Siirry sisältöön

Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireilläolosta / Yrjö Latva-Luopa Oy

Yrjö Latva-Luopa Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa hiekan ja soran ottamiseen Kurikan kaupungin Koiviston kylässä (Pitkämö) sijaitsevalla tilalla Soramaa 301-402-15-0.

Maa-aineslupaa haetaan 42 500 m3-ktr:n kokonaisottomäärälle. Samalla kiinteistöllä on aiempaa soran ja hiekan ottoa, jonka maa-ainesluvan voimassaolo päättyi 5.7.2021. Nyt kyseessä oleva hakemus koskee päättyneen luvan mukaisen ottamisen jatkamista. Lupaa haetaan 10 vuodeksi.

Maa-aineslain 13 §:n mukaan lupaviranomaisen on annettava lupahakemus tiedoksi julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat viranomaisen verkkosivuilla ja pidettävä ne nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Tämä kuulutus on julkaistu 27.10.2021 Kurikan kaupungin verkkosivuilla.

Hakemusasiakirjat ja kuulutus ovat nähtävillä 27.10 – 3.12.2021 välisen ajan Kurikan kaupungin internet-sivustolla (www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset).

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat antaa kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet hakemuksen johdosta tulee tehdä kirjallisesti Kurikan kaupungin ympäristölautakunnalle (PL 500, 61301 Kurikka tai kurikan-kaupunki@kurikka.fi) osoitettuna 3.12.2021 mennessä. Asia voidaan ratkaista, vaikkei asianosainen ole antanut muistutusta.

Lisätietoja:                        vs. ympäristösihteeri Jonna Franttila, 050 407 98 34, jonna.franttila@kurikka.fi

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta