Siirry sisältöön

Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireilläolosta, Kurikan Toimitilat Oy

Kurikan Toimitilat Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa kalliokiviaineksen ottamiseen Kurikan kaupungin Kurikan kylässä (Ikarin teollisuusalue) sijaitsevalle tilalle Lisäikari 301-404-1-701.

Kyseessä on Ikarin asemakaavassa (kortteli 25) lähivirkistysalueeksi merkityltä alueelta tapahtuva kallioalueen tasaaminen hakijan omistaman viereisen tontin pysäköinti- ja liikennöintitarvetta varten. Louhittava kalliokiviaines käytetään hyväksi viereisen tontin maanrakentamisessa. Maa-aineslupaa haetaan noin 1 800 m3-ktr:n kokonaisottomäärälle yhden (1) vuoden ajaksi. Hakija hakee myös lupaa aloittaa toiminta vakuutta vastaan ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Maa-aineslain 13 §:n mukaan lupaviranomaisen on annettava lupahakemus tiedoksi julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat viranomaisen verkkosivuilla ja pidettävä ne nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Tämä kuulutus on julkaistu 16.5.2024 Kurikan kaupungin verkkosivuilla.

Hakemusasiakirjat ja kuulutus ovat nähtävillä 16.5. – 24.6.2024 välisen ajan Kurikan kaupungin internet-sivustolla (www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset).

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat antaa kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet hakemuksen johdosta tulee tehdä kirjallisesti Kurikan kaupungin ympäristölautakunnalle (Koulupolku 5, 61300 Kurikka tai ymparistonsuojelu@kurikka.fi) osoitettuna 24.6.2024 mennessä. Muistutuksen tai mielipiteen voi tehdä myös Lupapisteen kautta (julkipano.lupapiste.fi). Postitse tai sähköpostilla tehtävään muistutukseen/mielipiteeseen pyydetään merkitsemään asian käsittelyn diaaritunnus KURIKKA/474/11.03.03/2024. Asia voidaan ratkaista, vaikkei asianosainen ole antanut muistutusta.

Salonen Miia
ympäristöinsinööri
miia.salonen@kurikka.fi
050 362 9543