Siirry sisältöön

Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilläolosta, Botnia Dragway-moottoriurheilurata

Sunrise Cruisers ry hakee Kurikan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristölupaa ulkona sijaitsevalle moottoriurheiluradalle. Suunniteltu toiminta sijoittuu Kurikan kaupungin Jakkulan kylässä (Lintuharju, Jurva) sijaitsevalle kiinteistölle Kiihdytyskaista 301-420-2-1, osoite Kauhajoentie 688, 66300 Jurva.

Hakemus koskee olemassa olevan Botniaringin moottoriurheiluradan läheisyyteen rakennettavaa Botnia Dragway-kiihdytysrataa. Toiminnan pääpaino on autojen ja moottoripyörien kiihdytysurheiluharjoittelussa sekä siihen liittyvässä kilpailutoiminnassa. Lisäksi alueella on tarkoitus järjestää kokoontumisajoja ja siihen liittyvää toimintaa kuten ajoneuvotestausta, ajoneuvojen esittelyä, autoiluun ja moottoripyöriin liittyvää harrastustoimintaa sekä muuta näyttelytoimintaa. Parkkialuetta ja varikkoaluetta tullaan käyttämään myös Botniaringin isommille tapahtumille.

Toiminta ajoittuu vuosittain 1.5.-30.9. väliselle ajalle, painottuen viikonlopuille. Toimintaa harjoitetaan toimintapäivinä keskimäärin kymmenen tuntia vuorokaudessa. Radan toiminta-aika on klo 8.00-21.00, josta kilpailu- ja testitoiminta ajoittuu pääsääntöisesti klo 9.00-18.00 väliselle ajalle. Lisäksi lupaa haetaan kahdelle vuosittaiselle tapahtumalle (heinäkuun lopulla ja elokuussa), joissa kilpailu- ja näytösajat kestävät klo 24.00 asti.

Ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaan lupaviranomaisen on annettava lupahakemus tiedoksi julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat viranomaisen verkkosivuilla ja pidettävä ne nähtävillä vähintään 30 päivän ajan tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Tieto kuulutuksesta on julkaistava myös toiminnan vaikutusalueen kunnissa.

Toiminnasta syntyvistä päästöistä olennaisin on melu. Muita aiheutuvia päästöjä ovat pöly ja pakokaasu. Toiminnasta syntyviä jätteitä ovat lähinnä käytetty öljy ja öljyiset jätteet, tapahtumista syntyvä sekajäte sekä jätevedet.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 14.9. – 21.10.2021 välisen ajan Kurikan internetsivustolla (www.kurikka.fi) > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset.

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat antaa kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet hakemuksen johdosta tulee tehdä kirjallisesti Kurikan kaupungin ympäristölautakunnalle (PL 500, 61301 Kurikka tai sähköpostitse: kurikan-kaupunki@kurikka.fi) osoitettuna 21.10.2021 mennessä. Asiakirjaan pyydetään merkitsemään asian käsittelyn diaarinumero YMP/2021/387/721.

Tämä kuulutus on julkaistu 14.9.2021 Kurikan kaupungin verkkosivuilla.

Asia voidaan ratkaista, vaikkei asianosainen ole antanut muistutusta.

Salonen Miia
ympäristöinsinööri
miia.salonen@kurikka.fi
050 362 9543
Franttila Jonna
vs. ympäristösihteeri
jonna.franttila@kurikka.fi
050 407 9834
Ympäristölupahakemuslomake Asemapiirros Yleiskartta Ympäristömeluselvitys Luontoselvitys Suunnitelmakartta, osa 1 Suunnitelmakartta, osa 2 Vaihtoehtoinen suunnitelmakartta paluusuoralle Pituusleikkaus, varikko- ja lähtöalue Pituusleikkaus, varikko- ja lähtöalue (kuivatus) Tyyppipoikkileikkaukset Pohjatutkimus Havainnekuva Pohjapiirustus, uudisrakennus Leikkauspiirustus, uudisrakennus