Siirry sisältöön

Mantereen sähkönsiirto Tyrskyn merituulivoimapuistolle, yva

YVA-KUULUTUS


OX2 Finland Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELYkeskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman Mantereen sähkönsiirto Tyrskyn merituulivoimapuistolle. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.


Hankekuvaus


OX2 Finland Oy suunnittelee Tyrskyn merituulivoimapuistoa Pohjanlahdelle, Suomen talousvyöhykkeelle, noin 30-49 km päähän rannikosta. Merituulivoimapuistoon suunnitellaan enintään 95 tuulivoimalaa, joilla tuotettu sähkö tuodaan maihin merikaapeleilla. Hankekokonaisuus on jaettu kahteen erilliseen YVA-menettelyyn. Tämä YVA-menettely sisältää mantereelle sijoittuvan sähkönsiirron, jossa tarkastellaan sähkönsiirron vaihtoehtoja rannikolta sähköasemille. Merialueelle sijoittuvan tuulivoimapuiston osalta ja sähkönsiirrosta merialueelta rannikolle on meneillään samaan aikaan erillinen YVA-menettely.

Sähkönsiirto mantereella toteutetaan joko 400 kV ilmajohdoilla ja rantautumisalueen lähellä sekä yhdessä hankevaihtoehdossa maakaapeleilla. Vaihtoehtoja sähkönsiirtoreiteiksi on viisi ja ne sijoittuvat seitsemän kunnan alueelle: Kristiinankaupunkiin, Närpiöön, Korsnäsiin, Maalahdelle, Kurikkaan, Laihialle ja Mustasaareen. Sähkönsiirtovaihtoehdot pyritään sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan nykyisiin maastokäytäviin, jo olemassa olevien voimajohtojen rinnalle.

Sähkönsiirron liittymispisteinä kantaverkkoon tarkastellaan kolmea eri sähköasemaa: Kristinestadin sähköasema, suunnitteilla oleva Åbackin sähköasema Kristiinankaupungissa ja Tuovilan sähköasema Mustasaaressa

Arviointiohjelma julkaistaan verkkosivulla www.ymparisto.fi/tyrskysahkonsiirtomantereYVAwww.ymparisto.fi/tyrskysahkonsiirtomantereYVA