Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston kokouksen tiivistelmä 17.6.2024

63 § Kiinteistö Oy Kärrykartanon lainan takaaminen

Kaupunginvaltuusto päätti, että

1) kaupunginvaltuusto myöntää Kurikan kaupungin omavelkaisen takauksen (100 %) Kiinteistö Oy Kärrykartanolle Kuntarahoitus Oyj:lta otettavalle 2 300 000 euron lainalle esittelytekstissä yksilöidysti mainituin lainaehdoin.

2) kaupungin omavelkainen takaus on voimassa niin kauan, kunnes kaikki päävelkasitoumuksen mukaiset velallisen vastuut ovat lopullisesti ja peruuttamattomasti maksettu luotonantajalle takaisin.

3) takausprovisiota ei peritä, koska konserniohjeen mukaan sosiaaliseen asuntotuotantoon myönnetyistä takauksista ei peritä takausprovisiota.

4) takaus kattaa täysimääräisesti velkapääoman lisäksi velan liitännäiskustannukset, kuten korot, viivästyskorot, kulut ja maksut.

64 § Kiinteistö Oy Kärrykartanon merkintäoikeusanti osakepääoman korotukseen

Kaupunginvaltuusto päätti

1) hyväksyä Kiinteistö Oy Kärrykartanon yhtiökokouksen ehdotuksen suunnatusta maksullisesta merkintäoikeusannista (uusmerkintä).

2) merkitä yhtiön ainoana omistajana liikkeellelasketut 1 315 uutta osaketta 1000 euron nimellishintaan yhteensä 1.315.000 eurolla sekä hyväksyä yhtiökokouksen liikkeellelaskeman suunnatun merkintäoikeusannin yhtiökokouksen päättämillä muilla ehdoilla 1–4.

3) hyväksyä 1 315 000 euron lisämäärärahan investointiosaan osakkeisiin ja osuuksiin ja kattaa lisämääräraha muiden rahoitustuottojen tuloarviota kasvattamalla.

65 § Valtuustoaloite Jurvassa sijaitsevan Rannankyläntien 1,5 km osuuden päällystämisestä

Kaupunginvaltuusto päätti todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

66 § Valtuustoaloite Jurvan Liiketien uudelleen päällystämisestä ja kuljetuksista aiheutuneiden vikojen korjaamisesta

Kaupunginvaltuusto päätti todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

67 § Valtuustoaloite Jalasjärven possukoulun ja Kurikan vanhan lukion purkupäätösten uudelleenarvioinnista

Kaupunginvaltuusto päätti, että

1) alkuperäinen purkupäätös pidetään voimassa ja rakennusten ylläpitoa jatketaan vielä vuoden.

2) valtuusto myöntää ylläpitokuluihin kuluvalle vuodelle 60 000 euron lisämäärärahan.

3) tilojen käyttökustannukset minimoidaan vähentämällä siivousta, pienentämällä lämmitystä ja poistamalla osa tiloista käytöstä kokonaan.

4) valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

68 § Valtuustoaloite metsän myynnistä

Kaupunginvaltuusto päätti

1) ettei valtuustoaloitteen mukaista 100 hehtaarin metsämaakokonaisuutta myydä, vaan kaupunki myy maapoliittisen ohjelman mukaisesti korkeintaan pieniä hajapalstoja, joille ei löydy muuta käyttötarkoitusta;

2) että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

69 § Valtuutettujen aloitteet

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi tehdyt toimenpiteet ja totesi loppuun käsitellyt aloitteet.

70 § Kurikan kaupungin vuoden 2023 tilinpäätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1) merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi.

2) hyväksyä vuoden 2023 tilinpäätöksen.

3) myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. –31.12.2023.

4) hyväksyä tilikauden 6.861.327,78 euron ylijäämäisen tuloksen käsittelyn siten, että aiemmin tehdyistä investointivarauksista syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 268.859,30 euroa ja että tilikauden ylijäämä 7.130.187,08 euroa siirretään taseen oman pääoman edellisten vuosien yli-/alijäämäerään.

71 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023

Kaupunginvaltuusto päätti

1) merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi,

2) velvoittaa kaupunginhallituksen ja lautakunnat antamaan tarkastuslautakunnalle lausuntonsa arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista 31.10.2024 mennessä ja

3) velvoittaa kaupunginhallituksen antamaan kuntalain 121 §:n mukaisesti kaupunginvaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

72 § Kaupunginvaltuuston kokoukset

Kaupunginvaltuusto päätti, että

1) kaupunginvaltuusto kokoontuu syksyllä 2024 varsinaisiin kokouksiinsa kello 18.00 seuraavina päivinä: 23.9., 4.11., 28.11., 17.12.

2) kaupunginvaltuusto kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa pääsääntöisesti Kurikan Kampukselle.

73 § Tiedoksi saatettavat asiat

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi Tuiskulan koulun ja Kurikan musiikkiopiston avajaiset 24.10.2024 sekä kaupunginvaltuuston matkan 13.–15.11.2024.

74 § Valtuustoaloite hankintarenkaista luopumiseksi

Valtuutetut Olavi Kandolin ja Sampo Tupila jättivät valtuustoaloitteen hankintarenkaista luopumiseksi sisältäen muun muassa sen, että Kurikan kaupunki käynnistäisi selvityksen aiheesta.

75 § Valtuustoaloite lisärahoituksesta Kurikan Työnhakijat ry:lle

Valtuutettu Aaro Nurmela ja muut allekirjoittaneet jättivät valtuustoaloitteen lisärahoituksen antamiseksi Kurikan Työnhakijat ry:lle sisältäen muun muassa sen, että yhdistyksen ruokalatoiminta voisi näin jatkua.

76 § Valtuustoaloite henkilöstön kannustinjärjestelmästä

Valtuutettu Jari Isohella ja muut allekirjoittaneet jättivät valtuustoaloitteen Kurikan kaupungin henkilöstön kannustinjärjestelmän käyttöönottamiseksi sisältäen muun muassa sen, että kulttuuri- ja hyvinvointisetelin arvoa lisättäisiin työntekijälle kolmen kuukauden välein enintään sadalla eurolla.