöisesti Kurikan Kampuksella.

155 § Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle työttömyysturvaa ja julkisia työvoima- ja yrityspalveluja koskevien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi.
Kaupunginhallitus merkitsi lausunnon tiedoksi.

156 § Lausunto kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja hyvinvointialueiden rahoituksesta annettujen asetusten muuttamisesta (siirtolaskelmien tarkistaminen). Kurikan kaupunginhallitus päätti lausua liitteen mukaisesti luonnoksista valtioneuvoston asetukseksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun asetuksen (1393/2022) 7 §:n ja valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun asetuksen (1392/2022) 5 §:n muuttamisesta.

157 § Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen Seutukaupunkiverkossa, hankkeen 50 % jatko 07–09/2023. Kaupunginhallitus päätti elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti, että Kurikan kaupunki osallistuu hankkeen 07–09/2023 toteutettavaan jatkoaikaan 50 % työpanoksella ja varaa sitä varten 3240,37 euron määrärahan kaupunginhallituksen muihin yhteistoimintaosuuksiin. Samalla jatketaan projektipäällikön työsuhdetta 50 prosenttisena ajalle 07–09/2023.

160 § JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukseen Kurikan kaupungin edustajiksi Mikko Säntin, Anna-Liisa Myllymäen, Jouni Vallinin, Olavi Kandolinin, Jarmo Alajoen, Kaija Nyystin, Mervi Kujanpää-Mannilan sekä varalle Sampo Tupilan ja Heidi Rajamäen.