Siirry sisältöön

Kuulutus maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen vireilläolosta, Transcare Oy

Transcare Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa. Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen Kurikan kaupungin Uusikylässä (Pässinkallio) sijaitsevalla tilalla Virpin kallio 301-432-5-1. Maa-aineslupaa haetaan 10 vuodeksi ja 92 000 m3-ktr:n (kalliokiviaines sekä hiekka ja sora) kokonaisottomäärälle. Alueen nykyinen maa-aineslupa on voimassa 12.11.2024 asti.

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta on 5.11.2014 (§ 100) myöntänyt alueelle ympäristöluvan kallion louhintaan, kiviaineksen murskaukseen ja kierrätysasfaltin murskaukseen. Ympäristölupaa on muutettu 29.5.2019 (§ 42) toiminnan laajentamiseksi ylijäämämaan, betonijätteen, tiilimurskan, asfaltin ja puujätteen välivarastointiin sekä ylijäämämaan loppusijoittamiseen louhoksen muotoilussa. Ympäristöluvanvarainen toiminta pysyy samana, joten toimintaan ei ole tarvetta hakea yhteistä maa-aines- ja ympäristölupaa.

Maa-aineslain 13 §:n mukaan lupaviranomaisen on annettava lupahakemus tiedoksi julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat viranomaisen verkkosivuilla ja pidettävä ne nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Tämä kuulutus on julkaistu 10.7.2024 Kurikan kaupungin verkkosivuilla.

Hakemusasiakirjat ja tämä kuulutus ovat nähtävillä 10.7. – 16.8.2024 välisen ajan Kurikan kaupungin internet-sivustolla (www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset). Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat antaa kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet hakemuksen johdosta tulee tehdä kirjallisesti Kurikan kaupungin ympäristölautakunnalle (Koulupolku 5, 61300 Kurikka tai ymparistonsuojelu@kurikka.fi) osoitettuna 16.8.2024 mennessä. Muistutukseen pyydetään merkitsemään asian käsittelyn diaaritunnus KURIKKA/663/11.03.03/2024. Asia voidaan ratkaista, vaikkei asianosainen ole antanut muistutusta.

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta

Lisätietoja:

Franttila Jonna
ympäristöinsinööri
jonna.franttila@kurikka.fi
050 407 9834
Vitikkala Topi
Ympäristötarkastaja
topi.vitikkala@kurikka.fi
040 190 7018