Siirry sisältöön

Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireilläolosta/ Pirunpelto Oy

Pirunpelto Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa kalliokiviaineksen ottamiseen Kurikan kaupungin Jalasjärven kylässä (Kärkikallio, Kärjenmäki) sijaitsevalla tilalla Pirunpelto 164-403-45-54. Maa-ainesten oton varastoaluetta sijaitsee myös kiinteistön Kuntala 164-403-45-42 alueella.

Lupaa haetaan 430 000 m3-ktr:n (kalliokiviaines) kokonaisottomäärälle. Samalla kiinteistöllä on aiempaa kalliokiviaineksen ottoa. Alueella, jolla maa-ainestenotto on käynnissä, on voimassa oleva maa-aineslupa 20.12.2021 asti. Alueella on voimassa myös ympäristölupa kallion louhinta- ja murskaustoimintaan sekä jätteenkäsittelyyn (asfaltti- ja betonijätteen vastaanotto, varastointi ja murskaus). Ympäristölupaan ei haeta tässä yhteydessä muutosta koska toiminta ei olennaisesti muutu ympäristöluvan mukaisesta.

Lupaa haetaan 10 vuoden ajaksi. Lisäksi hakija hakee lupaa aloittaa toiminta vakuutta vastaan ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Maa-aineslain 13 §:n mukaan lupaviranomaisen on tiedotettava lupahakemuksen vireille tulosta kuuluttamalla sitä vähintään 30 päivän ajan asianomaisen kunnan ilmoitustaululla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Tämä kuulutus on julkaistu 3.11.2021 Kurikan kaupungin verkkosivuilla.

Hakemusasiakirjat ja tämä kuulutus ovat nähtävillä 3.11. – 10.12.2021 välisen ajan Kurikan kaupungin internet-sivustolla (www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset). Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat antaa muistutuksen hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset hakemuksen johdosta tulee tehdä kirjallisesti Kurikan kaupungin ympäristölautakunnalle (PL 500, 61301 Kurikka tai kurikan-kaupunki@kurikka.fi) osoitettuna 10.12.2021 mennessä. Muistutukseen pyydetään merkitsemään asian käsittelyn diaaritunnus YMP/2021/467/714. Asia voidaan ratkaista, vaikkei asianosainen ole antanut muistutusta.

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta

Salonen Miia
ympäristöinsinööri
miia.salonen@kurikka.fi
050 362 9543
Maa-aineslupahakemus Ottamissuunnitelmaselostus, sisältää sijaintikartan Ottamissuunnitelmakartta, nyky- ja lopputilanne Ottamissuunnitelma, leikkaukset Tankkausalustan piirrokset Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman liite