Siirry sisältöön

Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireilläolosta, K. Ala-Krekola Ky

K. Ala-Krekola Ky hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa soran ja hiekan ottamiseen Kurikan kaupungin Koiviston kylässä (Pitkämö) sijaitsevalle tilalle Lohilampi 301-402-4-457.

Kyseessä on ennestään otetulta alueelta tapahtuva soran ja hiekan otto. Hakijan aiempi maa-aineslupa samalla alueella on päättynyt 29.4.2024 ja luvan mukaiselta alueelta on jäänyt aineksia ottamatta. Maa-aineslupaa haetaan 5753 m3:n kokonaisottomäärälle ja kymmenen vuoden ottamisajalle. Hakija hakee myös lupaa aloittaa toiminta vakuutta vastaan ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Maa-aineslain 13 §:n mukaan lupaviranomaisen on annettava lupahakemus tiedoksi julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat viranomaisen verkkosivuilla ja pidettävä ne nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Tämä kuulutus on julkaistu 17.5.2024 Kurikan kaupungin verkkosivuilla.

Hakemusasiakirjat ja kuulutus ovat nähtävillä 17.5. – 24.6.2024 välisen ajan Kurikan kaupungin internet-sivustolla (www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset). Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat antaa kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet hakemuksen johdosta tulee tehdä kirjallisesti Kurikan kaupungin ympäristölautakunnalle (Koulupolku 5, 61300 Kurikka tai ymparistonsuojelu@kurikka.fi) osoitettuna 24.6.2024 mennessä. Muistutukseen/mielipiteeseen pyydetään merkitsemään asian käsittelyn diaaritunnus KURIKKA/412/11.03.03/2024. Asia voidaan ratkaista, vaikkei asianosainen ole antanut muistutusta.

Salonen Miia
ympäristöinsinööri
miia.salonen@kurikka.fi
050 362 9543