Siirry sisältöön

Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireilläolosta / Jouko Sjöblom

Jouko Sjöblom hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa hiekan ja soran ottamiseen Kurikan kaupungin Jurvassa alueella (sijaintialue 420 Jakkula) sijaitsevalle tilalle Kotomäki 301-420-7-18.

Kyseessä on voimassa olevan maa-ainesluvan laajennus. Kurikan kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt 1.2.2023 (§ 5) Jouko Sjöblomille maa-ainesluvan alueille 1, 2 ja 3 hiekan ja soran ottamiseen.

Voimassa olevan luvan maa-aineksen ottoalueet jakautuvat kolmeen eri alueeseen ja ottomäärät jakautuvat ottoaikana seuraavasti:

Alue 1: 15 020 m3

Alue 2: 29 350 m3

Alue 3: 13 420 m3

Uusi hakemus koskee alueen 2 laajentamista. Alueelle on hyväksytty vähäinen poikkeaminen ottamissuunnitelmasta, joka on otettu huomioon laajennuksen nyky- ja lopputilannepiirustuksissa. Nykyisen 2-alueen ottamismäärän lisäksi laajennusalueelle haetaan lupaa enintään 158 850 m3-ktr:n ottomäärälle. Kokonaisottomäärä alueella 2 olisi siten yhteensä 188 200 m3-ktr ja koko lupa-alueen kokonaisottomäärä 216 640 m3-ktr. Vuotuiseksi otoksi on arvioitu noin 0 – 40 000 m3-ktr.

Maa-aineslupaa haetaan 10 vuoden ajaksi. Lupahakemuksen yhteydessä haetaan lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.

Maa-aineslain 13 §:n mukaan lupaviranomaisen on annettava lupahakemus tiedoksi julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat viranomaisen verkkosivuilla ja pidettävä ne nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Tämä kuulutus on julkaistu 9.5.2023 Kurikan kaupungin verkkosivuilla.

Hakemusasiakirjat ja kuulutus ovat nähtävillä 9.5. – 15.6.2023 välisen ajan Kurikan kaupungin internet-sivustolla (www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset).

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat antaa kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet hakemuksen johdosta tulee tehdä kirjallisesti Kurikan kaupungin ympäristölautakunnalle (Koulupolku 5, 61300 Kurikka tai ymparistonsuojelu@kurikka.fi) osoitettuna 15.6.2023 mennessä. Asia voidaan ratkaista, vaikkei asianosainen ole antanut muistutusta.

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta

Lisätietoja:

Franttila Jonna
vs. ympäristöinsinööri
jonna.franttila@kurikka.fi
050 407 9834