Siirry sisältöön

Kuulutus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteislupahakemuksen vireilläolosta, Kuortaneen Sora ja Kuljetus Oy

Kuortaneen Sora ja Kuljetus hakee Kurikan kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslain 4 §:n ja ympäristönsuojelulain 27 § mukaista, yhteisesti käsiteltävää ympäristö- ja maa-aineslupaa (MAL 4 a § ja YSL 47 a §).

Maa-aineslain mukaista lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen Kurikan kaupungin Jalasjärvellä, Jalasjärven kylässä, kiinteistöillä Kivikallio 164-403-5-364, Kivelänkallio 164-403-5-362 ja Jalaskallio 164-403-5-360. Maa-aineslupaa haetaan 677 000 k-m³:n (kalliokiviaines) kokonaisottomäärälle siten, että vuotuinen otto on 67 700 k-m³/vuosi. Alueella on aiempaa kalliokiviaineksen ottoa.

Ympäristönsuojelulain mukaista lupaa haetaan ottamissuunnitelman mukaisella alueella tapahtuvaan:

  • kallion louhintaan
  • alueelta louhittavan (maksimikulutus 183 000 t/vuosi) kiviaineksen murskaukseen, ja
  • jäteasfaltin vastaanottoon ja murskaukseen (alle 20 000 t/vuosi), varastointiin sekä uusioasfaltin valmistukseen (30 000 t/vuosi, josta noin 6 000 t on murskattua jäteasfalttia).

Maa-aineslupaa haetaan 10 vuoden ajaksi.

Ympäristönsuojelulain 44 §:n lupaviranomaisen on tiedotettava lupahakemuksen vireille tulosta kuuluttamalla sitä vähintään 30 päivän ajan viranomaisen verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Tämä kuulutus on julkaistu 23.2.2023 Kurikan kaupungin verkkosivuilla.

Hakemusasiakirjat ja tämä kuulutus ovat nähtävillä 23.2.2023 – 3.4.2023 välisen ajan Kurikan kaupungin internet-sivustolla (www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset).

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat antaa kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet hakemuksen johdosta tulee tehdä kirjallisesti Kurikan kaupungin ympäristölautakunnalle (PL 500, 61301 Kurikka tai kurikan-kaupunki@kurikka.fi) osoitettuna 3.4.2023 mennessä. Muistutukseen pyydetään merkitsemään asian käsittelyn diaaritunnus KURIKKA/191/11.03.03/2023. Asia voidaan ratkaista, vaikkei asianosainen ole antanut muistutusta.

Lisätietoja:

Franttila Jonna
vs. ympäristöinsinööri
jonna.franttila@kurikka.fi
050 407 9834