Siirry sisältöön

Kurikan kaupunginhallitus 15.1.2024, pöytäkirjan tiivistelmä

1 § Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano. 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

2 § Kaupungin avaava tase 2023. 

Sote-uudistuksen vuoksi kaupungin avaavaan taseeseen 2023 tehtiin seuraavat poikkeukselliset muutokset: 1) kaupungilta hyvinvointialueelle siirtyneiden erien kirjaaminen taseesta, ja 2) JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä hyvinvointialueelle siirtyneiden erien vaikutus kuntayhtymäosuuteen kaupungin taseessa. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee vuoden 2023 avaavan taseen muutokset tiedoksi.

3 § Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut. 

Kurikan kaupungin hallintosäännössä 59 § todetaan seuraavasti asiakirjojen antamisesta perittävistä maksuista:

”Pöytäkirjan otteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta voidaan periä sivukohtainen maksu. Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja tulosteesta peritään tällöin kiinteän perusmaksun lisäksi sivukohtainen maksu. Kaupunginhallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteista ja euromääristä.”

Kaupunginhallitus päätti, että Kurikan kaupungin asiakirjoista, joiden maksuista ei ole toisin säädetty tai määrätty, peritään maksut pöytäkirjassa eriteltyjen perusteiden mukaan.

 4 § Tilan Pelto 301-404-9-103 myyminen yksityiselle henkilölle. 

Yksityinen henkilö on tiedustellut kaupungilta mahdollisuutta ostaa Kurikassa Autiontien varrella sijaitsevan tilan Pelto 301-404-9-103, joka rajoittuu hänen omistamaansa asuinkiinteistöön 301-2-18-4. Tilan pinta-ala on 113 m² ja se on voimassa olevassa tonttijaossa osoitettu liitettäväksi ostajan nykyisin omistamaan asuinkiinteistöön. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kurikan kaupungin ja ostajan välillä tehtävän kiinteistökaupan tilasta Pelto 301-404-9-103 hintaan 452 euroa sekä liitteenä olevan kauppaa koskevan kauppakirjan.

5 § Työsuojelun toimintaohjelma 2024-2026.

Henkilöstöjaosto on hyväksynyt työsuojelun toimintaohjelma 2024-2026 kokouksessaan 18.12.2023 § 31. Kaupunginhallitus päätti merkitä työsuojelun toimintaohjelman 2024-2026 tiedoksi.

6 § Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen vaaterahasta. 

Henkilöstöjaosto on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 18.12.2023 § 32.  Henkilöstöjaosto päätti 1) ehdottaa sivistyslautakunnalle, että se talousarvonsa puitteissa hankkii tarvittavia työvaatteita, joista käytetään nimitystä suojavaate. Vaatehankinnat tehdään keskitetysti. Ennen hankintaa kuullaan yksiköiden tai työntekijöiden tarpeet. Vaatteet ovat kaupungin omaisuutta ja niitä käytetään vain työaikana. Vaatteet nimikoidaan esimerkiksi painatuksella Kurikan kaupunki, varhaiskasvatus. Palvelussuhteen päätyttyä vaatteet palautetaan kaupungille. 2) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi. Kaupunginhallitus päätti merkitä vastauksen aloitteeseen tiedoksi ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

7 § Valtuustoaloite Kurikan koulujen julistamisesta kännykkävapaiksi.

Sivistyslautakunta on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 19.12.2023 § 89. Sivistyslautakunta 1) päätti hyväksyä, että Kurikan kaikki koulut julistetaan periaatteellisella julistuksella kännykkävapaiksi, 2) totesi myös, että Kurikan kouluille on jo hankittu tai ollaan hankkimassa kännykkälokerikkoja, joihin oppilaat voivat kännykkänsä oppituntien ajaksi turvallisesti jättää. Lisäksi pyritään vähentämään välitunneilla tapahtuvaa kännykän käyttöä lisäämällä muuta välituntitoimintaa, 3) päätti antaa asian tiedoksi kouluille, ja 4) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi. Kaupunginhallitus päätti merkitä vastauksen aloitteeseen tiedoksi ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 8 § Valtuustoaloite lasten liikuttamisesta. 

Sivistyslautakunta on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 19.12.2023  §  88. Sivistyslautakunta päätti muistuttaa kouluja ja päiväkoteja oppilaiden ja esioppilaiden monipuolisen liikkumisen tärkeydestä koulupäivän aikana ja ehdottaa koulupäivään sisältyvän liikunnan lisäämistä yhdeksi tulevan lapsiparlamentin ensimmäiseksi aiheeksi. Samalla lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asia todetaan loppuun käsitellyksi. Kaupunginhallitus päätti merkitä vastauksen aloitteeseen tiedoksi ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

9 § Varhaiskasvatuksen henkilöstöresurssiselvitys.   

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 19.12.2023 § 85 päättänyt anoa hallitukselta lupaa saada täyttää seitsemän varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävää 1.1.2024 alkaen toistaiseksi. Kaupunginhallitus päätti myöntää sivistyslautakunnalle luvan täyttää seitsemän varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävää 1.1.2024 alkaen toistaiseksi.

10 § Työpajaohjaajan tehtävän täyttölupa. 

Vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan päättänyt 13.12.2023 § 58 anoa kaupunginhallitukselta lupaa täyttää työpajaohjaajan tehtävä 15.1.2024 alkaen. Kaupunginhallitus päätti myöntää vapaa-aikalautakunnalle luvan täyttää työpajaohjaajan tehtävän 15.1.2024 alkaen toistaiseksi.

11 § Täyttölupa laitoshuoltajan tehtäviin. 

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 20.12.2023 § 83 esittänyt kaupunginhallitukselle kahden laitoshuoltajan tehtävän täyttämistä toistaiseksi 1.2.2024 alkaen. Kaupunginhallitus päätti myöntää tekniselle lautakunnalle luvan täyttää kaksi laitoshuoltajan tehtävää 1.2.2024 alkaen toistaiseksi.

12 § Täyttölupa liikuntapaikkojen hoitajan tehtävään. 

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 20.12.2023 § 84 hakenut kaupunginhallitukselta täyttölupaa liikuntapaikkojen hoitajan tehtävän täyttämiseen 1.4.2024 alkaen toistaiseksi. Kaupunginhallitus päätti myöntää tekniselle lautakunnalle luvan täyttää liikuntapaikkojen hoitajan tehtävän 1.4.2024 alkaen toistaiseksi.

13 § Täyttölupa työhyvinvointipäällikön tehtävään. 

Kaupunginhallitus antoi täyttöluvan työhyvinvointipäällikön tehtävään 1.3.2024 alkaen toistaiseksi.

14 § Tukikirje Kaskisten sataman EU-CEF rahoitushakemukselle. 

Kurikan kaupunginhallitus päätti antaa liitteen mukaisen tukikirjeen Oy Kaskisten sataman EU-CEF rahoitushakemukselle.

15 § Luottamustoimien päättyminen / Aaro Hakola. 

Kaupunginvaltuutettu ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Aaro Hakola on kuollut 10.12.2023. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto 1) toteaa Aaro Hakolan luottamustoimet valtuutettuna ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajana päättyneiksi, 2) toteaa Vesa Porren Suomen Keskustasta nousevan varsinaiseksi valtuutetuksi valtuuston puheenjohtajan kutsusta, 3) toteaa keskusvaalilautakunnan määräävän uusia varavaltuutettuja valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä, 4) valitsee uuden jäsenen ja puheenjohtajan tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

16 § Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano. 

Kaupunginhallitus totesi kaupunginvaltuuston päätökset laillisiksi ja päätti panna ne täytäntöön.