Siirry sisältöön

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, eläinsuojan ympäristölupa, broilereiden kasvatustoiminta, toiminnan olennainen muuttaminen, Markku Saari ja Tipsu Oy

KUULUTUS: Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus
Kuulutuksen julkaisupäivä: 8.11.2021
Hakemuksen tiedoksisaantipäivä:
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 15.11.2021
Hakija: Markku Saari, Ahonkyläntie 764, 61230 LUOPA ja Tipsu Oy, Riskunmäentie 49, 61230 LUOPA
Asia: Eläinsuojan ympäristölupa, broilereiden kasvatustoiminta, toiminnan olennainen
muuttaminen, Kurikka
Hakemuksen pääasiallinen sisältö:
Hakemus koskee broilereiden kasvatustoimintaa ja sen laajentamista sekä siipikarjan tai sikojen tehokasvatusta koskevien BAT-päätelmien soveltamista haettavaan toimintaan. Tilalla voidaan nykyisen ympäristöluvan mukaan pitää kolmessa broilerikasvattamossa yhteensä enintään 366 000 broileria. Hakija suunnittelee toiminnan laajentamista siten, että tilan broilerikasvattamoissa (nro:t 1-4) voidaan pitää kerralla yhteensä enintään 406 000 broileria. Toimintaa on tarkoitus laajentaa ottamalla käyttöön nykyisin tyhjillään oleva kasvattamo 4. Tilakeskukseen ei rakenneta uusia kasvattamoita.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito:
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 8.11. – 15.12.2021 aluehallinto-virastojen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi
Muistutukset ja mielipiteet:
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.
Ohjeet muistutuksen ja mielipiteen tekemiseen
Muistutuksesta/mielipiteestä tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

 • muistuttajan/mielipiteen esittäjän nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero LSSAVI/11511/2021
 • kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jota muistutus koskee
 • yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
 • muistuttajan/mielipiteen esittäjän tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutus-ta/mielipidettä toimiteta sähköisesti
 • mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus/mielipide sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.
  Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 15.12.2021
 • sähköisen asioinnin kautta: https://avi.fi/sahkoiset-lomakkeet
 • sähköpostina: kirjaamo.lansi@avi.fi
 • postitse: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 5, 13035 AVI
  Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
  Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.
  Lisätietoja antaa: Ympäristöylitarkastaja Heikki Pajala, puh. 0295 018 781 sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi
  TIIVISTELMÄ:
  Markku Saari ja Tipsu Oy harjoittavat broilereiden kasvatusta Kurikan kaupungissa kiinteistöillä Poutaperä 301-407-6-129, Saari 301-407-6-119, Jormanpala 301-407-6-146, Latvarisku 301-407-6-144 ja Hakavainio 301-407-6-77. Tilalla olevassa kasvattamorakennuksessa 1, kasvattamorakennuksessa 2 ja kasvattamorakennuksessa 3 on nykyisen ympäristöluvan mukaan yhteensä enintään 366 000 broilerin kasvatuspaikkaa. Tilalle ei rakenneta uusia kasvattamorakennuksia, vaan toiminnan laajennus tapahtuu ottamalla käyttöön olemassa oleva kasvattamorakennus 4 (asemapiirros kuulutuksen liitteenä). Ympäristölupaa haetaan siten, että tilan broilerikasvattamoissa (nro:t 1-4) voidaan pitää kerralla yhteensä enintään 406 000 broileria.
  Kasvattamorakennuksen 4 ilmanvaihtojärjestelmää saneerataan ja muutetaan siten, että muutostöiden jälkeen hallissa on yhteensä 18 poistohormia katolle, joista kuuteen asennetaan ilman virtausta tehostavat ejektorit eli niin kutsutut ”suihkuvirtaushatut”. Samalla hallin ilmanvaihto ohjelmoidaan siten, että 70 % poistoilmasta ohjautuu ulos näiden hormien kautta. Muutoksen jälkeen hallin seinillä sijaitsevat poistoilmakanavat eivät ole enää käytössä. Jättipuhaltimet 8 kpl jäävät kuitenkin ennalleen.
  Broilerikasvattamoiden lannankäsittely tapahtuu täyskuivikepohjalla. Kuivikkeena käytetään turvetta ja satunnaisesti kutterilastua. Kuivikepohjat tyhjennetään jokaisen kasvatuserän jälkeen 5-7 kertaa vuodessa. Kasvattamoiden lähiympäristöt on asfaltoitu. Kuivikelantaa varastoidaan noin 5 000 m2:n asfalttipohjaisella etälantalaatalla, joka sijaitsee kiinteistöllä Rantaopas 301-407-7-161 noin 2 km:n etäisyydellä tilakeskuksesta koilliseen. Lannan levitykseen on käytettävissä peltoa noin 1 741,5 ha.
  Broilerikasvattamoiden pesu tapahtuu höyrypesuna ja pesuvedet johdetaan neljään katettuun pesuvesisäiliöön, joiden tilavuudet ovat noin 15 m3, 20 m3, 120 m3 ja 1 000 m3. Kasvattamorakennuksissa ei ole WC-tiloja. Kuivikelanta ja kasvattamoiden pesuvedet käytetään pelloilla lannoitteena. Itsestään kuolleet eläimet (15 000 kg/v) poltetaan tilan
  lämpökeskuksessa, jossa on 2,5 MW:n kattila. Kattilan polttoaineena käytetään pää-sääntöisesti kaurankuorta ja haketta seossuhteella 90/10, kesäkaudella myös olkea.
  Etälantalaatan vaikutusalue on niin etäällä eläinsuojista ja niiden vaikutusalueesta, että sen vaikutuksia tai mahdollista ympäristöluvan tarvetta ei arvioida tämän eläinsuojatoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen yhteydessä. Tiedot ovat kuitenkin tarpeen lannan riittävän varastointitilavuuden arvioimiseksi.
 • Markku Saaren ja Tipsu Oy:n broilerikasvattamoiden sijainti Kurikan Riskunmäessä ks. oheinen linkki
 • Asemapiirros Markku Saaren ja Tipsu Oy:n broilerikasvattamoista ja tilakeskuksesta ks. oheinen linkki