Siirry sisältöön

Tiedote; Päätös

HAKIJA Jurvan kyläyhdistys ry
HAKEMUS Jurvan kyläyhdistys on pyytänyt Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelulta, että se kieltäisi kalastuslain 7 § tarkoitetun onkimisen, pilkkimisen ja viehekalastuksen Kurikan kaupungin omistamassa Säläisjärvessä, jonka kalastusoikeus on vuokrattu Jurvan kyläyhdistykselle. Hakija esittää perusteluinaan, että Säläisjärvi on merkittävä kaupallinen viehekalastuskohde. Kieltoa haetaan voimassaolevaksi vuoden 2025 loppuun asti.
PÄÄTÖS Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut kieltää kalastuslain 54 § nojalla kalastuslain 7 § tarkoitetun onkimisen, pilkkimisen ja viehekalastuksen Kurikan kaupungin omistamassa Säläisjärvessä.
Päätös on voimassa vuoden 2025 loppuun asti seuraavilla ehdoilla:

  • Tarvittaessa kalojen istutuksiin on hankittava Varsinais-Suomen ELYkeskuksen kalatalouspalvelulta kalastuslain 74 §:n mukainen lupa (Jos vesialueelle istutetaan kala- tai rapulajia tai niiden kantaa, jota siellä ei ennestään ole, tai alueelle suoritetaan kalojen tai rapujen siirtoistutus, on toimenpiteelle saatava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupa. Luvassa voidaan antaa määräyksiä toimenpiteen suorittamisesta.).
  • Hakijan tulee vuosittain toimittaa kalatalouspalvelulle tiedot alueen kalakannan hoidosta ja sen tuloksista mm. saaliista ja kalastajamääristä sekä liitteen mukaiset istutuspöytäkirjat kaikista suoritetuista istutuksista.
  • Kalastuskieltokohteessa tulee noudattaa muutoinkin yleistä siisteyttä ja esim. kalojen perkuujätteet ja muut roskat tulee hävittää/kerätä asianmukaisella tavalla niille erikseen osoitettuun paikkaan, siten etteivät ne houkuttele alueelle ylimääräisiä eläimiä.
  • Tämä päätös on laitettava säänkestävästi helposti nähtävään paikkaan.
    -Tämä päätös voidaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelujen harkinnasta kumota, mikäli kalastusoikeuden haltija sitä pyytää, hakemuksessa mainitut vuokrasopimukset tai osa niistä raukeaa, hakemuksen perusteena olevat tiedot tai selvitykset
    osoittautuvat virheellisiksi, kieltoalue menettää merkityksensä virkistyskalastusalueena tai jos yllä mainittuja ehtoja ei noudateta.