Siirry sisältöön

Kurikan virtuaalinen kumppanuuspöytä — Järjestöystävällinen kunta

Muistio 24.2.2021 klo 17-19

Kurikan virtuaaliseen kumppanuuspöytään osallistui 46 henkilöä. Osallistujat edustivat Kurikan kaupunkia, JIK kuntayhtymää, eri järjestöjä ja yhdistyksiä sekä kaupungin asukkaita.

Tervetulosanat

Järjestöagentti Teija Matalamäki Etelä Pohjanmaan Järjestöt mukana muutoksessa -hankkeesta toivotti osallistujat tervetulleiksi ja esitteli työryhmän jäsenet: asiantuntija Tarja Tenkula sotevalmistelusta ja rakenneuudistushankkeesta, kehittämissuunnittelija Tuija Takamäki Leader Suupohjasta, kyläasiantuntija Irma Kortesuo Leader Liiveristä sekä Kurikan kaupungin hyte yhdyshenkilö Annukka Siltakorpi.

Kumppanuuspöytä ja pelisäännöt

 • Koollekutsuja kunta tai kuntayhtymä. Tarvittaessa asiantuntijoita pöydän teemojen mukaan.
 • Mahdollisuus: konkreettisia toimenpiteitä esim. asukastilaisuuksia, uusia toimintatapoja/malleja, tapahtumia/tempauksia ja esityksiä tai aloitteita toimivaltaisille tahoille.
 • Kunta voi käyttää asioiden valmisteluvaiheen informaatio ja keskustelutilaisuuksina.
 • Poliittisesti sitoutumaton, ei itsenäistä päätösvaltaa. Järjestöyhdyshenkilö vastaa kumppanuuspöydässä käsiteltyjen asioiden viemisestä päätösvaltaiselle taholle.
 • Tiedotus: avoin kutsu kunnan ja järjestäjien verkkosivuilla ja somessa, kohdennetut kutsut kunta, Leaderit ja Järjestötalo
 • Kokouksia pidetään tarpeen mukaan, vähintään kerran vuodessa.
 • Muistio lähetetään osallistujille ja julkaistaan kunnan nettisivuilla.

Kumppanuuspöytä osallisuuden mahdollistaja

 • yhteisen ideoinnin ja suunnittelun alusta
 • asioiden valmistelun työkalu
 • kokemuksen ja äänen avulla voidaan tunnistaa ja etsiä ratkaisuja
Leader ryhmät kokoaa saman pöydän ääreen keräten kokemustietoa:
- Paikallisia asukkaita
- Paikallisia yhdistyksiä
- Kunnallisia toimijoita
- Paikallisia yrityksiä
- Järjestö- ja Hyte-yhdyshenkilöt

#muavarten

Kaupunginjohtajan tervehdys

Kaupunginjohtaja Anna Kaisa Pusa, Kurikan kaupunki:

Kiitos työstä, jota järjestöt tekevät. Kurikan 400 yhdistystä ovat kaupungin sydän ja sielu, yhdessä ollaan vahvempia. Kökkähenki elää Kurikassa vahvana ja kaupunki haluaa vahvistaa yhdistysten toimintaa. Järjestöt ja yhdistykset tuottavat osan kaupungin hyvinvointia edistävästä toiminnasta, tukea annetaan mm. kolmelle aktiiviselle museolle. Yhdistykset ja järjestöt pyörittävät myös teatteritoimintaa. Musiikkiopisto saa kaupungilta tukea. Aktiivista yhteistyötä kaupunki tekee myös liikuntajärjestöjen kanssa. Kurikassa on myös paljon kyläyhdistyksiä. Yhdessä Leader Suupohjan ja Leader Liiverin
kanssa pidetään aktiivista keskustelua ja suunnittelua yllä ja toimitaan yhteistyössä oikeiden tarpeiden puolesta, jotta Leader raha saataisiin kohdennettua tarkoituksenmukaisti. Asukkaat ovat kaupungin henkilöstöön herkästi yhteydessä, ja
vuoropuhelu on luontevaa. Kurikassa on selkeitä rakenteita, joiden avulla voidaan yhdistysten toimintaa tukea. Kaupungin henkilöstöön voi olla yhteydessä ja kertoa, mitä voisi tehdä toisin ja mitä asioita pitäisi ottaa huomioon. Hienoa myös, että on osattu tehdä tällainen digiloikka ja päästy keskustelemaan yhteisen virtuaalisen pöydän ääreen.

Kuntayhtymän tervehdys

Johtaja Regina Ollila; JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä:

Yhteistyö rokotuspäivien yhteydessä on hienoa yhteistyötä Vapepan kanssa. Kun saadaan vapaaehtoisten apua rokotuksiin tulevien ihmisten ohjaamisessa, koko homma sujuu turvallisesti. Vapaaehtoisten apu on tilanteissa äärimmäisen tärkeää ja rokotukseen tulijoilla on luottavainen olo. Järjestöt ja yhdistykset ovat tuottaneet JIK ky:n kanssa ohjelmaa esimerkiksi päiväkodeilla ja harrastusmessuilla. Yhdistykset ovat myös toteuttaneet ohjelmallisia iltapäiviä ikääntyneiden toiminnassa. Senioriasumisessa asumisyksiköissä voidaan myös järjestää toimintaa. Henkilökunta voi paremmin keskittyä perusarjen pyörittämiseen, jos yhdistykset pystyvät tuottamaan harrastustoimintaa. Ohjelman tuottamiseen tarvitaan kuitenkin koordinoija ja puitteet. Jonkun henkilöstöstä on huolehdittava yhdistysyhteistyötä.

Keskustelua: Järjestöystävällinen kunta

 1. mahdollistaa asukkaiden aktiivisen osallistumisen
 2. tunnistaa ja tunnustaa järjestöt tasavertaisina kumppaneina
 3. nimeää järjestöyhdyshenkilön ja kutsuu järjestöt säännöllisesti koolle
 4. tarjoaa järjestöjen käyttöön maksuttomia tiloja
 5. maksaa järjestöavustuksia
 6. kerää ja hyödyntää asukkaiden kokemuksia palveluissaan
 7. viestii järjestötoiminnasta asukkaille

Etelä Pohjanmaan kunta järjestöyhteistyön kehittämisessä käytetty Pohjois Pohjanmaan järjestörakenne hankkeen toimintamallia.

Järjestöystävällinen kunta

1. Asukkaiden aktiivinen osallistuminen

Minkälaisia osallistumisen mahdollisuuksia on tarjolla? Koetteko saavanne osallistumisen paikkoja, kutsutaanko teitä esim. ideoimaan? Pääsettekö vaikuttamaan päätöksentekoon? Millä tavoin? Osallistutteko kunnan toimintaan muulla tavoin? Esim. kyselyt, kauppakassi Miten osallistumisen kanavia voisi kehittää?

 • Kaupunki järjestää kyselyjä, mutta vastauksia ei tule paljon ja vastaajat ovat muutenkin aktiivisia ihmisiä. Näkökulma jää helposti suppeaksi. Pitää pohtia, miten esimerkiksi liikuntapaikkojen kehittämiseen saataisiin paremmin kuntalaisten ääni kuuluviin ja mitkä ovat niitä paikkoja, joihin euroja sijoitetaan.
 • Kiitosta tuli Kurikan kaupungin valmius ja varautumissuunnitteluun. Vapepalla on hienoa yhteistyötä kaupungin ja JIK ky:n kanssa, esimerkkinä rokotustukitoiminta, joka on matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa.
 • Jalasjärven MLL on tehnyt pitkään yhteistyötä mm. liikunta kulttuuri ja nuorisotoimen kanssa.
 • Kurikka on nimetty lapsiystävälliseksi kunnaksi. Unisef kouluttaa.

2. Järjestöt tasavertaisina kumppaneina

Koetteko tasavertaista kumppanuutta? Millaista yhteistyötä tehdään? Onko teillä yhteistyösopimuksia esim. joidenkin tehtävien hoidosta kunnan/kuntayhtymän kanssa? Miten järjestöjen tulisi osallistua tai näkyäenemmän tasavertaisina palvelujen tuottajina tai toiminnan tarjoajina julkisen tahon rinnalla?

 • Kurikan Invalidit yhdistys on tehneet parannusehdotuksia vammaisten edun ja esteettömyyden puolesta. JIK ky:n kanssa tehdään yhteistyötä, esimerkiksi JIK ky:n ikäpysäkkitoimintaa järjestetään Intolassa , joka onyhdistyksen omistama tila. Myös muut järjestöt ja yhdistykset vuokraavat tilaa.
 • Järjestömarkkinoista vuodelta 2019 on hyvät kokemukset. Saataisiinko Kurikassa järjestettyä ne uudelleen?
 • Kurikan kaupunki sai kiitosta ikäihmisten palvelusetelistä mm. kuntosaleille.
 • Kaivataan järjestötaloa, joka mahdollistaisi järjestöjen toiminnan.
 • Etelä Pohjanmaan muistiyhdistys voi tuoda muisti ja ikäystävällistä sisältöä ja osaamista yhdistysten jakaupungin järjestämiin tilaisuuksiin.
 • Maahanmuuttokoordinaattori tekee yhteistyötä mm. JIK ky:n kanssa ja voi ohjata asiakkaitaan yhdistystoimintaan

3. Järjestöyhdyshenkilö ja järjestöjen säännöllinen kokoontuminen

Onko teillä tiedossa, keneen kunnassa/kuntayhtymässä otetaan yhteyttä, kun mielessä on jokin yhdistystä koskeva asia? Oletteko tietoisia, että kunnassa on nimetty järjestöyhdyshenkilö? Kutsutaanko paikkakunnalla yhdistyksiä yhteen, kenen toimesta? Onko toiminta säännöllistä?

 • Kurikkaan ei ole vielä nimetty järjestöyhdyshenkilöä, mutta pöydässä saatiin hyviä eväitä sille, mitä hänen tehtäviinsä voisi kuulua.
 • Järjestöyhdyshenkilö on keskusteleva osapuoli kaupungin ja yhdistysten välillä. Hän voi tiedottaa ja neuvoa, mistä kannattaa hakea tukea ja rahoituksia. Hän myös selvittää toimitila-asioita.
 • Tarvitaan koordinaattori kohtauttamaan toimijoita, esimerkiksi Lakeuden omaishoitajat voisivat tehdä ylisukupolvista työtä MLL:n kanssa.
 • Haasteena on myös se, etteivät Jalasjärven, Jurvan ja kanta Kurikan toimijat tunne toisiaan. Järjestöyhdyshenkilö voisi toimia koordinoijana eri alueiden toimijoiden välillä.
 • Kurikassa kokoontuvat säännöllisesti liikunnan ja kulttuurin seurafoorumit vastuuviranhaltijoiden kutsumina. Jalasjärven kylät kokoontuvat säännöllisesti. Tarvittaisiin myös foorumi koko Kurikan kylätoimijoiden kohtaamiseen ja vuoropuheluun.

4. Maksuttomat tilat järjestöjen käytössä

Onko teidän paikkakunnallanne tarjolla maksuttomia tiloja? Pitäisikö olla? Onko yhdistyksillä omia tiloja, joita vuokrataan ulkopuolisille?

 • Maksuttomia tiloja on esimerkiksi Kurikan kirjastossa, Jalasjärvi talolla, Jalasjärven Palveluportilla ja Wilholassa alle 15 vuotiaille. Kurikan Invalidit ry vuokraa Intolaa muille yhdistyksille samoin kylä ja nuorisoseurantaloja vuokrataan. Intola on myös JIK ky: n Ikäpysäkin ja palveluiltapäivien käytössä.

5. Järjestöavustukset

Maksetaanko teidän paikkakunnallanne järjestöavustuksia? Minkälaisia avustuskäytännöt ovat? Onko ne selkeitä, läpinäkyviä ja tasapuolisia? Onko järjestöt mukana avustusten haku ja myöntöprosessin suunnittelussa? Kohdeavustusta tai yleisavustusta?

 • Kaupungin avustukset jakautuvat vapaa ajan ja elinvoiman avustuksiin , lisäksi jaetaan suurempia tapahtuma-avustuksia.
 • Toimialoilla on omat kriteerinsä avustusten myönnössä, esim. jäsenmäärät ja toiminnan aktiivisuus.
 • Hakemukset käsitellään tasavertaisesti. Esittelijä tekee esitykset lautakunnalle, joka päättää. Käsittely on väkisinkin hidasta, tästä on tullut usein kyselyjä.
 • Osallistava budjetti voisi olla avustusten suunnittelussa yksi menetelmä.

6. Asukkaiden kokemuksien hyödyntäminen kunnan palveluissa

Miten hyvinvointi ja terveyttä edistäviä palveluja kehitetään? Kutsutaanko asukkaita ja miten? Huomioidaanko paikkakuntanne palveluissa esteettömyys ?

 • Esteettömyyden kehittämisessä on parantamisen varaa.
 • Järjestöyhdyshenkilön roolina olisi myös se, että jokainen kuntalainen tulisi kuulluksi.
 • Jalasjärvellä toimii työvaliokunta, joka toimii yhteistyössä JIK ky:n kanssa ja suunnittelee kerran kuussa kokoontuvien palveluiltapäivien ohjelmaa.

7. Järjestötoiminnasta viestiminen asukkaille

Miten kunta tiedottaa asukkailleen? Onko säännöllisiä tiedotteita kotisivujen lisäksi? Onko tiedotteissa tai kotisivuilla tietoa myös järjestöjen tarjoamista palveluista? Miten järjestöt tiedottavat palveluistaan? Jakavatko kunnat ja järjestöt toistensa päivityksiä somessa kohderyhmähän on useimmiten sama? Miten yhteistä tiedotusta voisi kehittää, että asukkaat ja asiakkaat löytäisivät palvelut ja toimintamuodot helposti?

 • Kaupungin sivuilla voisi järjestö ja yhdistystoiminta olla paremmin esillä. Kurikan haasteena on maantieteellinen laajuus ja kolmen keskustaajaman rakenne. Pitäisi olla julkiset infotaulut joka taajamassa.
 • Yhdistysten kannattaa tehdä yhteinen sähköpostiosoite, näin viestit ohjautuvat vastuuhenkilöille ja osoitteet ovat ajantasaisia.
 • Kaupunki kokoaa sivulleen tietoja harrastustoiminnasta ja toimijoiden nettisivulinkkien kautta löytyy tietoa. Toimijat ovat vastuussa siitä, että tiedot ovat ajantasaisia. Kaupungin tapahtumakalenteria kannattaa hyödyntää, sillä siellä saa hyvin näkyviin yhdistysten tapahtumia. Paikallislehdet poimivat tapahtumatietoja omiin kalentereihinsa.

Kuntajohtajien arviot oman kuntansa järjestöystävällisyydestä Kuntajohtajafoorumissa 26.1.2021

Miten järjestöystävällinen on sinun kuntasi? Asteikolla 1 surkeast - 5 maharottoman hyvin.
- mahdollistaa asukkaiden aktiivisen osallistumisen 3.6
- tunnistaa ja tunnustaa järjestöt tasavertaisina kumppaneina 3.8
- nimeää järjestöyhdyshenkilön ja kutsuu järjestöt säännöllisesti koolle 3.3
tarjoaa jörjestöjen käyttöön maksuttomia tiloja 3.5
- maksaa järjestöavustuksia 4.
- kerää ja hyödyntää asukkaiden kokemuksia palveluissaan 3.4.
- viestii järjestötoiminnasta asukkaille 3.1.

Osallistujien arvio Kurikan kaupungin järjestöystävällisyydestä

Miten järjestöystävällinen on sinun kuntasi? Asteikolla 1 surkeast - 5 maharottoman hyvin.
- mahdollistaa asukkaiden aktiivisen osallistumisen 3.3
- tunnistaa ja tunnustaa järjestöt tasavertaisina kumppaneina 3.1
- nimeää järjestöyhdyshenkilön ja kutsuu järjestöt säännöllisesti koolle 2.3
tarjoaa järjestöjen käyttöön maksuttomia tiloja 3.4
- maksaa järjestöavustuksia 3.6
- kerää ja hyödyntää asukkaiden kokemuksia palveluissaan 2.8
- viestii järjestötoiminnasta asukkaille 2.8

Keskustelun yhteenveto ja jatkosta sopiminen

 • Järjestöyhdyshenkilön tarpeellisuus ja toivottu toimenkuva tuli keskustelussa hyvin esille
 • Kiitosta tuli siitä, miten toimivaa kuntayhteistyö osallistujien mielestä on Kurikassa.
 • Viestintäkentällä on tällä hetkellä käytössä monia kanavia. Viestinnän kehittämisessä on jatkotyöstön ja koulutuksen paikkaa. Viestintä voisi olla seuraavan kumppanuuspöytäkokoontumisen teemana

Muistion kirjasi Irma Kortesuo

Virtuaalinen kumppanuuspöytä muistio