Siirry sisältöön

Kurikan kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjan tiivistelmä, 3/2024, ma 5.2.2024

27 § Kaavoitusmaksujen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti esittää liitteenä olevan kaavoitusmaksutaulukon hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle. Maksut tulevat voimaan heti kaupunginvaltuuston päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

28 § Mäntykankaan tuulivoimalan osayleiskaava / Kaavoituksen käynnistämissopimuksen hyväksyminen ja maksun määrääminen

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan Kurikan kaupungin ja ABO Wind Oy:n välisen sopimuksen kaavoituksen käynnistämisestä ja yhteistyöstä koskien Mäntykankaan Tuulivoimalan osayleiskaavoitusta.

29 § Iso-Hautanevan aurinkovoimalan osayleiskaava / Kaavoituksen käynnistämissopimuksen hyväksyminen ja maksun määrääminen

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan Kurikan kaupungin ja 3 Flash Finland Oy:n välisen sopimuksen kaavoituksen käynnistämisestä ja yhteistyöstä koskien Iso-Hautanevan aurinkovoima osayleiskaavoitusta.

30 § Kurikka-talon sijainnin päättäminen

Kaupunginhallitus on aiemmin päättänyt kaupungintalon sijainniksi osoitteessa Laurintie 32 sijaitsevan tontin ja nimennyt hankkeen suunnittelulle ohjausryhmän. Ohjausryhmä on kokoontunut tähän mennessä kymmenen kertaa ja käsitellyt kokouksissaan mm. hankkeen tilaohjelmaa, tonttivaihtoehtoja, rahoitusta ja arkkitehtuurikilpailua.

Kaupunginhallitus on keskusteluissaan ohjausryhmän ehdotuksesta linjannut, että hanketta viedään eteenpäin nimellä Kurikka-talo, jossa yhdistyvät toimistotilat, kulttuuritalo ja syväpohjaveden esittelytilat. Kaupunginhallitus on ohjausryhmän esityksestä 5.6.2023 § 135 päättänyt, että Kurikka-talon suunnittelusta järjestetään arkkitehtuurikilpailu. Ohjausryhmä on kokouksissaan vertaillut kolmea eri tonttivaihtoehtoa: Laurintie 32, Asematie 10 (entinen kaupungintalo) ja Markkihaka Magneetin alue).

Kaupunginvaltuusto on 29.1.2024 järjestetyssä valtuustoseminaarissa keskustellut eri tonttivaihtoehdoista ja päätynyt osoitteessa Asematie 10 sijaitsevan tontin kannalle. Se on kaupunkikuvallisesti ja keskustan elinvoimaisuuden kannalta paras vaihtoehto. Tontille väliaikaisratkaisuksi hankitut leikkivälineet ovat siirrettävissä muualle, esim. Wanhan Aseman viereiseen puistoon.

Kaupunginhallitus 1) päätti kumota 25.10.2021 § 276 tekemänsä päätöksen kaupungintalon sijainnin osalta; 2) päätti Kurikka-talon sijainniksi osoitteessa Asematie 10 sijaitsevan entisen kaupungintalon tontin.

31 § Kurikan musiikkiopiston virkojen perustaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se perustaa viisi musiikkiopiston opettajan virkaa ja yhden musiikkiopiston rehtorin viran 1.8.2024 alkaen.

32 § Täyttöluvat Kurikan musiikkiopiston päätoimisten tuntiopettajien tehtäviin

Kaupunginhallitus päätti myöntää sivistyslautakunnalle luvan täyttää neljä päätoimista musiikin tuntiopettajan tehtävää 1.8.2024 alkaen toistaiseksi.

33 § Täyttöluvat koulunkäynninohjaajien toimiin

Kaupunginhallitus päätti myöntää sivistyslautakunnalle luvan kahdeksan koulunkäynninohjaajan toimen täyttämiseen 7.8.2024 alkaen.

34 § Täyttölupa vapaa-aikatoimen suunnittelijan tehtävään

Kaupunginhallitus päätti myöntää vapaa-aikalautakunnalle luvan täyttää vapaaaikatoimen suunnittelijan tehtävän 1.3.2024 alkaen toistaiseksi.

35 § Nuorisovaltuusto kaudella 2024–2026

Kaupunginhallitus päätti vapaa-aikalautakunnan esityksen mukaisesti asettaa nuorisovaltuuston ajalle 1.2.2024-31.1.2026 ja nimeää nuorisovaltuustoon Iida Ala-Krekolan, Rene Hakalan, Minttu Karhun, Miia Kohtalan, Senja Koivuniemen, Pulmu Kriikkulan, Severiina Lehtovaaran, Onerva Niemen, Joanna Panttilan, Tara Pihlajaniemen, Maija Saarelan ja Ariela Salon.

36 § Nuorisovaltuuston edustajat kaupungin toimielimissä kaudella 2024–2026

Nuorisovaltuusto on järjestäytymiskokouksessaan valinnut edustajansa kaupungin toimielimiin seuraavasti:

 • Kaupunginvaltuusto: Rene Hakala, varaedustaja Onerva Niemi
 • Tekninen lautakunta: Joanna Panttila, varaedustaja Miia Kohtala
 • Elinvoimalautakunta: Onerva Niemi, varaedustaja Maija Saarela
 • Sivistyslautakunta: Severiina Lehtovaara, varaedustaja Maija Saarela
 • Vapaa-aikalautakunta: Maija Saarela, varaedustaja Tara Pihlajaniemi

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa nuorisovaltuuston nimeämät edustajat kaudelle 2024–2026 edellä esitetyn mukaisesti.

37 § Kansainvälisesti menestyneiden urheilijoiden palkitseminen

Kaupunginhallitus päätti huomioida seuraavat kansainvälisesti menestyneet kurikkalaiset urheilijat:

 • Benjamin Karjalainen, EM-kulta, kädenvääntö, oikea ja vasen käsi, juniorit 21 v., alle 95 kg, 250 €-
 • Harri Manninen, MM-pronssi, toistoleuanveto, M 110 kg, 500 €
 • Miro Anttila, EM-hopea, kädenvääntö vasen käsi, juniorit 21 v., alle 86 kg, 200 €
 • Toni Annala, MM-hopea, liikkuvan maalin 10 m sekajuoksut, joukkue, nuorten MM-kilpailut Changwon, Korea, 125 €
 • Tuomas Plosila, PM-kulta, Autourheilu / Legends King of the North mestaruus, 400 €
 • Veera Luhtanen, Special Olympics World Games 5 kultamitalia (vanne, naru, nauha, keilat ja kokonaiskilpailu), Specia Olympics rytminen voimistelu level 2, 2500 €

38 § JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös 30.11.2023

Kurikan kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1) hyväksyy JIK ky:n käyttötalouden määrärahojen ylitykset ja tuloarvion alitukset asiaselostuksen mukaisesti JIK-peruspalvelukuntayhtymän johtokunnan ehdottamalla tavalla; 2) hyväksyy, että tilikauden 2023 alijäämä -299.082,20 euroa liitetään JIKperuspalveluliikelaitoskuntayhtymän taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille 2023 kirjanpidossa JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunnan ehdottamalla tavalla;
3) hyväksyy tilinpäätöksen 1.1.2023-30.11.2023 JIK-tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti;
4) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.2023-30.11.2023 tiedoksi JIKtarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti;
5) myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2023-30.11.2023.

39 § JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän loppuselvityksen hyväksyminen ja kuntayhtymän purkaminen

Kurikan kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1) hyväksyy liitteenä olevan loppuselvityksen liitteineen JIKperuspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunnan ehdotuksen mukaisesti;
2) toteaa ja päättää JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän puretuksi JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunnan hyväksymän loppuselvityksen ja JIK-tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.

40 § Määrärahamuutos vuoden 2024 investointimääräraha varhaiskasvatuksen rakennukset

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle 952310 Varhaiskasvatuksen rakennusten investointeihin vuodelle 2024 tuloarviota 18.000 euroa ja lisämäärärahaa 18.000 euroa.

41 § Kurikan uuden uimahallihankkeen toimikunta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti
1) asettaa uimahallihankkeelle toimikunnan ja nimetä siihen edustajakseen Anna-Liisa Myllymäen, Sami Keskisen, Olavi Kandolinin ja Jari Haapamäen ja nimetä Olavi Kandolinin puheenjohtajaksi ja Sami Keskisen varapuheenjohtajaksi.
2) merkitä tiedoksi teknisen lautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan nimeämät edustajat. Kurikan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 31.1.2024 § 8 yksimielisesti nimetä toimikuntaan teknisen johtajan ja tilapalvelupäällikön sekä lautakunnan edustajiksi Esa Mäki-Lohiluoman ja Asko Paavolan. Vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 24.1.2024 § 8 nimetä toimikuntaan liikuntatoimen päällikön ja uimahallin asioista vastaavan työntekijän Miska Kedon sekä lautakunnan edustajista Mari Kittilän ja Kimmo Rintasen.
3) pyytää vanhusneuvostoa ja vammaisneuvostoa nimeämään toimikuntaan edustajansa,
4) pyytää uimahallihankkeesta lausuntoa lapsiparlamentilta ja pyytää nuorisovaltuustoa nimeämään oman edustajansa.

42 § Ruokapalvelun tuottaminen Kurikan Sotekeskuksessa ja Jalasjärven Palveluportissa – Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntokatselmus

Kaupunginhallitus päätti 1) esittää Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle molempien keittiöiden jatkamista valmistuskeittiönä perusteluineen;
2) jos tämä ei ole Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle mahdollista, tulee Kurikan Sotekeskuksen keittiön toimia valmistuskeittiönä tavoitteena, että Sotekeskuksen keittiö hoitaa koko Kurikan alueen; 3) varautua huomioimaan tarvittavat investoinnit talousarviossa
4) että, jos investointeja ei huomioida vuokrasopimuksessa, jäävät ne Kurikan kaupungin omistukseen.
Päätöksen jälkeen Jarmo Alajoki, Seppo Korpi ja Pauli Antila jättivät eriävän mielipiteen.