Siirry sisältöön

Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireilläolosta

E. Kannonlahti Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa kalliokiviaineksen ottamiseen Kurikan kaupungin Jalasjärven kylässä (Kärjenmäki) sijaitsevalla tilalla Kärkikallio 164-403-1-241.

Lupaa haetaan 350 000 m3-ktr:n (kalliokiviaines) kokonaisottomäärälle. Samalla kiinteistöllä on aiempaa kalliokiviaineksen ottoa. Alueella, jolla maa-ainestenotto on käynnissä, on voimassa oleva lupa 4.12.2025 asti. Alueella on voimassa myös ympäristölupa kallion louhinta- ja murskaustoimintaan. Ympäristölupaan ei haeta tässä yhteydessä muutosta koska louhinta- ja murskaustoiminta ei olennaisesti muutu ympäristöluvanmukaisesta.

Lupaa haetaan 10 vuoden ajaksi. Lisäksi hakija hakee lupaa aloittaa toiminta vakuutta vastaan ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Maa-aineslain 13 §:n mukaan lupaviranomaisen on tiedotettava lupahakemuksen vireille tulosta kuuluttamalla sitä vähintään 30 päivän ajan asianomaisen kunnan ilmoitustaululla.

Hakemusasiakirjat ja tämä kuulutus ovat nähtävillä 22.5. – 29.6.2020 välisen ajan Kurikan kaupungin internet-sivustolla (www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset).

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat antaa muistutuksen hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset hakemuksen johdosta tulee tehdä kirjallisesti Kurikan kaupungin ympäristölautakunnalle (PL 500, 61301 Kurikka) osoitettuna 29.6.2020 mennessä. Asia voidaan ratkaista, vaikkei asianosainen ole antanut muistutusta.

Lisätietoja:                       

Ympäristöinsinööri Miia Salonen

p. 050 362 9543

miia.salonen@kurikka.fi

Kurikassa 20.5.2020

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta