Siirry sisältöön

Kuulutus Takakangas-Pihlajaharjun (Parkano) tuulivoimahankkeen YVA

KUULUTUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA


Parkanon Tuuli Oy on toimittanut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELYkeskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain (252/2017)
mukaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) Takakangas-Pihlajaharjun tuulivoimahanke.

Arviointiselostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä
arvio todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.


Parkanon Tuuli Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Parkanon kaupungissa alueelle, joka sijaitsee noin 15 kilometriä Parkanon keskustan luoteispuolella. Hankealueen koko on noin 2270 hehtaaria. Hankealueelle on suunnitteilla 10–12 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 8–10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat yhdystiet, voimaloiden väliset huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema. Ulkoinen sähkönsiirto toteutetaan uudella 110 kV:n voimajohdolla ilmajohtona tai maakaapelointina.


Arvioitavat vaihtoehdot


Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:


VE0: Hanketta ei toteuteta.
VE1: Hankealueelle sijoitetaan enintään 12 voimalaa. Kokonaisteho on enintään 120 MW.
VE2: Hankealueelle sijoitetaan enintään 10 voimalaa. Kokonaisteho on enintään 100 MW.


Sähkönsiirron vaihtoehdot:


VE A: Noin 10,6 km pitkä 110 kV ilmajohto hankealueelta itään
VE B: Noin 18,7 km pitkä 110 kV ilmajohto hankealueelta kaakkoon
VE C: Noin 9,5 km pitkä 110 kV maakaapeli hankealueelta koilliseen


Arviointiselostuksen nähtävilläolo


Tämä kuulutus julkaistaan 26.10.2022 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla

www.elykeskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa. Kuulutus ja arviointiselostus ovat nähtävillä 26.10.-27.12.2022
Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla (verkko-osoite edellä) ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/ParkanonTakakangas-PihlajanharjuTuulivoimahankeYVA. Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Parkanon ja Kurikan kaupunkien sekä Kihniön ja Karvian kuntien verkkosivuilla.


Arviointiselostuksesta on paperinen versio tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa aukiolojen mukaan:
 Parkanon kaupungintalo, Parkanontie 37, Parkano
 Kihniön kunnanvirasto, Kihniöntie 46, Kihniö
 Kurikan kaupungintalo, Laurintie 21, Kurikka
 Karvian kunnantalo, Kylä-Karviantie 17, Karvia
 Pirkanmaan ELY-keskus, Attilan aulapalvelu, Yliopistonkatu 38, Tampere


Arviointiselostus on lisäksi luettavissa kuulutusaikana em. kuntien pääkirjastoissa.

Mielipiteiden esittäminen


Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 27.12.2022 Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/20035/2021).


Yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmänsä arviointiselostuksesta

viimeistään kahden kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Perusteltu päätelmä julkaistaan ympäristöhallinnon verkkosivuilla (verkko-osoite edellä).


Yleisötilaisuus


Arviointiselostuksesta järjestetään yleisötilaisuus torstaina 17.11.2022 klo 17.30–19.30

Parkanon kaupungintalon valtuustosalissa sekä etäyhteydellä. Osallistumislinkki ja ohjeet julkaistaan osoitteessa www.ymparisto.fi/ParkanonTakakangas-PihlajanharjuTuulivoimahankeYVA.
Lisätietoja: Hankkeesta vastaava: Parkanon Tuuli Oy, Jukka Rönnlund, jukka.ronnlund@ethawind.com, puh. 040 577 7568


YVA-konsultti: Sitowise Oy, Timo Huhtinen, timo.huhtinen@sitowise.com, puh. 040 542 5291


YVA-yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Maria
Hakala, maria.hakala@ely-keskus.fi, puh. 0295 036 118


Tampere 26.10.2022
PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue