Siirry sisältöön

Caruna Oy voimajohto 110 kV Saarenkylä – Reinikka

KUULUTUS
Caruna Oy omistaa Kurikan kunnassa sijaitsevan Saarenkylä – Reinikka 110 kV voimajohdon.
Voimajohto on rakennettu v. 1979 maanomistajien kanssa tehtyjen sopimusten
perusteella. Caruna Oy tulee hakemaan Maanmittauslaitokselta lunastuslupaa
johdolle, sen nykyiselle paikalle. Lunastusmenettelyssä perustetaan pysyvä
käyttöoikeuden rajoitus johtoalueelle ja käsitellään rajoitukseen liittyvät korvauskysymykset
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa
(29.7.1977/603) säädetyllä tavalla. Johtoalueen maapohja säilyy maanomistajan
omistuksessa ja maastossa olevat johtorakenteet säilyvät tässä yhteydessä ennallaan.


Sopimuksissa mainittu johtoalueen leveys (20 m johtoaukea + metsämailla tämän
molemmin puolin reunavyöhykkeet) päivitetään nykykäytännön mukaiseksi niin, että
lunastettavan johtoaukean leveys on 26 metriä sekä koko johdolla tämän molemmin
puolin 10 metriä leveät reunavyöhykkeet. Rakentamisraja sijoittuu reunavyöhykkeen
takareunaan, 23 metrin etäisyydelle johdon keskilinjasta.


Johdon sijaintikartta ja johtoalueen poikkileikkauspiirros ovat nähtävillä Kurikan kaupungin
virallisella ilmoitustaululla.


Kuulutus koskee 110 kV johtoa Saarenkylä – Reinikka


Kunta: Kurikka


Sanotun lain 9 §:n 4. momentin mukainen kuuleminen järjestetään kokouksessa,
joka pidetään


Kurikassa: tiistaina 16. päivänä marraskuuta 2021 klo 14
paikka: kaupungin infopisteessä
käyntiosoite: Laurintie 21


Tilaisuuksissa varataan kiinteän omaisuuden omistajille ja käyttöoikeuden haltijoille,
joiden etua tai oikeutta asia koskee, mahdollisuus lausua mielipiteensä hankkeesta.
Kuultavalle, joka haluaa liittää kirjallisen lausumansa pöytäkirjaan, varataan siihen
mahdollisuus kokouksessa tai jos hän sitä vaatii, kokouksen jälkeen määräajassa,
joka ei saa olla 14 vuorokautta lyhyempi. Kokouksessa ei käsitellä korvausasioita.


Espoossa 11. päivänä lokakuuta 2021


CARUNA OY