Siirry sisältöön

Kuulutus maa-ainesluvan muutoshakemuksen vireilläolosta, Pirunpelto Oy

Pirunpelto Oy hakee maa-aineslain 16 §:n 2 momentin mukaisesti suostumusta poiketa vähäisesti voimassa olevalla maa-ainesluvalla hyväksytystä ottamissuunnitelmasta sekä sen myötä vakuutta koskevasta lupamääräyksestä.

Voimassa olevan maa-ainesluvan, jota hakemus koskee, on Kurikan kaupungin ympäristölautakunta myöntänyt 19.1.2022 (§ 15) kalliokiviaineksen ottoon Kurikan kaupungin Jalasjärven kylässä (Kärkikallio, Kärjenmäki) sijaitsevalla tilalla Pirunpelto 164-403-45-54. Lupa on voimassa 24.1.2032 asti.

Ottamissuunnitelman muutos koskee pinta-alaltaan pienen alueen siirtämistä pois nykyisestä ottamisalueesta ja vaihtamista myöhemmäksi suunnitellulla ottamisalueella olevan vastaavan kokoisen alueen kanssa sekä päättyneen vanhan maa-ainesluvan mukaisen jälkihoidettavan alueen sisällyttämistä nykyisen ottamissuunnitelman mukaiseen alueeseen. Muutos ei lisää voimassa olevan maa-ainesluvan mukaista kokonaisottomäärää eikä vaikuta alimpaan ottamistasoon.

Lisäksi hakija hakee lupaa aloittaa hakemuksen mukainen toiminta vakuutta vastaan ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Maa-aineslain 13 §:n mukaan lupaviranomaisen on tiedotettava maa-aineslupa koskevan hakemuksen vireille tulosta kuuluttamalla sitä vähintään 30 päivän ajan asianomaisen kunnan ilmoitustaululla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Tämä kuulutus on julkaistu 28.7.2022 Kurikan kaupungin verkkosivuilla.

Hakemusasiakirjat ja tämä kuulutus ovat nähtävillä 28.7. – 2.9.2022 välisen ajan Kurikan kaupungin internet-sivustolla (www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset). Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat antaa muistutuksen hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset hakemuksen johdosta tulee tehdä kirjallisesti Kurikan kaupungin ympäristölautakunnalle (PL 500, 61301 Kurikka tai kurikan-kaupunki@kurikka.fi) osoitettuna 2.9.2022 mennessä. Muistutukseen pyydetään merkitsemään asian käsittelyn diaaritunnus YMP/2021/467/714. Asia voidaan ratkaista, vaikkei asianosainen ole antanut muistutusta.

Salonen Miia
ympäristöinsinööri
miia.salonen@kurikka.fi
050 362 9543
Muutoslupahakemus Ottamissuunnitelman nyky- ja lopputilannekartta Ottamissuunnitelman leikkaukset YmpLtk 19.1.2022 (15§) Päätöspykäläote YmpLtk 19.1.2022 (15§) Maa-aineslupapäätös